Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

  • Shuffle
    Toggle On
    Toggle Off
  • Alphabetize
    Toggle On
    Toggle Off
  • Front First
    Toggle On
    Toggle Off
  • Both Sides
    Toggle On
    Toggle Off
  • Read
    Toggle On
    Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

  • Front
  • Back
Kleintongetjie, Huurmotor, Saamryclub. Het Afrikaans is een taal die vaak gezien wordt als iets grappigs. Het internet staat vol met woorden zoals bijvoorbeeld amperbroekie, dat afrikaans zou zijn voor string, of Kan-nie-sink-nie-skippie, wat onderzeeboot zou betekenen. Dit is niet het geval, en vandaag gaan we jullie dan ook laten zien dat het Afrikaans veel meer is dan een grappige versie van het Nederlands.

Dus eigenlijk heeft Nederland niets te maken met hoe het Afrikaans verder ontwikkeld is. Ze brachten hun taal naar een nieuw gebied en daar is het verder ontwikkeld tot het Afrikaans. Het Afrikaans wordt net als het Nederlands als een west-Germaanse taal beschouwd.

In andere talen wordt het Afrikaans ook erg vergeleken met het Nederlands, zo wordt het Afrikaans ook wel het Kitchen Dutch genoemd. Vanwege de geschiedenis van het Afrikaans vinden sommige mensen het een taal van de apartheid, die je doet denken aan de tijd van de slavernij.

Pas in 1925 was het Afrikaans erkend als een van de officiële talen van zuid Afrika. Om dit te vieren is er een Afrikaanse taalmonument in paarl, een stad in Zuid-Afrika.

Verder lijkt het Afrikaans natuurlijk nog wel veel op het Nederlands. 95 procent van de woordenschat dat gebruikt wordt in het Afrikaans komt oorspronkelijk van het Nederlands. De grootste verschillen worden gezien in de spelling, woordvorming en de grammatica.

Wat is een minibus taxi?

Voor vragen over de officiële spelling van woorden kunnen we in het Nederlands het groene boekje raadplegen. In het Afrikaans is er ook een boekje met groene kaft die de regels voor het spellen van woorden bevat; dit is de Afrikaanse Woordelys en Spelrëels, waarvan de eerste versie in 1917 opgericht is. Aan de hand van deze regels zullen we de Afrikaanse grammatica gaan uitleggen.

We gaan jullie Afrikaanse woordenschat testen door middel van een quiz.

Natuurlijk lijkt de taal op het Nederlands, maar er zijn ook veel grammatica verschillen zoals we gezien hebben. Verder hebben we gezien dat zelfs in Het Afrikaans er nog verschillen zijn, namelijk de dialecten. Zijn er nog vragen?