• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvad forståes ved LUTS?

Lower Urinary Tract Symptoms:


Irritative


- Hyppig vandladningstrang


- Pludselig vandledningstrang


- Smerter ved blærefyldning


- Natlig vadledningstrang


Obstruktive:


- Start vanskeligheder


- Slap stråle


- Efterdryp


- Følelse af manglende blæretømning

Hvad er en klinisk markør ved prostata sygdom?

PSA (prostata specifikt antigen)

Hvor meget protein skal der være i urinen, for at man taler om proteinuri?

> 50mg/dag = mikroalbuminuri


> 300 mg/dag = proteinuri

Nævn 2 kongenitte nyresygdomme

Kongenitte polycystiske nyresygdomme, fører til kronisk nyresygdom der enten udvikles allerede ved fødslen eller senere i livet.


- Autosomal recessiv polycystisk nyresygdom


Talrige cyster og interstitiel fibrose og levercirrose


- Autosomal dominant polycystisk nyresygdom


Dobbelsidig, cyster og makroskopisk forstørrede nyrer.

Hvad er de patologiske fund ved pyelonefritis?

Makro: Hyperæmisk præget nyre med mm stor hvidlige områder. Pelvisslimhinden er rød og vunerabel.
Mikro: Granulocytansamlinger og cylindere af aflange sammenklumpninger af protein og forskellige mere eller mindre nedbrudte celler. Spredte små abscesser.

Beskriv overordenet glomerulonefritis.

Betændelse i nyrens karnøgle og er overvejende immunologisk betinget. Sygdommen er altid bilateral, men rammer ikke nødvendigvis alle glomeruli. Den kan være - proliferativ (øget celletal, betændelsesceller), - membranøs (fortykket kapillær basalmembran)


- halvmåne (prolif. af celler i bowmans kapselrum, men glumerulus er komprimeret med nekrose).
Der findes 6 forskellige typer glomerulonefritis.

Nævn de 6 forskellige typer glomerulonefritis.

1) minimal change


2) membranøs glumerulonefritis


3) fokal glomerulosklerose


4) IgA glomerulonefritis


5) Halvmåne glomerulonefritis


6) Sekundær glomerulonefritis

Hvad er de patologiske fund ved minimal change-nefropati? og hvilke patientgrupper rammes hyppigst?

Makroskopisk og mikroskopisk ses intet patologisk, men ved EM ses fusion af podocytternes fodprocesserne (muligvis pga af skade fra cirkulerende cytokiner) --> den glomerulære barriere beskadiges med proteinuri til følge.
Børn rammes ofte.

Hvad forståes ved nefrotisk syndrom?

Proteinuri, hypoalbuminæmi, hyperlipidæmi, og ødemer.

Hvad er den hyppigste årsag til nefrotisk syndrom (proteinuri, hypoalbuminæmi, ødemer og hyperlipidæmi) hos voksne?

Membranøs glomerulonefritis. (hyppigst hos mænd)

Hvad er patogenesen bag membranøs glomerulonefritis?

Skyldes aflejring af immunkomplekser (indeholdene IgG) på ydersiden af basalmembranen --> nydannet basalmembran materiale vil lægge sig omkring immunkomplekserne --> spikes (projektioner af basalmembranmateriale)

Hvilken form for glomerulonefritis anses som primær glomerulonefritis? Beskriv denne.

IgA-glomerulonefritis
Pato: IgA i det glomerulære mesangium --> hypercellularitet i mesangiet, fokalt segmental hypercellularitet, fokal glomerulosklerose og sjældent halvmåner.
Kliniske fund: hæmaturi, proteinuri, nedsat GFR, og sjældent nefrotisk syndrom.

Hvilken form for glomerulonefritis anses som sekundær? Beskriv denne.

Halvmåne glomerulonefritis(HG). Indeles i 3 hovedformer:


1) HG ved vaskulitis (mange afficerede glomeruli, interstitiel fibrose).
2) HG ved anti-glomerulær basalmembransygdom (ofte samtidig lungesymptomer)
3) HG som komplikation ved anden form for glomerulonefritis (ofte tegn på alvorlig sygdom)

Nævn 5 mediatorer ved glomerulonefritis.

