Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/123

Click to flip

123 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Předmět neurofyziologie

stavba a funkce nervového systému


smysly

Stavba nervového systému

CNS = centrální nervový systém – mozek amícha hřbetní (páteřní)
PNS - periferní nervový systém


- periferní nervy: senzitivní, motorické, autonomní, smíšené


- periferní ganglia: senzitivní, autonomní

Stavební kameny nervového systému

neurony


podpůrné buňky (glie)


receptorové buňky

Podpůrné buňky CNS

Astrocyty - spojují cévy a neurony-transport, ochrana, izolátor
Oligodendroglie - myelinové pochvy, zrychlení přenosu
Mikroglie - imunika, fagocytóza
Ependimové buňky - s řasinkami, v mozkových dutinách (chorodiální plexus)

Podpůrné buňky v PNS

Schvanovy buňky - Myelinové pochvy (1vlákno)
Amficity - součástí periferních ganglií, podpůrné, metabolické a vyživovací funkce

Stavba neuronu

- tělo, dendrity, axon, jádro


- Ranvierovy zářezy, Myelinová pochva


- knoflíkové zakončení

Funkce neuronu

tvořit, rozvádět, modifikovat a upravovat elektrickéimpulsy

Vývoj neuronu

vznik, diferenciace


migrace


pučení a růst nových výběžků


synaptogeneze


produkce chemických látek


zánik výběžků, synapsí


smrt neuronu


- nové neuronyvznikají nitroděložně, ale i z kmenových buněk během života à ty se mění v neuroblasty a ty ve zralé neurony - diferenciace- neurony jakotakové se nemohou množit – jsou vysoce specializované a tím i zablokované vůčimnožení


- při pitíalkoholu si zabíjíme tisíce buněk – může dojít až k demenci


- velká část neuronůvznikne na určitém místě a potom se posouvají jinam – migrují - radiální glie – vytvoří dráhu, po které neurony migrují a dostanou se na svépříslušné místo


– migrace je součástí vývoje neuronů


- výběžky pučí arostou


– je důležité mozek namáhat, aby se vytvořila bohatá nervová síť


–dostatek učení a vjemů- tvorba synapsí= synaptogeneze


- produkce chemických látek


- cílený zánik výběžků – pokud jenepotřebujeme- neurony podléhají nekróze a apoptóze(cílená sebevražda)

Dělení neuronů podle vztahu k CNS

aferentníneurony – vedou informace k centru


eferentníneurony – z centra


interneurony –propojují neurony navzájem

Dělení neuronů podle funkce

interneurony


motorické – řídí hybnost (eferentní)


senzitivní – řadíme k nim senzorické (eferentní)


vegetativní – autonomní


- viscerosenzitivní(informace z vnitřních orgánů)


- visceromotorické (hybnost vnitřních orgánů) – aferentní // a sekreční

Dělení neuronů podle rychlosti přenosu

vlákna typu A –vedou rychlostí 12 - 120 m/s – myelinizovaná vlákna (urychluje rychlost vedení)
vlákna typu B –2 – 12 m/s
vlákna typu C –< 2 m/s

Membránové iontové kanály

- pasivní transport - koncentrační spád
trvale otevřené


řízené - chemicky, mechanicky, metabolickým dějem, napěťové, kombinované
- propustné pro vodu - akvaporiny

Pumpy

- aktivní transport proti koncentračnímu spádu


- spotřeba hodně energie - rozkládají ATP - řadíme je tím mezi ATP-ázy

Klidový potenciál

- uvnitř draslík, venku sodík a vápník


- polopropustná membrána


- draslíko-sodíková pumpa - neustále čerpá


- draslík se ven víc než sodík dovnitř


- uvnitř záporné bílkoviny - uvnitř záporný náboj


- -60-90 mV

Akční potenciál

- 1 jednotka informace


- vznik podrážděním, zvyšuje se propustnost pro sodík a otevírá se sodíkový kanál (rychlý)


- 15-30mV


- pak draslíkový kanál (pomalý)
depolarizace - sodíkové kanály


repolarizace - draselné kanály


hyperpolarizace - draslík převažuje
- kvalita frekvencí AP, kvantita nervovámi vlákny


- saltatorně x kontitnuálněReceptorový potenciál

= generátorový, různá hodnota


- jedno místo, nepřenáší se vzruch


- pokud mají kritickou úroveň - otevírají se kanály a AP


- lokální změna

Epilepsie

- záchvatové onemocnění, ložisko v mozku


- primírní x sekundární* parciální - jedno místo (motorické, senzitivní, psychomotorické)
* generalizované - rozšíření do celého mozku, strnulost nebo grand mal (hodně status epilepticus)

