Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Abdestin farları nedir ?

1) Yüzü 1 kere yıkamak


2) Kolları dirseklerle birlikte 1 kere yıkamak


3) başımızı dörtte birini 1 kere mesh etmek


4) ayaklarım topuklu birlikte 1 kez yıkamak

Mazmaza nedir ?

Ağzı yıkamak, şu ile çalkalamak

İstinşak nedir?

Burna su alma, burnu yıkamak

İstibra nedir ?

Küçük abdest bozduktan sonra (küçük tuvaleti yaptıktan sonra ) temizlenmek ve bir müddet beklemektir.

İstinca nedir ?

Büyük abdest bozduktan (büyük tuvaleti yaptıktan sonra) şu ve benzeri temiz bir şeyle temizlenmek, taharetlenmek demektir.

Abdesti bozan haller nedir ?

1) İdrar, kan, iri vb. sıvıları vücuttan çıkması


2) ağız dolusu kusmak


3) bayılma, delirme, uyuma, sarhoş olmak


4) Namazda başkasının duyacağı şekilde gülmek


5) Mazeret halinin sona ermesi


6) yellenmek (gaz çıkarmak )


7) tuvalet ihtiyacını gidermek

Abdest nedir ?

Bazı ibadetleri yapabilmek için gerekli olan maddi ve manevi temizlik çeşididir.

Abdestsiz ken neler yapılmaz?

1) namaz kılınmaz


2) Kuran-ı-Kerim'e el sürülmez


3) Tilavet secdesi yapılmaz


4) Kâbe tavaf edilmez

Gusül (boy) Abdesti nedir ?

Bütün bedeni, hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaya gusül denir.

Gusül abdestinin farzları nedir ?

Ağzı, burnu, tüm bedeni yıkamak

Gusülsüz yapılmayan işler nedir ?

1) namaz kılınmaz


2) Kuran-ı-Kerim'e okunmaz ve dokunulmaz


3) Kâbe tavaf edilmez


4) Zorunluluk olmadıkça camiye girilmez


Teyemümün Abdesti nedir ?

Su bulunmadığında, temiz su olmadığında ve suyun olduğu yer tehlikeli olduğu zamanlar toprak ile alınan abdesttir.


Su bulununca teyemmüm abdesti bozulur.


Farzları: Niyet etmek, Darp (elleri toprağa vurmak)

Abdest alınırken neler olur ?

- Yüzümüzü yıkarken, gözümüz ile bakarak işlediğimiz bütün günahlar silinir.


- Ellerimizi yıkayınca ,ellerimizle işlediğimiz hatalar su ile beraber akıp gider.


- ayaklarımızı yıkayınca ayaklarımızla yürüyerek işlediğimiz bütün günahlar dökülür

Namaz Nedir ?

Erkek ve kadın müslümanların günde 5 defa yapması gereken bir ibadettir.

Namazın önemi nedir ?

- Allah'a, kul olduğumuzun en güzel ifadesidir


- İslamın ilk farzıdır


- Hz. Muhammed'in ümmetine son vasiyetidir


- Semada (gökte) emredilen (farz kılınan) tek ibadettir


- İslam'ın ve Müslümanlığının sembolüdür


- kalbimizle gıda, ruhumu şifadır


- Bütün iyiliklerin kaynağıdır


- Bütün ibadetlerin özü ve özetidir


- Toplumu her türlü kötülüklerden uzaklaştırıp düzeni sağlayan bir ibadet


- Namaz adalet ve barış demektir


- Namaz sağlık ve huzur demektir


- İnsan dünyada namazla bir cennet hayatı yaşayabilir


Namazın dışındaki farzlar nelerdir ?

1) Hades Taharet : Manevi temizliktir


2) Necati Taharet : Maddi temizliktir


3) Setr-i Avret : Haram olan yerlerin örtüleri


4) Vakit: ezanın okunmuş olması lazım


5) Istiklal-i kıble: Kibleye (kâbeye) doğru yönelmek


6) Niyet : kılacağımız namazın hangi namaz olduğunu belirtmek

Namazın içindeki farzlardan İftitah Tekbiri ne demek ?

Elleri kulak hizasına kaldırıp Allahu Ekber demek

Namazın içindeki farzlardan KIYAM ne demektir?

Namazda elleri sağ el üstte olmak şartıyla ayakta bir miktar beklemektir

Namazın içindeki farzlardan KIRAAT ne demektir ?

Namazda ayaktayken Kur'ân'dan sure okumaktır.

Namazın içindeki farzlardan RUKÛ ne demektir?

Elleri diz kapaklarına koyarak yere paralel bir şekilde eğilmektir.

Namazın içindeki farzlardan SUCUD (SECDE) ne demektir ?

Anı, burnu, elleri, dizleri ve ayakları yere koyarak eğilmektir. Secde insanın Allah'a en yakın olduğu andır.

Namazın içindeki farzlardan KADE-İ AHİRE ne demektir ?

Son oturuş demek. Dizler üzerine oturup bir miktar beklemektir.


Burada salli, barik ve Rabbena duaları okunur.

Abdest sırasıyla nasıl alınır ?

1) "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" denerek niyet edilir


2) Euzübillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim denir


3) 3 x eller bileklere kadar yıkanır . Parmak arası hilallenir


4) 3 x sağ el ile ağıza su alınır (yıkanır )


5) 3 x burna sağ el ile su verip sümkürülür


6) Avuçlara su alıp yüz yıkanır


7) iki kol dirseğe kadar yıkanır. Önce sağ


8) Eli yıka ve başının dörtte birini meshet


9)