Komplement


Nefritiske faktorer


Neutrofile granulocytter


ROS


Koagulationsfaktorer

Hvilke former for glomerulonefritis ses ved hhv. systemisk lupus erthematosus (SLE) og Schölein-Henochs purpura?

SLE: membranøs glomerulonefritis --> udtalt cellulær hyperplasi og immunaflejringer
Schölein-Henochs purpura: IgA glomerulonefritisHvad kan årsager til proteinuri være?

Glomerulonefritis


Diabetisk glomerulopati/nefropati


Amyloidose


Myelomatose

Hvad er de patologiske fund ved diabetisk glomerulopati/nefropati?

1) fortykkelse af den glomerulære kapillære BM


2) Øget mængde mesangial BM-materiale


3) Dannelse af noduli i glomeruli pga øget mesangial BM-materiale.

Hvor dannes nyresten?

I nyrens calyces eller pelvis (80% er unilaterale)

Hvad er årsagen til benign nefrosklerose? Og hvad er de patologiske fund

Skyldes langvarig blodtryksforhøjelse.
Patologi: fin-granuleret overflade, kortikal udtynding og let nyreatrofi og tubulær fibrose. Fortykkelse af de intrarenale arteriers intima og i arteriolerne ses et proteinøst materiale i væggen (hyalin aterosklerose)

Hvilke tre typer inddeles akut nyresvigt i?

Prerenalt: forkommer ved nedsat blodgennemstrømning (der ses øget blodfylde i marven ift. cortex som er bleg)
Renalt: hyppigste, kombi af forskellige faktorer (dehydrering med iskæmi som følge, sepsis, nefrotoksiner mm.). Der ses dilation af tubuli og granulocytophobning.
Postrenalt: Intrarenal obstruktion (af nyre tubuli) eller ekstrarenal obstruktion (af urinveje).

Hvad er ofte årsagen til akut interstitiel nefritis(AIN)?

Overfølsomhed for lægemidler (NSAID-præp., penicillin osv.)
PT udvikler feber, hududslæt og eosinofili.

Hvad er de to hyppigste årsager til kronisk nyresvigt?

Diabetisk nefropati (25%) og kronisk glomerulonefritis (10%.

Hvad skal forståes ved hydronefrose og hydroureter?

Dilation af hhv. nyrepelvis og ureter pga. obstruktion.

Hvad er den hyppigste årsag til akut rejektion af nyretransplantat hhv lige efter transplantation og uger-måneder efter transplantationen?

Lige efter: primær graftanuri og accelereret akut rejektion
Efter uge-måneder: Cellemedieret rejektion - viser sig ved lymfocytinfiltration i nyren interstitium og i tubuli.


(den anden form er antistofmedieret)

Hvilke neoplastiske lidelser findes i nyrerne?

Benigne:


- Adenom


- Onkocytom
Maligne:


- Nyrepelvistumor


- Renalcellekarcinom


- Wilms' tumor (nefroblastom) (børnetumor)


- Metastaser

Hvad er den hyppigste form for nyrecancer? Beskriv denne.

Renalcellekarcinom: stor tumor i nyren med broget delvis nekrotisk og blodfyldt snitflade. Mikroskopisk ses "clear cells" (store lyse celler med små kerner)

Hvad er to hyppige kongenitte lidelser i urinvejene?

Vesikoureteral reflux (urinen presses op i ureter under vandladning som følge af defekt klapstruktur ved den vesikoureterale overgang).
Duplikatur af ureter: består af to parallelt forløbende stykker.

Hvad er den hyppigste årsag til hæmaturi?

Blærebetændelse (cystitis):


Slimhinden ses rød og irriteret og mikroskopisk ses hyperæmi, ødem og betændelsesceller i væggen.

Beskriv blæretumorer.

Ætiologi: rygning, farvestoffer i industrien


Rammer oftest ældre mænd.


Patologi: hele urotelet er ramt af sygdommen, så tumorer kan se forskellige ud (papillomatøse, solide, eller flade forandringer).


95% er uroteliale.

Hvilken form for neoplasi findes i prostata? beskriv denne.

Adenokarcinom: Opstår oftest i den perifere zone (imodsætning til hyperplasi der opstår centralt). Mikroskopisk ses kirtelformationer bestående af kun 1 lag celler med hyperkrome kerner.


Gradering foregår efter Gleasons Grading System (GGS) (1-5, hvor 1 er det mest fredelige)