• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ikterus - defintion, årsag

Gulfarvning af sclera og mucus membraner.
Øgede mængder bilirubin i væv og serum
Pga.


- Nedsat udskillelse(lever/galdegangslidelse)


- Øget produktion(hæmolytisk anæmi)

Ikterus - diagnostik
Hvad er hyppigste årsag til ikterus hos får?

Analyse af indholdet af ikke-konjugeret og konjugeret bilirubin i serum.


Ikke-konjugeret bilirubin indholdet stiger = hæmolytisk anæmi.


Konjugeret bilirubin stiger = lever/galdegangslidelse
PCV, RBC(hæmolytisk anæmi)


SDH, GGT(leverenzymer)
OBS! Hyppigste årsag til svær ikterus hos får er kobber-forgiftning

Hvilke kliniske symptomer ses ved leversygdom?

Ikterus, Vægttab, Diarre, Ascites, Dermatitis


Pruritus, Hæmoragi, Tenesmus, Pharynx/larynx kollaps

Hvorfor ses ascites ved leverlidelser?

Ascites er et resultat af portal hypertension forårsaget af venøs blokade.


Dette medfører øget hydrostatisk tryk og proteintab ud til peritoneal hulen.

Hvorfor ses dermatitis ved leverlidelser?

I hvide områder kan det forekomme pga. hepatisk fotosensibilisering.


Huden i de hvide områder vil først blive rød/blodfyldt, derefter fortykket med keratin cruster, og til sidst nekrotisk.
Det er forårsaget af phylloerythrin (fotodynamiskagens), der dannes i GI-kanalen af herbivorer ved bakteriel nedbrydning af klorofyl. Normalt vil det blive konjugeret i leveren og udskilt via galden. Men hvis der er galdegangsstase kan det blive transporteret til huden hvor detvirker som fotodynamisk agens.

Leverenzymer:


GGT


ALP


SDH


LDH


GLDH

GGT: Forhøjet ved kronisk leversygdom. Indikerer galdegangsskader+stase(ikter)


ALP: Forhøjet ved kronisk leversygdom(heste, varierende ruminanter). Indikerer galdegangsstase. OBS! Ikke kun leverspecifikt


SDH: Forhøjet ved akut hepatocytskade(fx hepatocellulær nekrose)


GLDH: Forhøjet ved akut hepatocytskade.


LDH: Forhøjet ved akut hepatocytskade. OBS! Ikke kun leverspecifikAkut hepatitis hos heste/IAHD/Theiler's disease
Kliniske tegn, ætiologi, forekomst

Ikterus, nedstemthed, fotoaktiv dermatitis


Kan udvikles til hepatisk encephalopati
Ofte associeret med brug af tetanus antitoksin eller kommercielt hesteplasma.
Især lakterende hopper

Akut hepatitis hos heste/IAHD/Theiler's disease
Diagnostik og behandling

Serum biokemi(høj GGT, ALP SDH, LDH + AST) + leverbiopsi
Ingen specifik behandling.


Palliativ = Ændring i diæt(mindre protein + mere kulhydrat)

Black disease
Kliniske tegn, ætiologi, forekomst

Infektiøs nekrotisk hepatitis


"Sudden death"
Toksiner fra Cl. novyi B(findes i GI og lever der har spist kontaminerede afgrøder)
Ses hos græssende dyr - primært får

Black disease
Patofysiologi, Diagnostik

Sæsonmæssig(pga. F. hepatica er udløsende)


Sygdom/toksin-frigivelse udløses hvis der kommer anaerobe forhold(optimalt for at bakterien kan formere sig) sfa. leverskade pga. F. hepatica migration
Anamnese(ikte-angreb i område - kontrol og beskyttelse imod det) + obduktionBlack disease
Behandling og profylakse

Enkeltdyr = Når ikke at behandle


Udbrud = Vaccination + profylaktisk AB
Kontrol af leverikter! Korttidsvirkende vaccination(skal times med ikte-sæson)

