• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Aanbeveling

Goede raad of advies

Aanleiding

Omstandigheid of gebeurtenis die de schrijver ertoe heeft gebracht zijn tekst te schrijven

Activeren

Aansporen tot handelen

Afweging

Weging van voor- en nadelen of mogelijke oplossingen om tot een keuze te komen

Alternatief

Andere mogelijkheid

Analogie

Overeenkomst tussen twee zaken als basis voor een redenering

Analyseren

Iets in onderdelen ontleden om het beter te kunnen onderzoeken

Anekdote

Kort, kenmerkend of grappig verhaal

Argumentatie

Het geheel van argumenten waarmee je een standpunt onderbouwt, bewijsvoering.

Argumentum ad hominem

Argument van de persoonlijke aanval

Authentiek

Echt of waarachtig en daardoor betrouwbaar

Autonomie

Onafhankelijkheid van de menselijke geest

Autoritair

Vooral gebaseerd op of vooral gebruikmakend van macht

Bedenking

Bezwaar, tegenwerping

Betoog

Tekst met een duidelijk standpunt, dat met voldoende steekhoudende argumentatie wordt gerechtvaardigd. Subjectief, bedoeld om te overtuigen.

Centrale stelling

Standpunt dat in een betoog wordt verdedigd, kernachtig te omschrijven in één zin als hoofdgedachte

Citeren

Een stukje tekst letterlijk aanhalen

Conclusie

Gevolgtrekking

Consensus

Overeenstemming van gevoelens of opvattingen

Consequentie

Logische gevolgtrekking

Consistent

Logisch opgebouwd wat betreft de gebruikte argumenten, passend wat betreft de verstrekte gegevens

Constatering

Vaststelling, opmerking

Controverse

Heftig meningsverschil

Cruciaal

Doorslaggevend, beslissend

Cynisme

Levenshouding waarbij men afwijzend staat tegenover idealisme

Dilemma

Moeilijke keuze

Doelstelling

Wat iemand wil bereiken

Dogma

Vastomlijnd idee dat je niet rationeel hoeft uit te leggen

Drogreden

Argumenten die verkeerd gebruikt zijn en daarom fout moeten worden genoemd

Dubbele moraal

Inconsequente, oneerlijke zedelijke waardering

Effectief

Doeltreffend

Efficiënt

Doelmatig, een nuttig effect hebbend

Emancipatie

Streven naar zelfstandigheid en eerlijker maatschappelijke verhoudingen

Essentieel

Het allerbelangrijkste

Esthetiek

Schoonheidsleer

Ethiek

Praktische leer die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is

Evident

Overduidelijk

Exorbitant

Buitensporig, overdreven, overmatig

Expliciet

Uitdrukkelijk

Facilitering

Het aanbieden van technische hulp, voorzieningen beschikbaar stellen

Functiewoorden

Woorden die aangeven welke functie een alinea of een groepje alinea's in een tekst heeft

Gedachtegoed

Geheel van samenhangende denkbeelden, ideeën of gedachten.

Gedogen

Verdragen

Geëngageerd

Betrokken bij de problemen van de maatschappij

Generalisatie

Uit een bijzonder geval een algemene conclusie afleiden

Genuanceerd

Rekening houdend met de verschillen, niet zwart-wit denkend, niet extreem voor of tegen zijn

Globalisering

Over de hele wereld verspreid zijn

Hedonisme

Genotzucht

hiërarchisch denken

denken in termen van hoog (superieur) en laag (volks)

hoofdgedachte

kernachtige omschrijving van de tekst of het tekstgedeelte in één zin.