Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ömer Seyfettinin romanları

Efruz Bey, Yalnız Efe, Ashabı Keyfimiz

Beyaz Lale

Ömer Seyfettin

Bahar ve Kelebekler

Ömer Seyfettin

Türk Medeniyet Tarihi

Ziya Gökalp (ölümünden sonra yayınlandı)

Malta Mektupları

Ziya Gökalp (mektup)

Geçtiğim Yol

Ali Canip Yöntem

Darülbedayi'de oynanan ilk oyun

Çürük Temel (Hüseyin Suat Yalçın) uyarlamadır.

Darülbedayi'de oynanan ilk yerli oyun

Baykuş Halit Fahri Ozansoy

Aydın Kızları

M. Emin Yurdakul

Milli ed meselesi ve Cenap beyle münakaşalarım

Ali Canip Yöntem

Türk ed ilk mutasavvıflar

M. Fuat Köprülü

Türk Saz Şairleri

M.Fuat Köprülü

Milli ed kurucuları

Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin

Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet......

M. Emin Yurdakul

5 hececilerin aruzdan heceye geçiren

Ziya Gökalp

Türk ed bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk kişi

Mehmet Fuat Köprülü

Nilgün (roman)

Refik Halit Karay

Çete (roman)

Refik Halit Karay

İstanbulun iç yüzü (roman)

Refik Halit Karay

Kadınlar Tekkesi

Refik Halit Karay

Memleket hikayeleri, Gurbet hikayeleri

Refik Halit Karay

Ey Türk Uyan

Mehmet Emin Yurdakul

Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet.....

Mehmet Emin Yurdakul

Ben Türküm dinim cinsim uludur

Mehmet Emin Yurdakul

Geçtiğim Yol

Şiir Ali Canip Yöntem

Yeni Hayat

Şiir Ziya Gökalp

Altın Işık

Şiir Ziya Gökalp

Kızıl Elma

Şiir Ziya Gökalp

Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak

Düz yazı Ziya Gökalp

Türkçülüğün Esasları

Düz Yazı Ziya Gökalp

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Serabı Ömrüm

Şiir Rıza Tevfik Bölükbaşı

Türk ed bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk kişi

Mehmet Fuat Köprülü

Diyorlar ki

Ruşen Eşref Ünaydın (ilk röportaj)

Damga

Roman Reşat Nuri Güntekin

Acımak

Roman Reşat Nuri Güntekin

Yaprak Dökümü

Roman Reşat Nuri Güntekin

Dudaktan Kalbe

Roman Reşat Nuri Güntekin

Anadolu Notları

Anı Reşat Nuri Güntekin

Balıkesir Muhasebecisi

Tiyatro Reşat Nuri Güntekin

Seviye Talip

Roman Halide Edip Adıvar

Kenan Çobanları

Tiyatro Halide Edip Adıvar

Harap Mabetler

Hikaye Halide Edip Adıvar

Dağa Çıkan Kurt

Hikaye Halide Edip Adıvar

Türkün Ateşle İmtihanı

Anı Halide Edip Adıvar

Mor Salkımlı Ev

Anı Halide Edip Adıvar

Ankara

Roman Yakub Kadri Karaosmanoğlu

Hüküm Gecesi

Roman Yakub Kadri Karaosmanoğlu

Bir Sürgün

Yakub Kadri Karaosmanoğlu

Bir Serencan

Hikaye Yakub Kadri Karaosmanoğlu

Anamın Kitabı

Anı Yakub Kadri Karaosmanoğlu

Politikada 45 Yıl

Anı Yakub Kadri Karaosmanoğlu

Zoraki Diplomat

Anı Yakub Kadri Karaosmanoğlu

Yakub Kadri Karaosmanoğlu nun mensur şiirleri

Erenlerin Bağından


Okun Ucundan

Eski Şiirin Rüzgarıyla

Şiir Yahya kemal

Kendi Gök Kubbemiz

Şiir Yahya Kemal

Rubailerve Ömer Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş

Şiir Yahya Kemal

Eğil Dağlar

Düz yazı Yahya Kemal

Aziz İstanbul

Düz Yazı Yahya Kemal