Synapse a dělení

- kontakt mezi buňkami (1 neuron)
interneuronové - mezi 2 neurony (axo-dendritické, axo-somatické, axo-axonální)
neuroreceptorové - neuron-receptor
neuroefektorové - neuron-efektor

Části synapse

presynaptická část - vezikuly s mediátorem


synaptická štěrbina


postsynaptická část
- dendrity mají trnyMediátory

- musí být zachycen receptorem, až několik receptorů
* aminokyseliny


- GABA - inhibitor (kyselina-aminomáselná)


- spánek, útlum


- glycin, aspartát
*biogenní aminy


- DA - dopamin - dopaminový systém, integrace


psychických funkcí, motorika (Parkinson)


- NA - noradrenalin -aktivační mediátor (nálady)


- 7


- 5HT - 5hydroxytriptamin - nálady, deprese,


bolest - 5 receptorů


- tryptamin, histamin
*neuropeptidy


- endrofiny, denorfiny, enkefaliny


- hormony štěstí - slast


- oxytocin, prolaktin, angiotensin,..
* další


- NO (imunita, smrt), Ach (acetylcholin) -


ukládání do paměťi


- adenosin

Další chemické látky s neurony

Neuromodulátory - v neuronech i gliích


- přenos, struktura membrány, modulují neuron
Růstové faktory - i v postranních oblastech


- růst a vývoj dendritů, tvorba synapsí


- NGF, BDGF, NT
Hormony

Synaptický přenos informací

- akční potenciál - presynaptický neuron - otevření kanál pro vápník - vezikuly dolů - splynou s membránou a vylijou mediátor do štěrbiny - vazba na receptor:
Iontový kanál


- excitační postynaptický potenciál - Ca, Na


- inhibiční p.p. - draslík


- sumace (prostorová, časové) --> vede nebo nevede
G-protein


- naváže se na G-protein - odštěpí se alfa podjednotka - enzymy - sekundární posel (kys. arachidonová) - terciální posel - změna informace v jádře


- i iontové kanály, efektivnější
- mizí difúze, reuptake, degradace

Reflexy + nervový oblouk

- funkční jednotka činnosti nervového systému


- podkladem je nervový oblouk
receptor


aferentní vlákno


centrum


eferentní vlákno


efektor

Dělení reflexů

podle receptoru:


- interoreceptory


- exteroreceptory


- proprioreceptory
centrum:


míšní


mozkové


gangliové
synapse


- monosynaptické


- polysynaptické
efektor:


somatické - svalo-šlachové


viscerální
podmíněný x nepodmíněný


eureflexie


hyporeflexie


hyperreflexie


areflexie

Příklady reflexů

C5 - biceps, C7 - triceps
Th6-8 - horní


8-10 střední


10-12 horní - bolest
L2-4 paterální (koleno)


S1-2 AchilovkaZákladní info o mozku

- chráněn obaly: specifické x nespecifické


- neurony, glie, synapse, spojení


- kostěný obal - lebka


- je to hmotný korelátObaly mozku

Dura mater enefali - žilní splavy, mezi polokoule


Arachnoidea


Pia mater - srůstá s mozkem, do závinů

Mozkomišní mok

- subarachnoidální prostor


- chrání mozek, obaluje ho


- prochází 4 komorami


- vzniká v chorodiálním plexu

Komory mozku

1, 2 - vedle sebe, chodoriální plexus


3


Sylviův mokovod


4 - žilní splavy

Pachionské granulace

- výběžky pavoučnice


- přebytečná mok do žilních splavů a do krve ven

Cévní zásobení mozku

- 4 zdroje


Arteria carotis interna dextra


Arteria carotis interna sinistra


Arteria vertebralis dextra


Arteria vertebrali sinistra


-> Arteria basilaris
- Wilisuv arteriální okruh

Základní části mozku

Mozkový kmen - medula oblongata, pons varoli, mesencefalon
Mezimozek - diencefalon
Mozeček - cerebellum
Koncový mozek - telencefalon

Trio systémů procházících mozkem

Dopaminový systém


Analgetický systém


Zrcadlové neurony

Mozkový kmen

- medula oblongata, pons varoli, mesencefalon


- nejstarší


- základní centra vitálních funkcí a základní životní reflexy


- kardioexcitační a inhibiční centrum


- výdechové, nádechové


- oidinina kletba


- retikulární formace (ascendentní x descendentní)