Bacilliær hæmoglobinuri/Redwater
Forekomst, ætiologi, patofysiologi

Kvæg og andre ruminanter
Toksiner fra Cl. hæmolytikum(findes i jord/afgrøder og optages/udskilles normalt af raske dyr) - Redwater = Køernes Black Disease
Proliferation af Cl. haemolyticum og frigivelse af toksiner(samme patofysio som ved Black disease), resulterer i hepatisk nekrose. Absorption af toksiner til blodbanen vil medføre intravaskulær hæmolyse, ikterus, hæmoglobinuri og død.Bacilliær hæmoglobinuri/Redwater
Kliniske tegn, Diagnostik, Behandling og Profylakse

"Sudden death" + ikteriske slimhinder
Anamnese(ikte-angreb i område - kontrol og beskyttelse imod det) + obduktion
Enkeltdyr = Når ikke at behandle


Udbrud = Vaccination + profylaktisk AB
Kontrol af leverikter! Korttidsvirkende vaccination(skal times med ikte-sæson) + Jern eller Vit B12(støtter regeneration af RBC)

Hepatisk lidelse hos føl
Hvilke årsager findes der til dette?

Infektiøse: EHV-1(herpesvirus) + Leptospirose + Strep. zooepidemicus + Actinobacillus equuli + Tyzzers disease
Parasitær: Paraascaris equorom migration
Medfødt: Kronisk neonatal isoerythrolyse
Toksisk: Jernforgiftning(sfa. tilskud inden kolostrum)

Tyzzer's disease
Forekomst, ætiologi, kliniske tegn

Sporadisk, akut, fokal bakteriel hepatitis.


Føl
Cl. piliforme
"Sudden death"Tyzzer's disease
Diagnostik, Behandling

Obduktion(multifokale nekrotiske områder i lever) + identificer bakterier
AB + væske

Pyrrolizidinalkaloid (PA) toksicitet
Forekomst, ætiologi, diagnostik

Planteforgiftning der fører til leversvigt hos heste og kvæg
Engbrandbæger
Anamnese + biokemi + leverbiopsi

Leverikter hos ruminanter
Forekomst, Ætiologi, Kliniske tegn, Diagnostik, Behandling, Profylakse

F. hepatica
Nedat vækst og foderudnyttelse + afmagring
Fæces sedementering
Albendazol - behandl i efterår/vinter, da det er slutningen af transmissionen
Flytte dyr fra græsningsarealer med høj smitterisiko

Lever abcesser
Ætiologi, Patogenese

F. necrophorum + T. pyogenes
Agens' adgang til leveren kan ske via


1) portalvenen


2) A.hepatica


3) Umbilical venen


4) Galdegangssystemet


5) Direkte penetrering(traume)
Ulcerativ gastritis er en prædisponerende faktor og kanopstå pga. høj-energi fodring(kraftfoder) eller ændringer i foderrutiner. F. necrophorum er en del af normalflorai rumen hos Ru., men kan bevæge sig til leveren ved skade på ruminal epitel.

Neoplasier i leveren - heste
Typer, diagnostik og kliniske tegn

Metastaser fra lymfosarkomer og carcinomer i GI


Primære tumorer er sjældne
Forhøjede koncentrationer af leverenzymer + ultralyd + leverbiopsi
Vægttab

Galdesten/Cholelithiasis - Ætiologi, Kliniske tegn

Calculi = Sten
Dannelse af galdesten sker pga. en sammenklumpning af normalt opløselige komponenter i galden.
Tilbagevendede abdominale smerter, pyrexi, ikterus

Galdesten/Cholelithiasis - Diagnostik, Behandling

Forhøjet serum aktivitet af ALP, AST, GGT, SDH og total bilirubin
Ultralydsscanning er en god måde at diagnosticere cholelithiasis på.


