• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är skillnaden mellan Pares & Paralys?

Paralys = Förlamning, Pares = nedsatt muskelfunktion.

Parestesi = vad?

Domningar

Afasi = vad?

språkstörningar

Inom neurologin finns det bortfalls symtom, vad menas med detta? ge exempel på minst 2 st.

symtom som aldrig försvinner, utan är kontinuerliga.
Ex. Pares, parestesi, synnedsättning, känselnedsättning, afasi, koordinationsbortfall.

Inom neurologin finns det retnings symtom, vad menas med detta? ge exempel på minst 2 stycken.

fall som kommer och går.


Ex. epileptiska anfall, muskelkramper/ryckningar, parestesier och synfenomen.

Vad kallas ett bortfall av en viss funktion som frigör reflexer eller rörelsemönster som under normal omständigheter är hämmade? ge exempel.

- Desinhibitionsfenomen
Ex. Babinskis tecken, där man drar något vasst lateralt under fotsulan och är man sjuk så spretar pat. med tårna. frisk patient drar ihop tårna. här ser man skador på motoriska bansystemet.

Beskriv vad man gör i en neurologisk undersökning.

* Anamnes - sjukdomshistoria.
* Högre funktioner/ hjärna - minne, språk, apaxi, neglekt, psykisk status.
* Motorik - muskelkraft, muskeltonusrubbningar, reflexer, babinskis, gång.
* Sensorik - beröring, vibration, temperatur.
* Koordination


* Kranialnerver

Riskfaktorer för Stroke. nämn så många du kan.

hypertoni, diabetes , hyperlipedemi, rökning, p-piller, hereditet, ärftlighet, ålder, ateroskleros, tromboembolisk sjukdom, övervikt, sociala faktorer, hög alkoholkonsumtion, yttre trauma & förmaksflimmer.

pneumbraområdet är vad?

området runt skadan, man måste agera fort då cellerna annars dör inom 10-15 minuter.

Hjärninfarkter finns i tre undergrupper, vilka? förklara dem kort.

- kardioembolisk infarkt- blodpropp lossnar från bindningsställe och täpper till kärl.
- Lukanär infarkt - små infarkter som täpper till djupa kärlgrenar.


- Asterosklerotisk infarkt - åderförkalkning. här åker det inte runt, utan blir större där det sitter och blir tillslut så stort att det täpper till.

Diagnostik på stroke?

CT-skalle ( blödningar )
MRT ( små infarkter )
EKG kardiell orsak ( ev. ultaljud hjärta )
Anamnes
Blodprover
Neurologstatus
kärldiagnostik - carotisdoppler.

orsaker till ryggmärgsskador?

- traumatiska skador
- inflammationer/immunologiska processer
- expansiva processer (tumörer, blödningar)

Vad är skillnaden mellan segmentella och motoriska ryggmärgsskador?

* Segmentella - delar av ryggmärg som är skadade vilket innebär lokala symtom som är nära skadan.
* Motoriska - långa bansystemet är skadat och då kan man få funktionsbortfall nedanför skadan), nedre och övre motorneuronet kan skadas.

Exempel på skador, perifert och centralt.

Perifiert: skadan sitter i allt förutom ryggmärg eller hjärna.
Centralt: skadan sitter i ryggmärg eller hjärna.

MS står för vad? förklara sjukdomen.

Multipel skleros.
autoimmun sjukdom där myelinet angrips av makrofager, vilket leder till meylinförlust/inflammation och det leder till störd signalöverföring. Re-myelisering kan uppstå men blir inte lika bra som innan.

klassiska symtom för MS? förklara dessa. ( 4 st. )

- Optikus neurit - synnervsinflammation
- Lhermittes syndrom - smärta/stöt då huvudet böjs framåt.
- trigeminusneuralgi - anfallsvisa smärtor i ansikte.
- internukleär oftalmoplegi - ögonmotoriksstörning. ex kollar åt vänster, bara ena ögat följer med.

Hur ställs diagnosen MS?

- ha haft olika symtom från CNS vid två olika tillfällen.
- MRT på hjärnan - påvisar plack.
LP fynd - man tar ryggmärgsvätska, finns antikroppar tyder det på MS.

Behandling för MS?

