• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hur delar man upp de benigna odontogena tumörerna i tre grupper?
1. Tumörer med odontogent epitel men INTE odontogent ectomesenkym

2. Blandtumörer som har både odont.epitel och odont. ectomesenkym. Kan vara med eller utan hårdvävnadsbildning

3. Tumörer med ectomesenkym. Kan ha mesenkym och odontogent epitel också.
Vilka tumörer hör till tumörer med odontogent epitel?
- Ameloblastom (solitt/multicystiskt, perifert, desmoplastiskt, unicystiskt)

- ”Squamous odontogenic tumour”

- Förkalkande epitelial odontogen tumör (Pindborg tumör)

- Adenomatoid odontogen tumör

- Keratocystisk odontogen tumör
Vilka tumörer hör till blandtumörerna?
- Ameloblastiskt fibrom

- Ameloblastiskt fibro-dentinom

- Ameloblastiskt fibro-odontom

- Odontom (komplext, sammansatt)

- Odontoameloblastom

- Förkalkande cystisk odontogen tumör

- ”Dentinogenic ghost cell tumour”
Vilka tumörer hör till gruppen med ectomesenkym?
- Odontogent fibrom

- Odontogent myxom (myxofibrom)

- Cementoblastom
Vilka två grupper av maligna odontogena tumörer finns det?
1. Odontogena carcinom
- Metastaserande (malignt) ameloblastom
- Ameloblastiskt carcinom
- Primärt intraosseöst carcinom
- ”Clear cell” odontogent carcinom
- ”Ghost cell” odontogent carcinom

2. Odontogena sarkom
- Ameloblastiskt fibrosarcom
- Ameloblastiskt fibro-dentinosarcom
- Ameloblastiskt fibro-odontosarcom
Hur ser KOT ut kliniskt?
- Lokalisation: ffa uk molarområde, 80 % uk 8:ans område.

- Ålder: 20 – 40 år, oftare hos män.

- Sällan symptomgivande – kan därför bli stora innan man upptäcker dem.
Hur ses KOT på röntgen?
- Cystaliknande – rund till multilobulär

- Kortikalt avgränsad

- Homogent svärtad expansiv

- Mjukvävnadsförändring

- Kan bli stora

- ”Imiterar” ibland follikularcystor.

Det radiografiska utseendet är mycket likt Ameloblastom, men är sällan lika ”aggresiv”.
Hur är histopatologin för KOT?
- Uppstår från rester av dental lamina.

- Epitelutklädnaden 6-8 cellager tjock.

- Tydligt basalcellslager

- Korrugerad yta. (vågig)

- Mikrocystor. (som också måste tas bort vid excision, annars recidiv risk)

- Gorlin´s syndrom

- Kapselvävnad

- Jämntjockt epitel
Hur behandlas KOT?
X Terapi:
- Enuklerera
- Kyrettera
- Blockresektion

X Recidivrisk:
- Recidiverar i 40 – 60 % pga tunt epitel, satellit”cystor” eller rester av tandlist. - Parakeratotiskt (85-90 %) epitel recidiverar men ej ortokeratotiskt.
Skall följas i minst tio år.

X Differentialdiagnos: Kan likna de flesta cystiska lesioner
Hur ses Odontom kliniskt?
Det är den vanligaste typen av odontogen tumör.

- Oftast hos ungdomar. Lika mellan könen.

- Symtomfri men upptäcks tidigt då de kan vara eruptionshinder.

X Lokalisation:
- Var som helst i bettet
- Sammansatta Odontom förekommer dock ngt oftare i främre käkarna,
- Komplexa Odontom är ngt mer i posteriora käkarna.
Hur ses odontom på röntgen?
- Oftast som eruptionshinder i anslutning till permanenta tänders kronor.

- Hamartom – växer till begränsad storlek.

- Bildar hårdvävnad med täthetsgrad som dentin och emalj.

- Kortikalt avgränsad mjukvävnadskapsel mot omgivande ben (follikel-liknande).
Hur ses det histologiskt?
- Fullt utvecklade odontom består av emalj, dentin och varierande mängd pulpa och cement.

- Har mjukvävnadskapsel mot omgivande ben

- Sammansatt odontom – består av små tandlika strukturer

- Komplext odontom – består av oorganiserad tandvävnad
Hur behandlas odontom?
X Terapi:
- Avlägsnas kirurgiskt.

X Recidivrisk: Nej

X Differentialdiagnos:
- Komplext odontom kan påminna om osteom
radiografiskt men osteom har ej mjukvävnadskapsel mot omgivande ben.
Hur ses ameloblastom kliniskt?
Den mest aggressiva av de odontogena tumörerna, men ger ofta inga symtom.