Retikulární formace

- vzájemně propojená síť neuronů


- ascendentní část - aktivace vyšších oblastí mozku (bdění)


- descendentní část

Mezimozek

thalamus, hypothalamus


- mezi mozkovými koulemi
Thalamus - informační centrum, přepojovací funkce


- mezi nimi je 3. mozková komora, párový


- informace senzitivní, motorické, autonomní, senzorické


- více než 50 specifických jader
Hypothalamus


- nervové i hormonální ústředí


- centrum vegetativních funkcí


- homeostáza, fyzický doprovod emocí, termoregulace, biorytmy

Hypothalamo-hypozifální systém

Hypofýza - adenohypofýza, neurohypofýza


- nervově, cévně
Hypothalamus - regulační a systémové hormony


- regulační - liberin, statin


- systémové: vazopresin, oxitocin - zásobárna v neurohypofýze

Vazopresin - ADH

- zvyšuje resorbci vody v ledvinách

Oxitocin

- transmiter


- pocit slasti


- při kontrakcích, produkci mléka, upevňuje vztah s miminkem


- při orgasmu, u mužů kontrakce chámovodu

Hormony adenohypofýzy

Somatotropin - STH


- zvyšuje syntézu bílkovin - doping


- gigantismus, agromegálie, nanismus
Prolaktin


- růst mléčné žlázy, růst prostaty a vnitřních pohlavních orgánů


- stimulace při kojení, psychofarmaka
Adenokortikotropin


- tvorba hormonů kůry nadledvin
Thyreotropin


- hormony ve štítné žláze
Lutotropin


- tvorba testosteronu, žluté tělísko u žen
Folitropin


- růst spermii a dozrání folikulů

Cerebellum - základní informace

- šedá eminence mozku


- spojen s mozkovým kmenem pomocí mozečkových stonků


- ústřední funkce, ví o všem, přijímá velké množství informací


- struktura jako mozek - i rýhy na povrchu


- 2 mozečkové polokoule - mezi vermis


- bílá hmota uvnitř


- šedá hmota: mozečková jádra, vermis, kůra


- řídí motoriku, podílí se i na paměti, emocích


- působí na něj alkoholOblasti cerebellum

- vestibulární (archicerebellum) - chůze


- spinální (paleo) - jemné pohyby


- cerebrální (neo) - plánování, programování

Buňky mozečkové kůry

Stratum molekulare - košíčkové, hvězdicové, paralelní vlákna
Stratum gangliosum - Purkyňovy buňky, Golgiho
Stratum granulosum - zrnité buňky

Telencephalon - obecně

- 2 hemisféry - corpus calosum


- rýhy, závity


- rovnocenné hemisféry

Rozdíl pravá x levá hemisféra

Pravá - racionální - čísla, logika, matematika, technika, věda, fakta, data, analytické myšlení
Leví - emocionální


- abstraktní myšlení, intuice, tvořivost, muzika, lhudba, vtio, fantazie

Laloky koncového mozku

čelní - lobus frontalis


temenní - lobus parietalis


týlní - occipitalis


spánkový - temporális


ostrovní - insuláris

Významné rýhy koncového mozku

Centrální rýha Rolandova


Boční sylviova rýha

Složení koncového mozku

Šedá hmota


- těla neuronů, povrch, podkorové oblasti limbického systému
Bílá hmota


- axony, vlákna neuronů


- corpus callostum

Typy mozkové kůry

Allocortex - nejjednodušší 3 vrstvy (archicortex - hippocampální oblast, paleokortech - čichová)
Mesocortex - 4-5 vrstev


