• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad innebär automatiskt körförbud? Tillåtna färder?

Automatiskt körförbud inträder direkt efter inställelseterminens slut, alltså den period då bilen skulle ha besiktigats
Tillåten färd är kortast lämpliga väg till besiktningsstation eller verkstad för reparation.

Vad innebär kvalificerat körförbud? Tillåtna färder?

Kvalificerat körförbud inträder omedelbart då ett fordon påträffats med så allvarliga brister att det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten. Kan förutom vid kontroll- och registreringsbesiktning meddelas vid en flygande inspektion.
Tillåten färd är endast till besiktningsstation. I andra fall får fordonet bärgas från platsen.

Vad innebär körförbud efter utgånget föreläggande? Tillåtna färder?

Körförbud som inträder om ett föreläggande om ombesiktning inte följts inom den tid som angivits på besiktningsprotokollet.
Tillåten färd är kortast lämpliga väg till besiktningsstation eller verkstad för reparation.

Ägar-/föraransvar vid körförbud?

Ägaren=JA, även skyldig att se till att fordonet inteanvänds i strid med FOF
Brukaren= JA om vetskap om bristen, använder någon annans fordon utan lov, om nyttjanderätt obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma vem som får föra fordonet eller anlitar någon annan förare än ägaren har utsett.

Vad innebär avställning av ett fordon?

Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det. Du slipper då betala fordonsskatt och trafikförsäkring

Finns några tillåtna färder med ett avställt fordon?

- Om det är avställt på ägarens begäran? kortast lämpliga väg till och från närmsta besiktningsorgan (fordonet måste ha trafikförsäkring)
- med stöd av saluvagnslicens
- inhägnade områden
OBS, avställt fordon får EJ bogseras

Ägar-/föraransvar vid avställt fordon?

Förare: JA, vid vetskap om att fordonet var avställt
Ägare: JA, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gjort vad som skäligen kunnat krävas av honom för att hindra att fordonet brukades.

Vad innebär användnings-/brukandeförbud?

Förbud att använda fordon pga att skatten ej betalats, användningsförbudet gäller tills skatten är betald.

Ett fordon med användningsförbud får dock användas om...? (3 st punkter)

Fordonet får dock användas om:
- skatt som en tidigare ägare av fordonet är skyldig att betala
- skatt för vilken anstånd med betalningen ligger
- skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret

När ska polis omhänderta reg-skyltarna på ett fordon?
Kan polisen i samband med omhändertagandet medge någon typ av fortsatt färd?

Polis ska omhänderta registreringsskyltar om två månader har gått från den dag då den skatt som föranlett användningsförbudet senast skulle ha betalats. (Gäller även på avställt fordon)
Polis som omhändertar skyltar får medge att fordonet förs till närmsta lämpliga uppställningsplats.

Tillåtna färder vid användnings-/brukandeförbud?

Inga, fordon med användningsförbud får ej brukas till skatten är betald.

Ägar-/föraransvar vid användnings-/brukandeförbud?

Ägaren: JA
Förare: JA, vid vetskap. Även den som uppsåtligen använder någon annans fordon utan lov döms i ägarens ställe

Vilka fordon ska ha trafikförsäkring?

Trafikförsäkring ska finnas för fordon som är registrerat i VTR och inte är avställt.

Trafikförsäkring ska finnas för fordon som är registrerat i VTR och inte är avställt, det finns dock 3 undantag? Vilka då?

- motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående
- motordrivna fordon som används inom inhägnat område
- motorredskap med tjänstevikt av högst 2000 kg som används huvudsakligen som arbetsredskap

Finns det något straffansvar för att köra med oförsäkrat fordon?
Kan någon annan typ av avgift bli aktutell?

Finns inget straffansvar i form av böter, utom i de fall då fordonet brukas trots att det är avställt eller oregistrerat.
Trafikförsäkringsföreningen rätt att ta ut trafikförsäkringsavgift för fordon som saknar trafikförsäkring.

Ägar-/föraransvar vid oförsäkrat fordon?

Ägare: JA, både vid eget brukande samt om ägaren tillåter annan att framföra fordonet
Förare: Endast av moped/motorredskap JA, för att inte ha med trafikförsäkringsbevid

Vilken typ av fordon måste under färd ha med sig ett bevis om att fordonet är trafikförsäkrat?

Förare av moped och motorredskap ska, utan att vara registrerat i VTR, under färd ha med sig bevis om att fordonet är trafikförsäkrat och på begäran visa upp det för polisman.

Vad innebär avregistrering av ett fordon?

Att avregistrera ett fordon innebär att fordonet tas bort permanent från vägtrafikregistret.
Den vanligaste orsaken till en avregistrering är att fordonet skrotas.