• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Onbevreesd

Boud

Rechter mag zaak niet doen want onpartijdig

Gewraakt

Goederen en bezittingen

Erfgoed

Raadselachtig

Besmuikt

Het zwijgen opleggen

Monddood maken

Verwijzing

Allusie

Beschuldiging niet openlijk uitspreken

Insinuatie

Bijeenkomst waar veel alcohol word gedronken

Bacchanaal

Iemand in ongemakkelijke situatie door geheim dat bekentraakt

Compromitteren

Achterdochtig

Sceptisch

Belachelijk

Ridicuul

Meningsverschil

Controverse

Twijfelachtig

Dubieus

Met goede reputatie

Gerenommeerd

Buitensporig

Exorbitant

Fascime

Fascistisch

Onwettelijk

Ilegaal