Neocortex - pyramidové a granulární neurony

2 základní oblasti mozkové kůry

- specializované funkční oblasti


- asociační - integrují a zpracovávají informace


- unimodální - spojené s jedním smyslem


- heteromodální - smysly mezi sebou


- supramodální - prefrontální kůra

Lobus frontalis

- precentrální závit


- primární motorické centrum - volní pohyby


- sekundární mot. centrum - koorfinace


- frontální okohybná oblast


- čichová oblast


- asociační oblast


- Brockovo centrum

Lobus parietalis

- postcentrální závit


- primární oblast senzitivity - z kůže


- sekundární korova oblast senzitivity - mapa těla


- chuťová oblast


- asociační

Lobus occipitalis

- primární zraková oblast - informace ze sítnice


- sekundární zraková oblast - souvislosti


- asociační oblast

Lobus temporalis

- Heshlovy závity


- primární sluchová oblast


- sekundární sluchová oblast


- Werneckovo centrum řeči


- Centrum rovnováhy


- asociační oblasti

Prefrontální kůra

- koruna systému


- určuje osobnost, individualitu


- utváří se do 20. roku života


- porucha spojená s psychickými nemoci


- má vliv na všechno co děláme


- největší vliv rané období života
4 oblasti


- dorzolaterální - plánování, myšlení, pracovní paměť, motivace


- orbitofrontální - os. charakteristiky, individual.


- mediální - emoční prožívání, vnitřní funkce, reakce


- frontopolární - směřování k cíli, řídící fce

Limbický systém

- vliv na emoce a pamět


- velká oblast mozkové kůry


- jeden z nejsložitějších systémů
korové oblasti


- cingulární závit - okolo corpus callosum


- parahyppokampální závit


- kórové oblasti čichu
podkorové oblasti


- amygdala - reakce nebezpečí x bezpečí, napojena na hyppokampus - podle zkušeností - v dětství vysoký stupeň zralosti, přijímá info ze smyslů, těla, kůry


- hyppocampus - dlouhodobá paměť

Bazální ganglia obecně

- kousky šedé hmoty v bílé hmotě


- poradní orgán, usměrňují mozkovou kůru


- vliv na motoriku


- mediátory: GABA, NA, Ach


- kůra - BG - thalamus - kůraPříklady bazálních ganglií

Žíhané těleso (corpus striatum)


- ocasaté jádro a putamen (jednoduché pohyby)
Plášťové jádro (palladum)


- vnější, vnitřní
Podthallamické jádro - Luisovo těleso (koordinace)
Černá substance (substantia negra)

Poruchové syndromy bazálních ganglií

Hypertonicko-hypokinestetický - Parkinson


Hypotonicko-hyperkinestetický - Tanec sv. Víta

Mozkové nervy

I. nervus olfactorius


II. n. opticus


III. n. oculomotorius


IV. n. trochlearis


V. n trigeminus


VI. n. abducens


VII. n. facialis - mimika, slinné žlázy, chuˇ


VIII. n. statoacusticus - z vnitřního ucha a statokinetického čidla


IX. n. glossopharengeus - řídí hltan a slinné žlázy


X. n. vagus - nejmohutnější, vnitřní orgány


XI. n. accesorius - zdvyhač hlavy, trapéz


XII. n. hypoglosus - jazyk

CT

- počítačová tomografie


- rentgenové záření


- krátké, akutní úrazy


- prstenec, výsledkem jsou scany

MR

- magnetická rezonance


- tunel, magnetické pole


- desítky minut, přesnější


- nic kovového, ani doktor v místnosti

Angiografie

- uspání cév


- kontrastní látka do cév

Cévní komplikace

Aneurisma - prasknutí


Arteroskleróza - zanášení cév


Trombóza - uspání


Embolie - kusy se zanáší jinam


- mozkový infarkt - mikro x makro

EEG a elektrokokortikografie

- elektrická aktivita nervových buněk


- vyleze elektroencefalogram


- elektrokortikograf - při operacích

PET

- pozitronová emisní tomografie


- látka do krve - při styku s určitými atomy záření

SPECT

- jednofotonová emisní výpočetná tomografie


- radioaktivní látka, reaguje s glukózou

fMR

- reaguje ne hemoglobin

MRS

- magnetická funkční spektroskopie


- různé vlastnosti sloučenin

Biologická léčba mozku

farmakoterapie


EKV - elektrokonvulze


TMS - transkraniální magnetická stimulace


fytoterapie


fototerapie


akupunktura

Anxiolytika

- proti úzkosti


- neurol, diazepan, oxizepan


- vedlejší účinky - útlum, zhoršují demenci, intoxikace


- krátkodobé, cílené, závislost

Antidepresiva

- deprese


- dlouhodobé, až po měsíci


- zabraňují zpětnému vychytávání mediátorů - zvyšují koncentraci


- nenávykové


- 4 generace - nejvíc 3. (SSRI)


- neuro-protektivní efekt

Thymprofilaktika

- změny nálad, výkyvy nálad


- manie, deprese


- lithium, antiepileptikum


- patří pod atypická psychotika


- blokátory kalciového kanálu


- dlouhodobě

Antipsychotika

- k integraci psychických funkcí - schizo


- 2 generace: atypická x klasickáHypnotika

- na spánek (stilnox)


