Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/91

Click to flip

91 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Cell phone

Cep telefonu

You can carry your cell phone in your pocket.

Make a phone call

Telefon görüşmesi yapmak

Printing Machine

Matbaa / Baskı Makinası

Radio 📟

Radyo

Send an e-mail

E-posta göndermek

Smartphone

Akıllı telefon

Your Daddy has a cell phone, you have a smartphone

Smoke signals

Duman işaretleri

Take a memo📝

Not almak

We have little memos on our house door 😊

Talk face to face

Yüz yüze konuşmak

Talk on the mobile


Talk on the cell phone

Cep telefonu ile konuşmak

Telegraph

Telegraf

Telephone

Telefon

Television

Televizyon

Text a message

Mesaj yazmak

Send messenger birds

Haberci kuş göndermek

Use social networks

Sosyal ağları kullanmak

Youtube, facebook , instagram are social networks

Video chats

Görüntülü sohbet

Write a letter / postcard

Mektup / kartpostal yazmak

Ask for a service

Hizmet talebinde bulumak

Book a flight ticket ✈

Uçak bileti rezervasyonu yaptırmak

Buy something

Bir şey satın almak

Change a product


Return a product

Bir ürünü değiştirmek


Bir ürünü iade etmek

Communicate / contact

İletişim kurmak

Keep in touch with somebody

Biriyle görüşmek


Biriyle görüşmeyi sürdürmek

Learn about a bill

Faturayı öğrenmek

Learn about something more

Bir şey hakkında daha fazla bilgi edinmek

Make a complaint

Şikayet etmek

Delivery

Dağıtım / Nakliye ( kargo, posta )

Dial

Numarayı çevirmek / tuşlamak

Engaged

(Hat) meşgul

Report

Rapor / rapor etmek

Report problems with delivery

Dağıtımla ilgili problemleri bildirmek

Extension

Dahili hat

Get back

Dönmek / birinin telefon aramasına dönmek = geri aramak

Get somebody (on the Phone )

Birini telefona vermek

Give name and Surname

İsim ve Soyisim vermek

Hang on (the Phone )


Hold On

Beklemek

Hang up (the phone )

Telefonu kapatmak

Hear 👂

Duymak

Know

Bilmek

Leave a message

Bir mesaj bırakmak

Phone number

Telefon numarası

Pick up (the phone )

Telefonu açmak

Put somebody through


I put you through

Birini telefona bağlamak


Seni bağlıyorum, hattı bağlıyorum

Repeat

Tekrarlamak

Speak / talk

Konuşmak

Tell

Söylemek

Wait

Beklemek

Cost

Maliyet / ücret

Date of birth

Doğum tarihi

Departure

Ayrılma / yola çıkma


Tren, uçak gibi hareket saatleri olan araçlar için kullanılır = Departure time

Economy class

Ekonomi sınıfı (uçakta ucuz oturma bölümü )

Flight

Uçuş

Fly

Uçmak

Have name and Surname

İsim ve Soyisim öğrenme

Leave

Bir yerden ayrılmak

Return ticket

Gidiş dönüş bileti

Single ticket

Tek yön bilet

Spell

Hecelemek

Voluntary work

Gönüllü çalışma

Communication ways

İletişim yolları

Phone conversation

Telefon görüşmesi

Awareness

Farkındalık

Clean environment

Temiz çevre

Collect

Toplamak

Contribute

Katkıda bulunmak

Disabled

Engelli

Donate

Bağışlamak

Garbage

Çöp

Give

Vermek

Help

Yardım etmek

Materials

Malzemeler

Medical care 🏥🚑

Tıbbi yardım

Persecution

Zulüm

Plant trees

Ağaç dikmek

Refugee

Mülteci

Safety 🚔

Güvenlik

Send

Göndermek

War

Savaş

Can I talk to Yunus ?

Yunus'la konuşabilir miyim ?

May I speak to Turgay ?

Turgay ' la konuşabilir miyim?

Is James there ?

James orada mı?

Could you put me through to Mr.Brown ?

Beni Bay Brown ' a bağlar mısınız?

This is James calling .

Ben James

I'll get back in a minute

1 dakika içinde dönerim ( geri ararım)

Hang on a minute. I'll get him .

Bir dakika bekleyin. Telefonu ona veriyorum.

Wait a minute .

Bir dakika bekleyin.

How may I help you ?

Size nasıl yardımcı olabilirim ?

He is not available at the moment.

Şu anda müsait değil.

Would you like to leave a message ?

Mesaj bırakmak ister misiniz ?

I'll note a memo for him.

Onun için not alıyorum.