Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back

W dniu w którym

Na dan kada

Uwięziony w...

Zarobljen u...

Oznaczony

Obilježen

W rzeczywistości

Zapravo

Właściwie

Odnosno

Określony, sprecyzowany

Određen

Chociaż

Ipak

Tytuł, nagłówek

Naslov

Narzekać

Žaliti se

Bić, pukać, stukać

Kucati /kucam

Oferować

Nuditi

Ostrzeżenie

Upozorenje

Szczyt, wierzchołek

Vrhunac

Potrwać

Potrajati

Zauważyć

Uočiti

Gra, rywalizacja, wyścig

Natjecanje

Zaskoczony

Iznenađen

Pokonywać, przezwyciężać

Savladati

Zarabiać

Zarađivati / zarađujem

Wymówka

Izlika

Szczególnie

Posebno