• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Iets zien zoals het is

Constateren

In elkaar zetten

Monteren

In stand houden

Handhaven

Beslissing nemen, beïndigen

Besluiten

(Een idee) voorstellen

Suggereren

Functie

Fungeren

(Van plaats) verdrijven

Verdringen

Verschillen

Uiteenlopen

Als verschillen herkennen, iets zien

Onderscheiden

Aanmoedigen

Stimuleren

De schuld geven

Wijten aan

In bezit krijgen

Verwerven

Geven

Verstrekken

Gelijk blijven

Consistent

Klein in hoeveelheid

Gering

Wonen, verblijven

Huizen

Altijd

Immer

Oplossen

Ontrafelen

Grotendeels

Overwegen

Herhalen

Reproduceren

Reacties

Respons

Basis vorm van iets

Ten grondslag aan liggen