• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ange två vanliga riskfaktorer för att utveckla stroke

o Riskfaktorer§ Åldern§ Inaktivitet§ Rökning§ Mycket alkohol under lång tid§ Högt blodtryck§ Höga blodfetter§ Diabetes§ Förmakflimmer§ Förträngningar på halspulsådern
§ Ärftlighet för hjärt-kärlsjukdomar


Förklara vad som händer patofysiologiskt när MS uppträder

§ Vita blodkroppar kommer in i CNS och angriper och förstör myelinet som leder till inflammation och ärr på nervtrådar, ibland skadas nervtrådarna som leder till nervimpulserna leds inte på rätt sätt

Nämn tre huvudsymtom samt ange vilken signalsubstans det råder brist på vid Parkinsons sjukdom

DopaminDe fyra huvudsymtomen


§ I början är symtomen vaga. Efte hand blir symtomen tydligare, men det dröjer ofta flera år.


§ Hämmade rörelser(hypokinesi). Svårt att gå och röra sig som vanligt. Allt går långsamt och trögt, även talet.


§ Muskelstelhet(rigiditet). Förändrad, lätt framåtlutad och kroppshållning > begränsningar och trötthet. Värk i olika delar av kroppen. Stel ansiktsmimik.


§ Skakningar i vila (Vilotremor). Darrningar som minskar eller försvinner vi rörelse.§ Balans svårighet. De reflexer som i normala fall återställer balansen är satta ur spel.

Ange två vanliga anfallsutlösande faktorer för en person som har epilepsi

psykologiskt och kraftig fysisk Stress, sömbrist, hormonella förändringar, exponering för att en toxisk substans, lågt blodsocker

Vad menas med TIA? Förklara vad som händer patofysiologiskt.

§ TIA- en varningssignal(en störning i hjärnans blodcirkulation som går över snabbt, inom 1 dygn, samma symtom som vid stroke)


Vad är neglekt och vid vilket sjukdomstillstånd kan detta uppträda?

syn bortfall av ena sidan av sitt syn fält på grund av att man har fått en stroke i motsatta hemisfär

Varför får personer med Parkinsons sjukdom tremor/skakningar och ökad saliv och svettsekretion?

För att det samspelet mellan acetylcolin och dopamin har blivit stört

Vad är status epileptikus?

Om ett anfall pågår längre än 30 minuter kallas det status epileptikus ‐ allvarligt tom livshotande. Syrebrist ger ökad risk för bestående hjärnskada

Vad menas med ett fokalt anfall vid epilepsi

Det är anfall är begränsad till en viss del av hjärnan

Vid MS pratar man om skov. Vad menas med det?

Det är när symtom kommer i intervall eller perioder. Under dessa perioder har man symtom och ibland inga

Ange två vanliga anfallsutlösande faktorer för en person som har epilepsi

Psykologisk eller kraftig fysik stress, sömn brist

Vad är myastina gravis?

Det är när signalöverföringen från nervslut till muskelcell är störd