- En lesion med långsam växt som kan bli mkt stor och ge asymmetrier i käkbenet.

- Kan displacera/resorbera tänder.

- Ca 80 – 85 % har det i mandibeln, vanligast i molarområdet och ramus ascendens.

- Medelålder: 40 år. Lika mellan könen.

- Kan se ut som röda utbuktningar i munnen. Ofta små såpbubbleliknande förändringar

Recidivfrekvens 50 -90 %

SÄLLSYNT malign omvandling
Hur ses ameloblastom på röntgen?
- Cystaliknande – rund till multilobulär

- Kortikalt avgränsad

- Homogent svärtad

- Expansiv mjukvävnadsförändring

- Kan bli stor

- Resorberar ofta rötter.

Det radiografiska utseendet är mycket likt Keratocystisk odontogen tumör.
Hur ser ameloblastom ut histologiskt?
X Kan uppstå från
 - Rester av dental lamina
 - Emaljorganet
 - Epitelutklädnaden på odontogen cysta
 - Baslacellerna i oral slemhinna

X Tre typer:
- Solitt eller multicystiskt (ca 86%)
- Unicystiskt (ca 13%)
- Perifert (extraosseöst) (ca 1%)

X Histopatologiska mönster
- Follikulärt, öar av tumörepitel, ”omvänd polaritet”

- Plexiformt, långa stråk av tumörceller

- Akantomatöst, skivepitelmetaplasi ses


- Granularcells, omvandling av tumörcellerna till granulära celler ses

- Desmoplastiskt, tät, kollageniserad bindväv

- Basal cells, liknar basalcellscarcinom i huden
Vad är typiskt för unicystiskt ameloblastom?
-10-46 % av alla intraosseösa ameloblastom

- Vanligare hos yngre

- > 90% ses posteriort i mandibeln

- Omger ofta kronan på icke erupterad tand, liknar kliniskt follikularcysta
Vad är typiskt för perifert extraosseöst ameloblastom?
- Ovanligt

- Uppstår troligen från rester av dental lamina under munslemhinnan, eller från de
basala epitelcellerna i ytepitelet

X BEHANDLING
Terapi: Växtsättet är perifert infiltrativt. Tidig biopsi viktig pga. heterogent utseende.

Behandling helt individuell. Kyrettage ger mycket recidiv. Radikal kirurgi med
marginal: Blockresektion, Hemiresektion.

X Recidivrisk: Hög recidivtendens vid även vid radikal kirurgi. Högst risk första fem
åren efter operation. Större recidivrisk i underkäken.


X Differentialdiagnos:
Odontogena cystor – Follikularcysta
Odontogena tumörer - Förkalkande epitelial tumör, Odontogent myxom.
Keratocystisk odontogen tumör.

Icke odontogena tumörer – Ossifierande fibrom, Centrala hämangiom, Centralt
jättecellsgranulom.
Hur ses adenomatoid odontogen tumör kliniskt?
- Mindre vanlig odontogen tumör

- Vanligast i ök-fronten – 3:a område eller UK hörntand/premolar. Utebliven eruption av permanent tand.

- Vanligast hos unga. Oftare hos kvinnor, 2:1.
Hur ses AOT på röntgen?
- Oftast som eruptionshinder i anslutning till permanenta tänder.

- Cystaliknande inte sällan imiterande follikularcysta dvs. runt tandkronan. Att de ofta sitter på ännu ej färdigbildade tänder och ofta involverar även roten motsäger dock follikularcysta.

- Kan bilda hårdvävnadstrukturer som ”snöflingor” vilket utesluter follikularcysta.
Hur ser AOT ut histologiskt?
- Vanligen avkapslad

- De flesta är små

- Histologiskt ses körtelgångslika strukturer med hålighet inuti. Virvlande struktur. Inga mitoser

- Kan innehålla förkalkningar
Hur behandlas AOT?
Terapi: Kirurgiskt avlägsnade, försök spara tanden

Recidivrisk: Mkt sällan.
Hur ser ameloblastiskt fibrom ut kliniskt?
- Vanligast i uk posteriort

- Ålder: 15 – 25 år. Lika mellan könen.

- Unga pat. Utebliven eruption av permanent tand.

- Långsam tillväxt.
Hur ser AF ut på röntgen?
Ofta som eruptionshinder i anslutning till permanenta tänders kronor. Cystaliknande –
rund till multilobulär, inte sällan imiterande follikularcysta dvs. runt tandkronan.

