• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Begreppet hållbar utveckling

Miljömässigt - Ekonomiskt - Socialt"En hållbar utveckling ar en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Det naturliga steget

Ideell förening, inriktad på rådgivning inom miljöfrågor.Fyra pelare:- Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen.- Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen.- Inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder.- Inte hindra människor från att tillgodose sina behov.

UNFCCC - Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet

UNFCCC - ramverk för åtgärder för att förhindra klimatförändringarna.Kyotoprotokollet - bindande dokument för minskning av växthusgaser.

Wienkonventionen och Montrealprotokollet

Konvention och protokoll för att förhindra utsläpp av ämnen som bryter ner ozonskiktet.

De svenska miljömålen

1. Begränsad klimatpåverkan2. Frisk luft3. Bara naturlig försurning4. Giftfri miljö5. Skyddande ozonskikt (enda som uppnår målen)

ISO 14000-familjen

ISO 14001 - MiljöledningssystemISO 14040 - LCAISO 14044 - Mer specifika krav på LCAISO 1402x - Miljömärkning

Utspädningsfilosofi vs. filterfilosofi vs. förebyggande miljömål

Utspädning - Häll ut det i havet, mindre koncentration = mindre problem.Filter - Åtgärda problemet vid utsläppspunkten.Förebyggande miljömål - Åtgärda innan utsläppet sker.

Tragedy of the commons

?

Bildningsmekanismen för marknära ozon

NO2 + UV -> NO + OO2 + O -> O3NO + O3 -> NO2 + O2O3 + UV -> O2 + OReaktionerna leder inte till någon nettoproduktion av ozon, däremot tillförsel av NOx ökar koncentrationen.

Kritiska belastninggränser

Gräns för vad naturen klarar av att bryta ner på egen hand av t.ex. miljögifter.


RoHS

Restriction of hazardous substancesBegränsar användningen av tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter.

REACH

Registration, Evalutation, Authorisation and restriction of ChemicalsEuropeisk kemikaliemyndighet som reglerar användning och import av kemikalier.

Ekodesigndirektivet

Sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande i EU.

WEEE

Waste of Electrical an Electronic EquipmentEU-direktiv för hantering av elektrisk och elektroniskt avfall (e-avfall).

Definition av miljögifter

- CMR (cancerogent, mutagent och reprotoxiskt)- PBT (persistent bioackumulerande och toxiskt)- Beständiga (svårnedbrytbara)- Fettlösliga (ansamlas i organismer)- Biologiskt aktiva (toxiska)

Radioative forcing

Skillnaden mellan in- och utgående strålningsenergi på jorden (W/kvm), positiv skillnad -> växthuseffekt.

Hur ett internationellt avtal blir till

- Problemdefinition- Agendasättning- Förhandling- Genomförande- Övervakning

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

- Bevisbörderegeln- Kunskapskravet- Försiktighetsprincipen- Lokaliseringsprincipen- Hushållnings- och kretsloppsprinciperna- Produktvalsprincipen- Skälighetsregeln- Skadeansvarskravet

Bevisbörderegeln

Den som driver eller avser att bedriva en verksamhet ska visa att hänsynsreglerna följs.

Kunskapskravet

Den som driver en verksamhet ska ha tillräcklig kunskap om hur människors hälsa och miljön påverkas och kan skyddas.

Försiktighetsprincipen

- Redan vid risk för negativ påverkan på människors hälsa och miljön är verksamhetsutövaren skyldig att vidta åtgärder för att förhindra en störning.- I yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador och olägenheter. Tekniken måste vara industriellt möjlig, både tekniskt och ekonomiskt.

Lokaliseringsprincipen

Företag ska välja en sådan plats att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö.

Hållshållnings- och kretsloppsprinciperna

Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt. Det som utvinns ur naturen ska återanvändas, återvinnas eller bortskaffas på ett miljöriktigt sätt.

Produktvalsprincipen

Alla ska undvika att sälja eller använda kemiska produkter eller biokemiska organismer som kan vara skadliga för människor eller miljön, om produkterna är ersättningsbara med mindre farliga produkter.

Skälighetsreglen

Hänsynsreglerna ska tillämpas i den utsträckning att det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Nytta ska jämföras med kostnader. Kraven som ställs ska vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga.

Skadeansvarskravet

Den som orsakat en skada eller olägenhet för människors hälsa är ansvarig för att skadan blir avhjälpt.

Avfallstrappan

1. Förhindra att avfall skapas2. Återanvänd3. Återvinn4. Utvinn energi genom förbränning5. Deponera

Producentansvar

Producenter är ansvariga att deras produkter samlas in och tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Styrmedel

Administrativa - LagstiftningEkonomiska, marknadsbaserade - Handel med utsläppsrätter/elcertifikatEkonomiska, övriga - Skatter, avgifter m.m.Informativa - Kampanjer

Miljökvalitetsmålen

- Begränsad klimatpåverkan- Bara naturlig försurning- Skyddande ozonskikt- Giftfri miljö- Frisk luft

Skyddande ozonskikt

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.Positiv utveckling - målet uppnås till 2020.Ämnen: Freoner (CFC, HCFC)

Bara naturlig försurning

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska understiga gränsen för vad mark och vatten tål.Positiv utveckling - målet nås INTE till 2020.Ämnen: Svavel, Ammoniak

Frisk luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur och växter och kulturvärden inte skadas.Positiv utveckling - målet nås INTE till 2020.Ämnen:

Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.Utvecklingsinformation saknas - målet nås INTE till 2020.Ämnen: Kemikalier, tungmetaller, andra gifter

Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människors påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.Negativ utveckling - målet nås INTE till 2020.Ämnen: CO2, metan m.m.

Tillståndskrav

Delas in i A, B, C och U beroende på miljöpåverkan.A - Tillstånd miljödomstol


B - Tillstånd länsstyrelsen


C - Anmälningsplikt kommun


U - Egenkontroll