Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

FINANSPOLITIK

EN POLITIK STATEN FØRER VED AT REGULERE DENS INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AT ÆNDRE EFTERSPØRGSLEN I SAMFUNDET

PENGEPOLITIK

EN POLITIK DER STÅR FOR ALLE FORMER FOR INDGREB PÅ PENGEMARKEDET RETTET MOD RENTENIVEAUET OG PENGEMÆNGDEN

VALUTAPOLITIK

DEN FORM FOR ØKONOMISK POLITIK, DER ÆNDRER VALUTAKURSEN MED HENBLIK PÅ AT PÅVIRKE DEN ØKONOMISKE AKTIVITET

INDKOMSTPOLITIK

ET INDGREB DER HAR TIL FORMÅL AT DÆMPE LØNSTIGNINGERNE I SAMFUNDET MED HENBLIK PÅ AT FORBEDRE KONKURRENCEEVNEN OG DERMED BETALINGSBALANCEN

STRUKTURPOLITIK

EN SAMLET BETEGNELSE FOR FORSKELLIGE FORMER FOR POLITIKKER. HAR TIL FORMÅL AT ÆNDRE SAMFUNDSØKONOMIENS OPBYGNING OG STRUKTUR, SÅLDES AT ØKONOMIEN KOMMER TIL AT FUNGERE MERE GNIDNINGSFRIT


POLITIKKEN ER BASERET PÅ MIKROØKONOMISK STYRING

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

HENSIGT: AT SIKRE EN BEDRE OVERENSSTEMMELSE MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL PÅ ARBEJDSMARKEDET - OG AT UNDGÅ MISMATCH


ERHVERVSPOLITIK

EN POLITIK DER ER RETTET MOD AT FORBEDRE VILKÅRENE FOR VIRKSOMHEDERNE I DE ENKELTE ERHVERV

EKSPANSIV / LEMPELIG

LAVERE SKATTER ELLER ØGEDE OFFENTLIGE UDGIFTER > ØGET EFTERSPØRGSEL > HØJERE VÆKST I BNP OG ØGET BESKÆFTIGELSE

LAVERE SKATTER ELLER ØGEDE OFFENTLIGE UDGIFTER > ØGET EFTERSPØRGSEL > HØJERE VÆKST I BNP OG ØGET BESKÆFTIGELSEKONTRAKTIV / STRAM

HØJERE SKATTER ELLER OFFENTLIGE BESPARELSER > MINDSKET EFTERSPØRGSEL > LAVERE INFLATION OG FORBEDRET BETALINGSBALANCEINFLATION

PRISERNE STIGER OG PENGE BLIVER DERMED MINDRE VÆRD

FLEXICURITY

DEN DANSKE ARBEJDSMARKEDSMODEL. MODELLEN ER OPBYGGET SÅLEDES AT DER BÅDE ER EN HØJ GRAD AF FLEKSIBILITET (FLEXI) SAMTIDIG MED EN HØJ GRAD AF SIKKERHED (SECURITY)