Placering på ännu ej helt färdigbildade tänder och atypisk form på ”follikeln” motsäger
follikularcysta.
Hur ser Ameloblastiskt fibrom ut histologiskt?
- ”Odontogent epitel inbäddat i vävnad som liknar tandpapillen (primitiva pulpan)”

- Histologiskt ses långa strängar eller öar av odontogent epitel

- Ser lite "molnigt ut" med rosa små prickar.

- Ibland hyalinisering runt epitelöarna.
Hur behandlas Ameloblastiskt fibrom?
X Terapi: Konservativ kirurgi – Avlägsnande av tumören.

X Recidivrisk: Sällan

X Differentialdiagnos: Follikularcysta, Keratocystisk odontogen tumör, Ameloblastom,
Odontogent myxom. Centralt jättecellsgranulom
HUr ses ameloblastiskt fibroodontom kliniskt?
- Vanligast i uk posteriort

- Ålder: ~12 år. Övervikt pojkar.

- I övrigt som ameloblastiskt fibrom. Unga pat.

- Utebliven eruption av permanent tand.

- Långsam tillväxt.
Hur ses ett ameloblastiskt fibroodontom på röntgen?
Som ett ameloblastiskt fibrom men med hårdvävnadsinslag. Kan vara mycket diskret
strukturering – endast enstaka gryn. (ej för mörka röntgenbilder!)
Hur ser det ut histologiskt?
Ett ameloblastiskt fibrom som också innehåller emalj och dentin.
HUr behandlas ameloblastiskt fibroodontom?
BEHANDLING

X Terapi: Avlägsnande av tumören. Enukleation eller kyrretage.

X Recidivrisk: Liten.

X Differentialdiagnos: Förkalkande epitelial tumör, Odontom, Calcifierande odontogen cysta.
Hur ses ett odontogent fibrom kliniskt?
- Sällsynt,

- Asymptomatisk svullnad

- Kan resorbera tänder.

- Unga till medelålders patienter, oftare kvinnor.

- Vanligast i mandibeln molar/premolarområde
Hur ser det ut på röntgen?
- Cystaliknande – rund till multilobulär

- Kortikalt avgränsad

- Expansiv mjukvävnadsförändring.

- Flyttar på tänder och resorberar ofta rötter.

- Har rapporterats innehålla svaga hårdvävnadsstrukturer, vilket i så fall talar för tumör och mot cysta.
Hur ses odontogent fibrom histologiskt?
- Cellulär fibrös bindväv

- Odontogent epitel – strängar, öar

- Maskliknande strukturer i bindväven
Hur behandlas OF?
Kirurgisk excision
Hur ses cementoblastom kliniskt?
- Sällsynt tumör

- Mer än 75% ses i mandibeln, oftast vid Uk 6:a

- 20 – 30 års åldern, ingen könsskillnad.

- Kliniska symptom: kan ge värk pga cortikal expansion.
Hur ses cementoblastomet på röntgen?
- Blandad hård- och mjukvävnadsförändring i direkt anslutning till permanenta tänders rötter.

- Molnigt och flockigt hårdvävnadsinnehåll ofta omgivet av en ibland något diffus mjukvävnadszon med tunn sclerotisk begränsning i benet.

-Kan mogna från mjuk- till hårdvävnadsförändring. Kan ibland uppvisa radiopaka stråk som går ut från centrum av förändringen – som ”hjulekrar”.

- Liknande radiografisk bild som cemento-osseös dysplasi men orsakar till skillnad från dessa ofta rotresorption och växer expansivt och kan bli stora.
Hur ser cementoblastomet ut histologiskt?
- Lesioner som uppstår från periodontalligamentet innehåller celler som kan bilda cement, ben och fibrös vävnad

- Liknar histologiskt ett osteoblastom, men cementoblastomet har fuserat med tanden

X BEHANDLING
Terapi: Avlägsna tand och cementoblastom.

X Differentialdiagnos: Fokal scleroserande osteomyelit, kronisk periapikal inflammation, Cemento-osseös dysplasi
Nu börjar övriga käktumörer:

Hur ses ossifierande fibrom kliniskt och på röntgen?
X Klinik
- Ovanlig
- Oftare hos kvinnor, 20 – 40 år
- Ffa mandibelns premolar o molarområde
- Smärtfri/långsam tillväxt – expanderar cortex

X Röntgen
- Hårdvävnadsbildande benign tumör
- Varierande mängd av ofta flockigt, molnigt hårdvävnadsinslag
- Välavgränsad med mjukvävnadskapsel mot omkringliggande ben.
- Ofta randscleros utanför kapseln. Kan bli stor – flyttar och resorberar tänder,
- expanderar käken.