Hos heste med galdesten vil leveren være forstørret og der kan ses dilation og fortykkelse af galdegange.
Opløsning af obstruktion + AB

Cholangitis - Forekomst, Ætiologi, Kliniske tegn

Inflammation i galdegange.


Mest alm. årsag til galdegangsobstruktion hos store dyr
Parasitter(F. hepatica), fremmedlegemer, leverabcesser
Anoreksi, adfærdsændringer, kolik, ikterus

Cholangitis - Diagnostik + behandling

Biokemi + Biopsi til histopatologi + bakteridyrkning
Ved sekundær bakteriel infektion gives AB + behandling af primære årsag

Toksisk nefropati hos hest - Ætiologi, Patofysiologi

Toksisk nefropati -> Akut tubulær nekrose/ATN -> akut renal lidelse/ARF
Aminoglykosid behandling(Streptomycin < Gentamycin < Neomycin)

Toksisk nefropati hos hest - Hvilke heste får det?

Typisk opstår akkumuleringen af aminoglykosider ikke pga. en enkeltoverdosis, men pga. gentagne behandlinger med aminoglykosider, fx ved behandling over flere dage til hest med diarré eller septikæmi OG som ikke er tilstrækkeligt hydrerede(renal perfusion).


Sjældent sygdom hos heste der får tilstrækkelig væsketerapi!


Syge føl er i større risiko(behandles i længere tid)

Toksisk nefropati hos hest - Kliniske tegn, Diagnostik, Prognose

Nedstemthed og anoreksi under eller få dage efter behandling med aminoglykosider
Anamnese(behandling med aminoglykosider) + Måling på Creatinin(nyrefunktion)
God ved hurtig væskebehandling

NSAID toksicitet - Ætiologi, Kliniske tegn, Diagnose

Renal papillær nekrose sfa. iskæmi -> hæmaturi
NSAID i store mængder. Dehydrering og hypovolæmi er prædisponerende.
Ses sjældent kliniske tegn!
Anamnese + Creatinin-måling

Akut renal lidelse/ARF - Forekomst, Kliniske tegn, Diagnose

Optag grundig anamnese(medicinsk behandling, eksponering for Vit D, K3, tungmetaller, agern)
Nedstemhed, anoreksi, manglende urinproduktion efter væsketerapi, forstørrede og smertefulde nyrer(ultralyd/rektal palpation)
Meget øget creatinin, for lavt natrium, klor og calcium, nedsat GFR, lav urin vægtfylde

Akut renal lidelse/ARF - Behandling

Korrekt væsketerapi for at erstatte nedsat volumen


Korrigering af elektrolytter


Samt genetablering af syre/base-balancen

Kronisk renal lidelse/CRF/Endstage Kidney Disease(ESKD)
- Defintion + Ætiologi

Irreversibel sygdomsproces karakteriseret ved gradvist fald i GFR - inddeles i 2 kategorier: Primær glomerulær lidelse


eller primær tubulær-interstitiel lidelse
Primær glom: Glomerulonefritis


Primær tub: Ufuldstændig heling efter ATN

Kronisk renal lidelse/CRF/Endstage Kidney Disease(ESKD)
- Kliniske tegn, Diagnostik

Vægttab og nedsat ydeevne.


Urin vil være lysegul hos heste(pga. mangel på krystaller og mukus)
Måling af GFR(al urin over 24 timer skal opsamles for at få et repræsentabelt resultat), vægtfylde = isosthenuri


Blodanalyse


Ultralyd

Kronisk renal lidelse/CRF/Endstage Kidney Disease(ESKD)
- Behandling

Væsketerapi(adgang til vand hele tiden), elektrolyt supplement og nutritionel behandling.
Undgå NSAID og kortikosteroider

Urinvejsinfektioner - Ætiologi og forekomst

E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella
Hopper har kort urethra - øger risiko for nedre UTI

Urinvejsinfektioner - Kliniske tegn og Diagnostik

Øvre: Systemtisk infektion(feber, vægttab), ofte ledsaget af nedre UTI.