- krátkodobě, návykové

Psychostimulancia

- nabuzují, doping


- proti narkolepsii


- zvyšují bdělost

Nootropika

- zrychlují metabolismus, prokrvují mozek, zlepšují funkce neuronů


- po úrazech, mrtvici, při poruše prokrvení


- dlouhodobě

Kognitiva

- inhibitory Ache (acetylcholiesteráza)


- brání odbourávání Ach - Alzheimer

Analgetika

- proti bolesti

Integrační funkce mozku

- hmotný korelát psychiky


- sdružuje bio.psycho.socio.spirituální


- neustále zpracovává, vstupují a vystupují informace


- vztah z okolním světem - vzájemný, oboustrnný, provázaný


- reakcí na vnější svět je stres

Stres

- reakce na vnější svět - projev na všech úrovních


- thalamus - limbic system, hypothalamus, mozková kůra


- akutní reakce na stress


- postramatická porucha


- problém adaptace


- projevy dissociativních poruch: stupor, fuga, amnézie, zhoršení kognitivních, motorických funkcí


- sexuální potence, poruchy spánku


- kardiovaskulární problémy

Spánek

- heterogenní funkční stav, důležitý


- regenerace, vnitřní děje, konsolidace paměti


- rem, non-rem
0-bdění beta, únava alfa


1-usínání - theta


2-lehký spánek - spánková vřetena, b-komplexy


3- těžký spánek - delta


4-hluboký - delta


5-rem - z varolova mozku

Poruchy spánku

Organické x anorganické
Dyssomnie


- insomnie


- hypersomnie


- narkolepsi
Parasomnie


- somnabulismus, děsy, noční můry

Vědomí

- bdělý stav


- intehrace psychických funkcí


- integrace kortikálních a subkortikálních funkcí


- vliv limbický systém, kůra a RF

Kvalitativní poruchy vědomí

Somnolence


Sopor


Kóma


Mdloba

Změněné stavy vědomí

Holotropní zážitky


Mystické zážitky


Meditace


Hypnóza

Smrt mozku

- určuje smrt člověka


- transplantologie


- žádné odezvy mozkových reflexů


- eeg, arteriografie 2x

Autonomní nervový systém

- řídí se automaticky, mimovolně


- řídí vnitřní funkce orgánů a homeostáza
sympatikus, parasympatikus, enterický nervový systém
- liší se mediátory a ganglii


- tvoří jeden celek, spolupracují spolu a ovlivňují se


- rozlišujeme centrální a periferní část

Sympatikus

- aktivní systém, při stresu


- ganglia blízko centra, dlouhá postgangliová část


- adrenalin, noradrenalin


- erekce, snižuje trávení, vazokonstrikce, vyšší tlak a tep, rozšiřuje zorničky


- krční, bederní a hrudní část


- sympato-adrenální systém - kůra nadledvin

Parasympatikus

- v klidu, inhibiční systém


- centra až u orgánů, dlouhá presinaptická část


- zvyšují trávení, zužují zorničky, snižují tlak a tep, ejakulace


- achetylcholin


- hlavová a křížová oblast

Terminální vlákno

- varikosity

Enterický nervový systém

- dvě autonomní pleteně v trávicím traktu


- svalová a podslizniční


- závislé i na sympatiku a parasympatiku


- řídí činnost tráviího traktu

Mícha hřbetní

- medula spinalis!!!


- je v páteřním kanále - okolo obratle


- krytá obaly


- cervikální 8, thorakální 12, lumbální 5, sakrální 5, coccygální 1


- lumbální punkce L2-4, terminální vlákno L2

Šedá hmota míchy

Přední rohy - motorické


Střední rohy - autonomní


Zadní rohy - senzitivní

Bálá hmota míchy

Přední provazce - ascendentní dráha


Bočníí provazce - smíšená


Zadní provazce - descendentní dráha

Kořeny

Přední - motorické - odstředivé


Zadní - senzitivní - dostředivé

Míšní nervy

- 31 párů


- odstupují z míchy


--> větve, pleteně

Vetvě míšních nervů

- přední větev - inervuje končetiny, přední část trupu, krk


- zadní větev


- meningeální větev


- krátká komunikační větev

Pleteně míšních nervů

- plexus cervicalis


- plexuch brachelis --> plexus brachocervicalis


- plexus lumbalis


- plexus sacralis --> plexus lumbosacralis

Smyslové orgány - dělení

Podle místa odkud přijímají info:


