Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Marginalinntekt

= Inntekt ved å selje éi eining meir - tap pga. minka pris på alle einingane

Kva er prisen som gir profitt lik 0?

P = AC

Når har me minimale gjennomsnittskostnader?

AC = MC

AC = MC

For kva verdiar av epsilon er etterspurnaden elastisk?

|e| > 1: elastisk etterspurnad|e| < 1: uelastisk etterspurnad

Rentabilitet

Bedriftas evne til å skape overskot/avkastning


= (resultat skapt av kapital) / (gjennomsnittleg verdi av kapital)

Totalkapitalrentabilitet

= (resultat + renter på gjeld) / (gj.snittleg passiva)

Likviditet

Bedriftas betalingsevne

Skattefordel av gjeld

= D * T_C * r
D: gjeld
T: selskapsskatt


r: gjeldsrente

Relevant kontantstraum for WACC (WACC som avkastningskrav)

= Kontantstraum etter skatt som om prosjektet var eigenkapitalfinansiert

= Kontantstraum før skatt * (1 - T_C)
Ikkje tenk på rentekostnader! :)

NNV med WACC som avkastningskrav

NNV = k_0 + summen av: (kontantstraum frå drift)*(1-T_C)/(1+WACC)^t

Samfunnsøkonomisk overskot

= Konsumentoverskot + Produsentoverskot


= arealet av området mellom P(Q) og P* + total profitt (arealet mellom P* og MC og bort til Q*)

Dødvektstap

= Arealet pga avvik frå P = MC (over MC, til høgre for Q*

Beta for ein aksje, def

Kovarians mellom aksjens og marknadens avkastning delt på marknadsvariansen