Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är Ojämlik hälsa?

Ett omfattande globalt problem som orsakas av en systematisk ojämn fördelning av makt och sociala resurser och som bygger på politik, normer och traditioner.

Vad beror Ojämlik hälsa på?

Starka samband med:

- Socioekonomisk status


- Socialt kapital


- Utbildning


- Kön


- Sexualitet


- Etnicitet


- Ålder
Mortalitet och morbiditet minskar med ökad social position.


Skilda livsvillkor bidrar till eller orsakar ojämlik hälsa!

Vad menas med "Könsparadoxen"?

Kvinnor i Sverige, har alltid haft en längre medellivslängd än män - men samtidigt har kvinnor haft sämre hälsa än män.

Det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper. Ge exempel på några av dessa grupper.

(Pilen pekar mot den grupp med bästa hälsan)
Invandrare --> Svenskfödda


HBTQ-personer --> Hetero


Kvinnor --> Män


Lågutbildade --> HögutbildadeVad innebär Diskrimineringslagen?

Förbjuder diskriminering som har samband med- Kön, könsidentitet eller könsuttryck


- Etnisk tillhörighet


- Religion eller annan trosuppfattning


- Funktionsnedsättning


- Sexuell läggning


- Ålder
Trädde i kraft den 1 januari 2009.


Diskrimineringsombudsmannen har tillsyn över att lagen följs.

Vad ligger till grund för Ojämlik hälsa?

Denna ojämlikhet i hälsa går att undvika, eftersomden har sin grund i:


- Förhållanden under vilkamänniskor växer upp


- Lever


- Arbetar


- Åldras


- Desystem som tillämpas för att hantera sjukdomar.
Devillkor under vilka människor lever och dör påverkas isin tur av politiska, sociala och ekonomiska krafter

Hur kan ett lands utvecklingsnivå mätas?

- Sociala/ekonomiska politiken haravgörande betydelse om ett barn får växaupp och utvecklas till sin fulla potential/uppnå hög livskvalitet, eller om dess utveckling kommeratt hämmas.
- De hälsoproblem som rika och fattigaländer måste lösa blir alltmer likartade. Oavsettom ett samhälle är rikt eller fattigt kan dess utvecklingsnivåbedömas efter:
- Kvaliteten på befolkningens hälsa- Hur jämlik hälsan är fördelad mellan olikasamhällsgrupper- Det tillgängliga skyddet motföljderna av dålig hälsa