Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/135

Click to flip

135 Cards in this Set

 • Front
 • Back
medius media, medium
middle
prudens prudentis
wise, sensible, prudent
iniquus iniqua, iniquum
unfair, unjust, unfavourable
saevus saeva, saevum
savage, cruel
periculosus periculosa, periculosum
dangerous
adversus adversa, adversum
hostile, unfavourable, facing
sanus sana, sanum
healthy, sound, sane
dulcis dulce
sweet, pleasant
ullus ulla, ullum
any
cunctus cuncta, cunctum
all, whole
novus nova, novum
new
proximus proxima, proximum
nearest, next, last
lentus lenta, lentum
slow
dives divitis
rich
qualis quale
what sort of
verus vera, verum
true, real
gravis grave
heavy, serious
nonnullus nonnulla, nonnullum
some, several
tantus tanta, tantum
so great, such a great, so much
dissimilis dissimile
different
totus tota, totum
the whole, entire
ceteri ceterae, cetera
the rest, the others
clarus clara, clarum
clear, famous, distinguished
praesens praesentis
present, in person
attonitus attonita, attonitum
astonished
laetus laeta, laetum
happy, glad
atrox atrocis
savage, cruel, harsh
postremus postrema, postremum
last
par paris
equal
similis simile
similar, like
tot indecl.
so many
vetus veteris
old
brevis breve
short, brief
bonus bona, bonum
good
necesse indecl.
necessary
quot? indecl.
how many?
vivus viva, vivum
alive, living
multus multa, multum
much, many
iratus irata, iratum
angry
parvus parva, parvum
small
certus certa, certum
certain
supremus suprema, supremum
highest, last, final, supreme
dubius dubia, dubium
doubtful
magnus magna, magnum
big, large, great
suavis suave
sweet, pleasant
superbus superba, superbum
proud, arrogant
aequus aequa, aequum
equal, fair, favourable, calm
pauper pauperis
poor
defessus defessa, defessum
tired
tacitus tacita, tacitum
quiet, silent, in silence
praeceps praecipitis
headlong, steep
molestus molesta, molestum
troublesome
latus lata, latum
wide, broad
humilis humile
low, humble
meus mea, meum
my
nudus nuda, nudum
naked, bare
peritus perita, peritum
experienced, skilled, expert
pulcher pulchra, pulchrum
beautiful, handsome, fine
propinquus propinqua, propinquum
near, neighbouring, related
creber crebra, crebrum
frequent, numerous
liber libera, liberum
free
omnis omne
all, every
cupidus cupida, cupidum
eager, greedy
facilis facile
easy
talis tale`
such
ultimus ultima, ultimum
furthest, last, utmost
frequens frequentis
frequent, numerous, crowded
centum indecl.
a hundred
primus prima, primum
first, chief
quantus? quanta, quantum
how big? how much?
reliquus reliqua, reliquum
the rest of, the other
plerusque pleraque, plerumque
the majority, most
tristis triste
sad, gloomy, grim
altus alta, altus
high, deep
insignis insigne
distinguished, glorious
difficilis difficile
difficult
contentus contenta, contentum
content, satisfied
rarus rara, rarum
scattered, thin, rare
sinister sinistra, sinistrum
left, on the left (f. left hand)
libens libentis
willing, glad
aeger aegra, aegrum
sick, ill
sapiens sapientis
wise, sensible
fessus fessa, fessum
tired
validus valida, validum
strong, powerful
dignus digna, dignum + abl
worthy (of)
mirabilis mirabile
strange, wonderful
complures complura (pl.)
several, many
acer acris, acre
keen, sharp, fierce
aureus aurea, aureum
golden
prior prioris
previous, former, superior
ingens ingentis
huge
immotus immota, immotum
still, motionless
crudelis crudele
cruel
ignotus ignota, ignotum
unknown
solus sola, solum
alone, only, alone
quietus quieta, quietum
quiet, peaceful
nullus nulla, nullum
no, none, not any
diversus diversa, diversum
different, opposite
iuvenis iuvene
young
honestus honesta, honestum
honourable
recens recentis
recent, fresh
callidus callida, callidum
clever, cunning, shrewd
neuter neutra, neutrum
neither
plenus plena, plenum
full, filled
commodus commoda, commodum
convenient
notus nota, notum
known, well-known, famous
fidelis fidele
trustworthy, faithful, loyal
infelix infelicis
unlucky, unhappy
invitus invita, invitum
unwillling, reluctant
dexter dextra, dextrum
right, on the right
falsus falsa, falsum
false, untrue, dishonest
perterritus perterrita, perterritum
terrified
decorus decora, decorum
right, proper
levis leve
light, slight
malus mala, malum
evil, bad
durus dura, durum
hard, harsh, rough
longus longa, longum
long
ignarus ignara, ignarum
not knowing, unaware
diligens diligentis
careful, diligent
summus summa, summum
highest, greatest, top (of)
frigidus frigida, frigidum
cold
miser misera, miserum
miserable, wretched, sad
secundus secunda, secundum
following, next, second, favourable
felix felicis
fortunate, happy, prosperous
mollis molle
soft, tender, gentle
stultus stulta, stultum
stupid, foolish
superior superius
higher, previous, elder, superior
dirus dira, dirum
dreadful
celer celeris, celere
quick
praeclarus praeclara, praeclarum
distinguished, glorious, famous
avidus avida, avidum
greedy, eager
densus densa, densum
thick, dense, crowded
satis indecl.
enough
mirus mira, mirum
strange, wonderful
pauci paucae, pauca
few, a few