Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvad indebærer termet 'misfolding'.

Misfolding, betyder at proteiner bliver misfoldet, såledesat de får en unormal struktur, der samler sig til store uopløselige aggregater.Dette sker, da proteinets hydrofobiske del normalt er pakkesind i midten, men her er den pakket således at den sidder på overfladen,hvorfor disse oftest sætter sig på cellemembraner, hvor de bliver til oligomereog derefter uopløselige aggregerer. Dette fører til neuronsk død.

Hvad er amyloid deposits, og hvad er forsvarsmekanismen imod?

Amyloid deposists består af sammensatte aggregater, dannet fra misfolding. Hjernen har flere forsvarsmekanismer: Chaperone proteiner,der sørger for at proteiner ikke bliver misfolded, eller ubiquitination dergiver proteiner dødsstemplet, hvis de er misfoldet. Sygdommen opstår når forsvarsmekanismen ikke kan hamle op med antallet afamyloid deposits.

hvad indebærer termet necrosis?

Celler kan dø via necrosis(opsvulmen, vacuolisation og lysis), associeret med Ca2+akkumulation i cellen og membranskade. Efter lysis, kommer cellens indhold ud iextracellulærvæsken àinflammation, hvorfor neurodegenerative sygdomme har medfører kroniske inflammationer.

Forklar den fysiologiske/patologiske process bag hjerne iskæmi (excitotoxicity)

Afbrydelse af blodforsyning til hjernen starter en kaskade,der kan medføre cerebral oedema og inflammation --> hjerneskade.
Her spiller glutamate excitotoxicity en stor rolle. Ischaemiamedfører en depolarisering af neuroner, og en frigørelse af en stor mængdeglutamtate. Glutamate vil aktivere NMDA receptorer, som åbnes overfor Ca2+entry --> en række kaskader hvor en stigende indstrømning af Ca2+ medfører overload --> celledød.

Hvordan behandles hjerne iskæmi?

Der er ikke rigtig nogen behandling, udover recombinanttissue plasminogen activator, alteplase,der blot hjælper på at genoprette blodforsyningen, ved at ødelægge thrombus.Denne er kun effektiv indenfor 3 timer efter stroke.

hvordan kendetegnes Alzheimers disease under mikroskopet?

Under mikroskopi kendetegnes sygdommen ved extracellulæramyloid plak (bestående af Aß freagmenter) og intraneuronal neurofibrillarytangles. (begge protein aggregater <-- misfolding)

i AD ses en hypoaktivitet ved specielt en slags neuroner, angiv hvilken der er tale om.

Der er tale om cholinerge neuroner.


Følgendel er hæmmet i AD:


Choline acetyl transferase,


acetylcholine koncentration,


acetylcholinesteraseog


choline transport


i cortex og hippocampus.

Der er kun to lægemiddelklasser godkendt til behandling af AD. Angiv disse, og angiv tre lægemidler for denne klasse.

Den lave eksklusive aktivitet af choline-relaterede enzymer,gør at man bruger cholinesterase hæmmere.
Desuden anvendes NMDA receptor antagonister, for at beskytte mod Ca2+ overload --> hæmmr neurotoxicity

Hvad er bivirkningerne for cholinesterase hæmmere?

cholinerge bivirkninger:


abdominal smerte, kvalme, diarrhea hepatotoxicity.

Hvad er symptomerne for Parkinson's Disease?

nedsat frivillig bevægelighed(hypkinesia), som delvis skyldes muskelstivhed og delvis skyldes en naturligsløvhed af det motoriske system. I.e. motorisk aktivitet er svær at begynde ogafslutte.
Rysten ved hvile, påbegynder ihænderne, hvilket står i vejen for frivillig bevægelighed


Muskelsløvhed, og lidt kognitiv svækkelse

Hvilke nerver, og hvilket substans er specielt involveret i PD

Der sker et tab af dopaminrge neuroner i degeneration afnerveterminaler i striatum, hvorfor der begge steder ses meget lavkoncentration (<10%) af dopamin i PDpatienter. Hypokinesia er det symptom som er mest relateret til dopaminkonc.


Dopamin står normalt for at hæmme ACh release i striatum. Lav dopamin-->Cholinerge neuronhyperaktivitet, hvilket tænkes at være skyld i nogle af PD symptomer.

Angiv tre lægemiddelklasser til behandling af PD

Dopamin receptor agonister,


MAO-B hæmmere


Muscarine cholinerg receptor antagonister (skyldes forhøjet ACh aktivitet)

Forklar idéen bag brugen af dopamin receptor agonister

I PD, ses en mindsket antal af dopaminerge neuroner, som konekvens er neuron død. Derfor anvendes dopamin receptor agonister, til at potentierer dopamins aktivitet.

Hvad er idéen bag brug af MAOi-B hæmmere til PD

MAOI-B metaboliserer kun Dopamine, hvorfor hvis denne hæmmes --> forøget extracellulær Dopamine --> kompensere for den mindskede dopamine frigivelse som konsekvens af dopaminerge neuron død --> mindsker symptomer.

Hvad er levadopa? Hvorfor kombineres dette med decarboxylase hæmmere?

Levadopa er en prodrug, som ved decarboxylering af et specifikt enzym, omdannes til det aktive dopamin.
Grunden til at man giver det i kombination me decarboxylase hæmmere, er fordi man vil forhindre at levadopa decarboxyleres til dopamin i det perifære væv. Herved vil dopamin passere BBB, mens decarboxylase hæmmeren ikke kan passere BBB, hvorfor den kun, som ønsket, virker i det perifere.