* kortikosteroider / aceton - vid skov
* betainterferon - hämmar immunförsvar


* symtombehandling efter behov - smärtlindring, arbetsterapi, sjukgymnastik,spacitet etc.

Vad är epilepsi och varför drabbas man?

Abnorma,repetitiva, synkrona urladdningar i hjärnbarken.
- orsaker: hereditet, ärrbildning, medfödda missbildningar i hjärna, idiopatiskt, bristsjukdomar, expansiva processer i hjärna/tumör etc, alkohol/droger.

Vad finns det för epileptiskt anfall som är vanligare hos barn och hur går anfallet till?

Petit mal / abscence epilepsi.
- 5-15 sekunders frånvaro, de slutar med det håller på med. Eventuellt ryckningar i ansikte.
De drabbade vet själva inte om att det händer/har hänt. de kan ha väldigt många anfall per dag.

Ge exempel på fokala/partiella epileptiska anfall och kännetecken för dessa. ( 4st anfall)

Jackson anfall - ryckning i hand, sprider sig vidare till armar & ben.


Temporallobs anfall - deja vú känsla, hörsel och lukt hallunicationer.


frontallobs anfall - korta dramatiska anfall, ofta nattetid.


occipitala anfall - man kan se olika ljus och må illa.

Vad menas med status epileptikus? och vad gör man åt det?

täta anfall där hjärnan inte hinner med att återhämta sig emellan anfallen. här krävs snabb behandling, kan räcka med epilepsimedicin i.v men ibland krävs att man söver ner patient.

Hur ger man diagnos på epilepsi?

- EEG/sömn EEG.
- CT, MRT - fokala anfall, se om det finns tumör/cysta som orsakar.
- Kliniska symtom.

Behandling på Epilepsi? även svårbehandlad.

- inhalationsmedicin.
Vid svårbehandlad ep:
- neurokirurgi/operera bort den del av hjärnan som startar anfall.
-vagusstimulation (pacemaker)
- ketogen kost / modifierad atkins diet - ca 90% fett.

degeneration av dopaminproducerande celler i basala ganglierna (substantia nigra) kan leda till vilken sjukdom?

Parkinsons

Vilka kardinal symtom finns för parkinson?

Tremor - skakningar


Rigiditet - blyrörsrigiditet ( tassar fram, svårt att stoppa och starta rörelser )
Hypokinesi - långsamma rörelser ( stel ansiktsmimik, entonigt tal, förändrad skrivstil, få medrörelser vid gång )

Vad är diagnostiken för Parkinson?

- minst 2/3 kardinal symtom


- svara postivt på dopamintester
- anamnes, klinisk undersökning ( utesluter annat )
- SPECT ( förändringar i basala ganglierna )

Behandling för parkinson?

- Dopaminagonister
- L-dopa/Levodopa ( försubstans till dopamin där kroppen omvandlar detta till dopamin )
- MAO- , COMT- hämmare ( förlänger L-dopas effekt )


- DBS - deep brain stimulation ( operera in pacemaker som stimulerar ganglierna, skakningar kan då avta )

Vad är ALS? och orsak?

Amyotrofisk lateral skleros sjukdom.
- degenerativ sjukdom som drabbar nervcellerna i CNS som kontrollerar motoriska funktionerna.
Orsak: idiopatisk, teori: hereditet,immunologisk,tungmetaller.

Vad är Klassiska ALS och dess symtom?

bryter ned övre och undre motorneuronet.
Symtom: muskelförsvagningar, muskelkramper,dysfagi/sväljningssvårigheter, dysfali och slutligen andningssvårigheter.

Diagnostik för ALS?

- Klinisk undersökning/ Anamnes


- Neurografi/ EMG
- uteslutning av andra sjukdomar

Behandling för ALS?

- Bromsmedicin. Glutamathämmare, har störst effekt om den sätts in i tidigt stadie.
Symtombehandling: sjukgymnastik arbetsterapi/hjälpmedel salivationsproblem/atropin, logoped/kommunikationshjälpmedel, nutritionssvårigheter/sond/PEG LM/lindra muskelkramper/smärta/antidepressiva , respiratorbehandling( i vissa fall )

Vad är polyneuropati? ( PNP )

skador på en eller flera perfiera nerver - bilateralt/båda sidor och ofta symmetrisk.
Distal påverkan - långa nervtrådar drabbas ofta först; ben, armar.

