Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Het punt in de aarde waar het breukproces begonnen is.

Haard,focus of het hypocentrum van de beving.

Het punt aan hetaardoppervlak, recht boven het punt waar de beving begonnen is.

Epicentrum.

We onderscheiden twee basistypen van seismische golven:

A) planten zich voort door het inwendige van de aarde.

B) planten zich voort langs (of vlak onder) hetaardoppervlak.

A) Ruimtegolven


B) Oppervlaktegolven