Påminner radiografiskt om cemento-osseös dysplasi men förekommer solitärt, inte nödvändigtvis i anslutning till rötter och uppför sig som en ”riktig” tumör – växer expansivt!
Hur ser ossifierande fibrom ut histologiskt?
(cementifierande fibrom; cemento-ossifierande fibrom) även kallat för detta?!

- Äkta OF är sällsynta

- Fibrös vävnad innehållande blandning av bentrabekler, cementliknande strukturer
eller både och.

- Det är mkt cellrikt

- Många förkalkningar

- Ser lite ut som ben med lakuner
HUr behandlas ossifierande fibrom?
X Kirurgiskt avlägsnande:
- välavgränsad/kapslad – avlägsnas lätt.
- Lång uppföljning

X Vid recidiv – blockresektion eller kontinuitetsresektion/rekonstruktion
Hur ses Osteom kliniskt och på röntgen?
X Kliniskt:
- Etiologi: Okänd
- 20 – 50 år
- Män dubbelt så vanligt
- Asymptomatisk, långsamt växande

- Solitära förutom vid Gardners syndrom

X Röntgen:
- Ren hårdvävnadsnybildning, kan te sig väl till diffust avgränsad beroende på utbredning
- Övergår direkt i normalt ben – ej kapslad!
- Växer långsamt – kan bli stor.
- Bredbasig – ”benbula” eller stjälkad blomkålshuvud.
- Homogent förtätad om det är kompakt ben, kan ha trabekulärt mönster om det är spongiöst ben.

Exostos – ut från benet
Enostos – in i benet
Hur ser osteom ut histologiskt?
Histologiskt identiskt utseende med tori och exostoser, vilka dock ej betraktas som osteom.

- Märgrum

- Osteocytlakuner.
Hur behandlas osteom?
Avlägsnas på funktionell eller estetisk indikation.
Mkt liten recidivrisk
Hur ses ett Osteoblastom kliniskt och på röngen?
X Klinik:
- Etiologi: okänd
- Unga, 20 – 30 år
- Män/kvinnor 2/1
- Sällsynt i käkar, då ffa mandibel
- Kan tillväxa snabbt med smärtor, svullnad
- Rotresorptioner
- Viktigt skilja från osteosarkom: snabb progress och smärtor

X Röntgen:
- Varierande utseende
- Väl till diffust avgränsad
- Kan vara en ren mjukvävnadsförändring men innehåller ofta hårdvävnad, i så fall med
mjukvävnadshalo
- Expansiva men ofta små
- Lokalt aggressiva.

- Om huvudsakligen mjukvävnadsförändring med diffus avgränsning – malignt
utseende!
- Lesioner större än 2 cm i diameter troligare Osteoblastom
- Lesioner mindre än 2 cm troligare Osteoid osteom

Om förändringen omges av randscleros (vit-svart-vit) – mer troligt osteoid osteom än
osteoblastom.
Hur ser osteoblastom ut histologiskt?
- Histologiskt identiskt utseende med osteoid osteom.

- Oregelbundna bentrabekler i en lucker bindväv.

- Hos osteoid osteom innehåller tumörkärnan perifera nerver

- Ser ut som ett rött träd med ljusare stam.

- Oregelbundet ben med färgskiftningar

- Osteoklaster och osteoblaster
Hur behandlas osteoblastom?
Avlägsnas, liten recidivrisk
Hur ses chondrosarcom kliniskt och på röntgen?
X Klinik:
- Mkt ovanligt i käkarna
- Ngt mer i maxilla
-Vuxen – äldre pat
- Smärtfri svullnad kring tänder som lossnar

X Röntgen:
- Långsamt växande malignitet
- Kan se relativt benigna ut på röntgen dvs. rundad och relativt välavgränsad
- Innehåller ofta flockigt, molnigt hårdvävnadsinslag. Ibland även expansiva mer än infiltrativa
- Kan resorbera och flytta tänder vilket inte är klassiskt malignt
- Mer typiskt är vidgade periodontalspalter – lösgör tänder.

Kan pga. ovanstående likna cemento-ossifierande fibrom eller fibrös dysplasi. Fibrös
dysplasi respekterar dock periodontalspalter och rötter.