Orsaker till PNP/polyneuropati?

axonal: systemsjukdomar,alkohol, vissa läkemedel, toxiska ämnen (tungmetaller)

De-myelisering: hereditet, immunologiska reaktioner, idiopatiskt.

Symtom på PNP/polyneuropati?

Sensoriska bortfall (myelinet är skadat):


parestesier/domningar, brännande svidande, nedsatt vibrationsminne och strump/handsk-känselnedsättning.
motoriska bortfall: muskelsvaghet, kraftlöshet,snubbling- svårt att lyfta fot uppåt.

Diagnostik för PNP?

- anamnes/aktuella, tidigare sjukdomar
- neurologiska tester (sensibilitet, reflexer)
- neurografi/EMG ( axonalt/demyelisering )
- blodprover ( tex. b12 brist , folat, blodsocker, thyroidea )
- autonoma tester ( RR-intervall- man mäter med hjärtfrekvensreaktionen, SSR- man mäter svettreaktionen i handflator )

Behandling för PNP?

- behandla bakomliggande orsak ( om sådan hittas)


- symtombehandling: TNS, akupunktur


-immunosuppressiv behandling (steroider/kortison, plasmaferes/renar blodet, cytostatiska)

Vad menas med skov?

en medicinsk term för ett uppflammande eller en ny episod av en sjukdom som återkommer eller är kronisk.

Vad innebär hyperlipedemi?

för höga blodfetter

vad innebär hypertoni?

högt blodtryck

Vad innebär apraxi?

oförmåga att gå från tanke till handling. ex knyta sko.

vad innebär agnosi?

oförmåga att känna igen tidigare igenkända föremål. ex röster, ansikten.

vad mäts med RLS- skalan? ( reaction level scale )

medvetenhet, där 1 motsvarar vaken och 8 helt medvetslös.

Proprioception = vad?

förmåga att avgöra sina kroppsdelars positioner.

Ataxi = vad?

koordinationsstörning. knyckiga och disharmoniska rörelser. kan testat me finger mot näsa

Vad gör man när man gör ett Rombergs prov?

testar bålkoordinationen ( blunda och stå med fötter ihop, kollar balansen )

Vad är en TIA-attack?

transitorisk ischemisk attack.


Plötsligt påkommande neurologiska bortfallssymtom som försvinner helt inom 24h. ex, liten propp, liten stroke .
Oftast varningssignal inför större stroke.

Vad är skillnaden mellan trombos och emboli ?

trombos är en blodpropp som bildas på plats, emboli är en propp som bildas på ett ställe och sedan tar sig vidare och täpper till.

vad orsakar en kardioembolisk infarkt?

- Emboli. (blodpropp)
Någonstans i kroppen bildas en blodpropp ( oftast i hjärtat ) som tar sig vidare till hjärnan och täpper till. Oftast snabbt insjuknande från denna attack.

Vad kan vara orsaker till en Aterosklerotisk infarkt?

- ateroskleros


- trombosattackerna sker ofta nattetid & symtom blir oftast värre&värre med tiden.

vad menas med en Lakunär infarkt?

små blödningar som täpper till djupare kärlgrenar och där bildas efter några veckor vätskefyllda hålrum. Oftast yngre som drabbas ( 50-60år), riskfaktorer: hypertoni & ateroskleros.

STROKE-kampanjen "AKUT" - vad betyder bokstäverna?

A= ansikte. kan personen le?
K = kropp. kan personen hålla upp båda armarna?
U = uttal. kan personen säga en enkel mening utan sludder?
T = tid. något av dessa symtom? direkt till sjukhus!

Vid behandling av Stroke bör man inte alltid ge blodtryckssänkande, varför?

då kommer blodtillförseln till pneumbraområdet minska och skadan kan då bli värre.

Opticus neurit = vad?

synnervsinflammation.

Lhermittes syndrom = vad?

upplevd stöt/smärta när huvud böjs framåt.

trigeminusneuralgi = vad?

skarpa periodsvisa smärtor i ansikte

internukleär oftalmoplegi = vad?

ögonmotoriksstöring. ex. kollar åt vänster, bara ena ögat följer med.