- exteroreceptory


- interoreceptory - viscero x proprio
Podle podnětu:


- radioreceptory - foto x termo


- mechanoreceptory


- chemoreceptory


- nociceptory

Smyslový klam

- nedokonalost smyslových orgánů

Iluze

- zkreslený vjem na základě realného podnětu

Halucinace

= šalebný vjem


- zkreslený vjem na základě nereálného podnetů


- zrakové, sluchové, čichové, pohybové, viscerální, hmatové


- inadekvátní, extrakampánní, intrapsychické

Bělima

- skaleare


- bílý vazivový obal


- zachycují se na něj svaly


- vybíhá v rohovku

Rohovka

(cornea) - rohovkový reflex, průhledná blána

Řasnaté tělísko

- corpus cilliare


- zajišťuje akomodaci čočky (lens) - natahuje a povoluje závěsný aparát

Akomodace čočky

- stažení tělíska - povolení vláken a vyboulení čočky - blízko


- natažení čočky - natažení vlákna a povolení tělíska - dálka

Duhovka a rohovka

- iris, pupila


- sval, pigment, identita


- rohovka - průchod fotonů, rohovkov ý reflex

Sítnice

- retina, světločivná orgán


- transdukční děj
- pigmentová vrstva


- fotoreceptory


- bipolární buňky


- horizontální a amakrinní buňky


- gangliové buňky

Transdukce a transmise - zrak

- přes všechny vrstvy k fotoreceptorům (foton - rozpad fotopigmentů - kaskáda reakcí) - bipolární buňky - horizontální a amakrinní buňky - gliové buňky - nervus opticus - chiasma optikum - thalamus - čtverohrbolí - centrum zraku

Ophtalmoskopie

- vyšetření zraku

Přídatné oční orgány

- horní a dolní víčka


- spojivky


- slzná žláza


- okohybné svaly - 2 šikmé (horní, dolní) a 4 přímé (horní, dolní, zevní, vnitřní)

Chuť

- chuťové pohárky v papilách


- v chuťových pohárcích vláskové buňky - transdukce


- chuťová adaptace, regenerace


- sladká, slaná, kyselá, hořká, umani


- do thalamu, limbického systému a temenního laloku


- 4nervy - 5,7,9,10

Čich

- nejstarší, molekuly ve vzduchu


- přes dutinu nosní k žlutošedému plátku (čichová membrána) - řasinky ve slizu - transdukce


- nervus olfaktorius - fila olfaktoria - mřížková ploténka - čichový bulbus - dráha - kůra


- adaptace

Olfaktometrie

- měření čichu


- důležité při Alzheimrově chorobě - změna čichu

Vnější a střední ucho

- vnější - boltec, zvokovod, bubínek


- střední - kladívko, kovadlinka, třmínek, ovální okénko + eustachova trubice

Vnitřní ucho

- kostěnný labyrint: předsíň, hlemýžď, 3 polokruhové kanály


- podtím blanitý labyrint


- hlemýžď: scala vestibuli, scala tympani, blanitý hlemýžď (endolymfa)


- basilární membrána - cortiho ústrojí

Transdukce a transmise - sluch

- boltec - zvukovod - bubínek (chvění) - kladívko - kovadlinka - třmínek - oválné okénko - scala vestibuli - scala tympani - blanitý hlemýžď - basilární membrána - cortiho ústrojí - thalamus - sluchová oblast

Statické čidlo

- 2 váčky (utriculus, saculus)


- vyvýšenía macula - vláskové buňky zanořené do hlenové membrány (otolitová membrána) s otolity (CaCo3)


- poloha

Kinetické čidlo

- 3 polokruhové kanály - 3D


- vyvýšenina - crista -> endolymfa a vlásky


- můžou se tam dostat otolity

Kožní receptory kůže

Specifické kožní receptory - termo, mechano


Volná nervová zakončení - bolest

Vnitřní receptory kůže

Visceroreceptory


- vis. mechanoreceptory


- vis. chemoreceptory


- baroreceptory


- vis. termoreceptory
Proprioreceptory


- statostezie - polohový


- kinestezie - pohybový


- dynamostezie - silový
- svalová vřetena


- Golgiho šlachová tělíska


- mechanoreceptory

Nemoci kůže

- albinismus


- basaliom


- maligní melanom