Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back

aber

men; imidlertid

allmählich

efterhånden

auch

også

außerdem

desuden

bald

snart

beinabe

næsten

besonders

især

bisher

hidtil

damals

dengang

dann

darum

derfor

denn

for

deshalb

derfor

deswegen

derfor

doch

jo;dog

eben

netop

einfach

simpelt hen

einmal

en gang

erst

først

fast

næsten

gar nicht

slet ikke

genau

præcis, nøjagtig

gerade

netop

gleich

straks

immer

altid

immer noch

stadig

inzwischen

i mellemtiden

ja

ja; jo

jetzt

nu

kaum

næppe

leider

desværre

lieber

hellere

manchmal

af og til

nicht

ikke

nichts

intet

noch

endnu

nun

nu

nur

kun

oder

eller

schließlich

når alt kommer til alt; til sidst

schon

allerede

sicher

sikkert

sofort

straks

sogar

endda

sondern

men (derimod)

sonst

ellers

trotzdem

alligevel

überhaupt

i det hele taget

ungefähr

cirka

vielleicht

måske

vor allem

frem for alt

wann

hvornår

weiter

videre

wie

hvordan; hvad

wieder

igen

wohl

vel

zwar

ganske vist