• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Centrala nervsystemet

Finns i hjärnan och ryggmärgen, styr resten av nervsystemet

Perifiera nervsystemet

Alla övriga nerver, kommunicerar mellan kroppen och cns

Sensoriska nerver

Leder impulser från receptorer till cns

Motoriska nerver

Leder impulser till muskler och körtlar

Sympatiska nervsystemet

Anpassar kroppen till hög aktivitet (fara o flykt)

Autonoma nervsystemet

Leder ej viljestyrda impulser från cns till körtlar, hjärtmuskler och glatt muskulatur.

Parasympatiska nervsystemet

Anpassar kroppen till vila

Somatiska nervsystemet

Viljestyrt, leder impulser från cns till skelettmuskler