Varianter med mer klassiskt malignt utseende och snabb infiltrativ tillväxt
förekommer. Kan då påminna om det mer vanliga osteosarcomet vilket har ett mer
infiltrativt utseende och kan bilda ben-spiculae – ”sun ray appearance”.
Hur ses chondrosarcom histologiskt och hur behandlas det?
Malign tumör som bildar brosk, men ej ben

X Behandling
- Ej strålkänsligt – resektion med vida marginaler.
- Dubiös prognos
Vilka fibroosseösa lessioner tas upp?
X Fibrös dysplasi
- Monostostisk
- Polystotisk

X Cementoosseös dysplasi

X Centralt jättecellsgranulom
Hur ses Fibrös dysplasi kliniskt och på röntgen?
X Klinik:
- Yngre individer – flesta fall upptäcks före 20 års ålder,
- Ffa maxilla, buccal uppdrivning
- Asymptomatisk, långsam, unilateral tillväxt som senare avstannar
- Ej inkapslad
- Posteriort i käkarna

X Röntgen:
- Tumörliknande blandad mjuk- och hårdvävnadslesion
- Expanderar käkbenet - volymsökning!
- Varierande täthetsgrad beroende på mognadsfas. - Väl till diffus övergång mot normalt ben – ej kapslad!
- Respekterar periodontalspalter.
- Klassiskt utseende är ett förändrat små-trabekulärt, tätt benmönster påminnande om apelsinskal eller frostat glas.
- Radiologiska diffdiagnoser är kronisk osteomyelit eller sarcom.
Hur ses fibrös dysplasi histologiskt?
- oregelbundna trabekler av omoget ben
- Cellulärt stroma

- Ser ut som ”kinesiska skrivtecken” då man inte förstorar så mkt.

- Bentrabeklerna anses uppstå genom metaplasi, och omges därför ej av osteoblaster

- Kinatecknen är som skivor med blank och fin yta.
Hur behandlar man den fribrösa dysplasin?
- Biopsi för säkerställande av diagnos
- Vid estetiska eller funktionella krav – korrigerande kirurgi efter avslutad tillväxt.
Hur ses cementoosseös dysplasi kliniskt?
X Kliniskt:
- Sällsynt
- Mandibeln,
- Oftare hos kvinnor
- Kan ge smärtor men oftast symptomfria
Hur ses det på röntgen?
- Tumörliknande blandad mjuk- och hårdvävnadslesion. ”Cementom”.
- Kan misstas för periapikal inflammation i tidigt skede
- Mognar med centralt hårdvävnadsinnehåll.
- Bildar mjukvävnadskapsel som vid full mognad kan påminna om periodontalspalt.
- Ibland kortikalt avgränsade, ibland med sklerotisk randzon.
- Ingen rotresorption och ofta multipla förändringar
- Begränsad tillväxt - ofta relativt små men kan bli flera cm stora.
- Tänder vitala

X Diffdiagnos:
- Benignt cementoblastom
- Cemento-ossifierande fibrom
- Periapikal inflammation.

Fokal = På ett ställe
Florid = Multipla i flera kvadranter
Perapikal = Multipla i Uk-front
Hur ses cementoosseösa dysplasier histologiskt?
- Alla tre typer har liknande histologiskt utseende.

- Cellulär, fibrös bindväv med bentrabekler och cement

- Ofta blödning i vävnaden vlket gör att det ser aggressivt ut med allt det röda.

- OSteblaster eller cementoblaster

- I sent stadium sklerotisk massa av cemento-osseöst material.
Hur behandlas det?
- Utredning

- Sensibilitetstesta tänder

- Biopsi vid osäkerhet
Hur ses centralt jättecellsgranulom kliniskt och på röntgen?
X Klinik:
- Unga, mer hos kvinnor
- Symtomfri svullnad ffa anterior mandibel (anteriort om molarer)
- Kärlrik fibrös vävnad med multipla blödningar.

X Röntgen:
- Cystaliknande mjukvävnadsförändring
- Väl till kortikalt avgränsad. Rund till multilobulär.
- Oftast i området motsvarande tidigare primära bettet – premolar till premolar.
- Växer expansivt - flyttar och resorberar ofta tänder, lokalt aggressiv.
- Kan ha ett varierande radiografiskt utseende och beskrivs ibland uppvisa tunna hårdvävnadsstråk eller flockig strukturering – ”kameleont”.

X Radiologiska diffdiagnoser:
- Cysta
- Keratocystisk tumör
- Ameloblastom
- Myxom
- Cemento-ossifierande fibrom.
Hur ses jättecellsgranulom histologiskt?
- Histopatologiskt identiskt med ”brown tumours”, hyperparathyroidism

- Cellrik vävnad

- Jätteceller

- Extravaserade röda blodkroppar

- Överskottsproduktion av PTH , vilket normalt produceras som svar på sänkta serum calcium- nivåer

- Kan finnas lite mitoser
Hur behandlas jättecellsgranulom?
Noggrann urskrapning av mjukvävnad och avlägsnande av kortikal benbegränsning.