Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Obiecany
versprochen
Obiecywać
versprechen
Propozycja
die Vorschlag
Przynajmniej
mindestens
Produkować
produzieren herstellen
Towar
die Ware
Towary
die Waren
Święto uroczystość
die Feier
Święto festiwal
das Fest
Impreza
die Party
Jabłko
der Apfel
Jabłka
die Äpfel
Robić zakupy
einkaufen
Kupować
kaufen
Robię zakupy w Tesco
Ich kaufe in tesco ein
Robisz zakupy w tesco
Du kaufst in tesco ein
On robi zakupy wieczorami w Tesco
Er kauft abends in Tesco ein
Robisz zakupy?
Kaufst du ein?
Chciałbym zrobić zakupy
Ich möchte einkaufen
zrób zakupy!
kauf ein!
Odebrać kogoś
abholen
Zadzwonić
anrufen + akusativ
Zadzwoń do mnie!
Ruf mich an!
Zadzwonie do Ciebie
ich rufe dich an
Początek
der Anfang
Łapać
fangen
Biec
laufen
Zaczynać się
anfang
Film zaczyna sie o ósmej
Der Film fängt um 8 Uhr an
O której zaczyna sie film?
Wann fängt der Film an?
Wstawać
aufstehen
Jutro musisz wcześnie wstać
Morgen muss du früh aufstehen
Budzić sie
aufwachen
Budzę się
ich wache auf
Budzić kogoś
wecken
Mama mnie budzi
Meine Mutter weckt mich
Budzik
der Wecker
Wyłączać
ausmachen
Wyłączam światło
Ich mache das Licht aus
Wyglądać
aussehen
On wygląda na zmęczonego
er sieht müde aus
Wyglądasz na zmęczonego
Du siehst krank aus
Świetnie wyglądasz!
Du siehst super aus!
Zadowolony
zufrieden
Niezadowolony
nicht zufrieden / unzufrieden
Odjazd
die Abfahrt
Kiedy sie przeprowadzacie?
Wann zieht ihr um?
Czy mogę wyłączyć światło?
Darf ich das Licht ausmachen?
Zapraszać
einladen
Zapraszam Cię
ich lade dich ein
Zapraszasz mnie
du lädst mich ein
On zaprasza mnie
er lädt mich ein
Idziesz z nami?
Kommst du mit?
Wprowadzać się
einziehen
Wyprowadzać sie
ausziehen
Wsiadać
einsteigen
Przesiadać się
umsteigen
Wysiadać
aussteigen
Sklep biznes
das Geschäft
Sklep
der Laden
Przygotowywać
vorbereiten
Przygotowujesz projekt
Du bereitest das Projekt vor
On przygotowuje ćwiczenie
er bereitet die Übung vor