Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/74

Click to flip

74 Cards in this Set

 • Front
 • Back
en
one
to
two
tre
three
fire
four
fem
five
seks
six
sju
seven
åtte
eight
ni
nine
ti
ten
Hvor mye er to pluss fem?
How much is two plus five?
To pluss fem er lik sju.
Two plus five equals seven.
Hvilken årstid liker du best?
Which season do you like the best?
en vår
spring
en sommer
summer
en høst
autumn
en vinter
winter
best
best
januar
January
februar
February
mars
March
april
April
mai
May
juni
June
juli
July
august
August
september
September
oktober
October
november
November
desember
December
snakker
speak
norsk
Norwegian
ikke
not
Han bor ikke i Danmark.
He does not live in Denmark.
Hvordan er været om våren?
How is the weather in the spring?
Det er...
It is...
kaldt
cold
kjølig
cool
varmt
warm
Det regner.
It rains.
Det blåser.
It is windy.
Sola skinner.
The sun shines.
hvordan
how
Hvordan er været?
How is the weather?
ei sol
a sun
sola
the sun
(et) vær
(a) weather
om våren
during/in the spring
om sommeren
during/in the summer
om høsten
during/in the fall
om vinteren
during/in the winter
hvilken
which
(ei/en) årstid
a season
Hva liker du å gjøre?
What do you like to do?
Jeg liker å ...
I like to ...
arbeide i hagen
work in the yard, garden
gå tur
go for walks
spille golf/tennis/baseball
play golf / play tennis / play baseball
jogge
jog
sykle
bicycle
bade
swim
være ute
be outside
ha piknik/grillfest
have a picnic/ a barbecue
gjøre
gjør
gjøde
har gjort
do
do, does
did
has done
spille
spiller
spilte
har spilt
play
play, plays
played
has played
arbeide
arbeider
arbeidet
har arbeidet
work
work, works
worked
has worked
Liker du tennis?
Do you like tennis?
Ja, jeg liker tennis.
Yes, I like tennis.
Nei, jeg liker ikke tennis.
No, I don't like tennis.
Liker du å arbeide i hagen?
Do you like to work in the garden?
Nei, jeg liker ikke å arbeide i hagen.
No, I don*t like to work in the garden.
en hage
a garden
en tur
a walk
ute
outside