Blodanalyse + Urinanalyse(vurderes indenfor 10 min) + Ultralyd
Nedre: Dysuri, stranguri, pollakisuri, inkontinens(urinskoldning)


Blodanalyse + Urinanalyse(vurderes indenfor 10 min)

Urinvejsinfektioner - Behandling

Egnet AB, samt korrektion af anatomisk eller funktionel årsag
Sulfa-TMP(nedre) - Mindst 1 uge


Ampicillin(øvre) - 2-6 uger
Husk opfølgning på urinanalysen!

Cystisk calculi
- Kliniske tegn, Diagnostik, Behandling

Hyppigste form for urolithiasis hos heste


Hæmaturi efter træning!
Rektalundersøgelse idet der ofte kan føles cystolitter + Ultralyd(kan undersøge hele urinsystem for calculi) + Urinanalyse
Kirurgi efterfulgt af 7-10 dages ABPolyuri/polydipsi(PU/PD)- Definition, Ætiologi

PU = Urin output over 50 ml/kg/dag


PD = Væskeindtag over 100 ml/kg/dag
Nyresvigt, PPID(Cushing heste), Psykogen polydipsi

Uroperitoneum hos føl
- Definition, Ætiologi

Alvorlig tilstand med ophobning af urin i abdomen, hvilket kan medføre uræmi samt svær elektrolyt og syre-base ubalance.
Blæreruptur(primært hingste, pga. træk i umbilicalis), ureter defekter

Uroperitoneum hos føl
- Kliniske tegn, Diagnostik, Behandling

Føl stiller sig gentagne gange i urineringsposition, stranguri, nedstemthed, udvidelse af abdomen, milde tegn på kolik
Blodanalyse, Ultralyd, Abdominal paracentese
Blæreruptur: Væsketerapi, langsom drænage af urin fra abdomen vha. brystkateter, kirurgisk lukning


Ureter defekt: Lokaliser defekt og isæt stent i ureterUrolithiasis hos ruminanter

NOTER HOVEDPUNKTER FRA FORELÆSNING!

Udkrænget blære
- Defintion, forekomst, diagnostik, behandling

Mukosaoverflade af blæren er eksponeret
Under eller kort tid efter fødsel hos køer. Blærens indre vendes ud igennem urinrørsåbningen
Ultralyd og FNASP(peritonealvæske)
Kirurgisk og AB

Blære prolaps
- Defintion, forekomst, diagnostik, behandling

Serosaoverflade af blæren er eksponeret


Forbundet med dystoki. Fuldstændig åbning af vaginalvæggen under fødsel giver blæren mulighed for at flytte sig fra abdomen og ud i vagina


Blæren kan føles i vagina.
FNASP(urin)
Tøm blæren, placer blære korrekt ved kirurgi(suturer vaginalvæg) + AB

Urinvejsinfektioner hos ruminanter
- Ætiologi, Kliniske tegn

Corynebacterium renale eller E. coli


Oftest hos hunkøn - øget risiko ved kælvning
Cystitis: Dysuri, krum ryg


Akut pyelonefritis: Pludselig reduktion i fødeindtag og mælkeydelse + feber + mild kolik + dysuriUrinvejsinfektioner hos ruminanter
- Patofysiologi, Diagnostik, Behandling

Ascenderende.


Mængde og virulens af agens samt urogenitial traumer efter fødsel har betydning for udviklingen af UTI
Blodanalyse + biokemi + urinanalyse
Aggressiv AB(Penicillin eller Ampicillin) 2x dgl i 3 uger

Leptospirose - Ætiologi, Diagnostik

Kronisk infektion i nyretubuli pga. Leptospira species
NOTER FRA FORELÆSNING!!!