• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/83

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

83 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Techniki produkcji

wyrażają odmienne kombinacje nakładów poszczególnych czynników. Np., jeśli praca jest relatywnie droga w porównaniu z kapitałem rzeczowym, to producenci mogą wybrać bardziej kapitałochłonne metody produkcji
Funkcja produkcji
Zestawienie maksymalnych wielkóści produkcji, którą można wytworzyć pzy różnych poziomach nakładów
Koszty stałe
Ta część kosztów, która nie zmienia się przy zmianach wielkości produkcji
Korzyści skali (Rosnące przychody ze skali)
Sytuacja, w której długookresowy koszt przeciętny maleje wraz ze wzrostem produkcji
Niekorzyści skali (Malejące przychody ze skali)
sytuacja, w której długookresowy koszt przeciętny wzrasta w miarę zwiększania produkcji
Utarg jednostkowy
tzn. Cena
Prawo malejących przychodów (prawo malejących przychodów krańcowych)
Po przekroczeniu pewnego poziomu naładu czynnika zmiennego dalsze jego zwiększanie przynosi coraz mniejsze przyrosty produkcji
Nakłady produkcyjne
Nakłady czynników produkcji – dobra i usługi zużywane w produkcji określonego wyrobu
Krzywa kosztów przeciętnych w kształcie litery „U”
Długookresowa krzywa kosztu przeciętnego w przedsiębiorstwie, w którym przy zwiększaniu produkcji występują najpierw rosnące, a potem malejące przychody ze skali
Kapitałochłonna metoda (technika) produkcji
Technika produkcji, która wymaga duzych nakładów kapitału, a stosunkowo niewielkich nakładow pracy
Stałe przychody ze skali
Sytuacja, w której długookresowy koszt przeciętny pozostaje stały mimo zmian wielkości produkcji
Krańcowa produkcyjność kapitału
Przyrost produkcji uzyskiwany przez zwiększenie nakładu kapitału o jednostkę, przy założeniu, że nakłady innych czynników pozostały niezmienne
Długi okres
Okres dostatecznie długi na to, aby przedsiębiorstwo mogło dostosować nakłady wszystkich czynników do zmieniających się warunków
Koszty zmienne
Te składniki kosztów, których wielkośc zmienia się przy zmianach rozmiarów produkcji
Krótki okres
Okres, w którym przedsiębiorstwo możę dokonywać tylko częściowych zmian nakładów (zasoby niektórych czynników produkcji, na przykład środków trwałych, są dane)
Pracochłonna metoda (technika) produkcji
Technika produkcji, która wymaga dużyc hnakładow pracy, a stosunkowo małych nakładów kapitału
Minimalna skala efektywna
Poziom produkcji, przy którym znikają korzyści skali
Stały czynnik produkcji
Czynnik produkcji, którego nakład w krótkim okresie jest stały, tzn. Nie może być zwiększony ani zmniejszony
Krańcowa produkcyjność pracy
przyrost produkcji uzyskany dzięki zastosowaniu dodatkowej jednostki pracy przy założeniu, że nakład innych czynników pozostaje niezmienny
Konkurencja doskonała
Rynek, na którym zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy uważają, że ich decyzje o kupnie i sprzedazy nie mają żadnegto wpływu na wysokośc ceny rynkowej
Krzywa podaży gałęzi
Krzywa pokazująca łączną wielkość produkcji, którą przy każdym poziomie ceny skłonne sa dostarczyc przedsiębiorstwa działające w danej gałęzi
Monopol różnicujący cenę
Struktura rynku, w której monopolista może ustalać różne ceny dla róznych nabywców
Struktura rynku
Prawa postępowania nabywców i sprzedawców na rynku
Monopol naturalny
Gałąź, w której przedsiębiorstwo ma do czynienia z tak znacznymi korzyściami skali, że długookresowe koszty przeciętne maleją nieustannie wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji. Sprawia to, iż działalność więcej niż jednego przedsiębiorstwa w takiej gałęzi jest bardzo utrudniona.
Cena zamknięcia
Cena, poniżej której przedsiębiorstwo decyduje się zaprzestać produkcji w celu zmniejszenia strat
Prawo jednolitej ceny
Gdyby nie istniały żadne przeszkody utrudniające handel ani koszty transportu, to cena danego towaru byłaby taka sama na całym świecie
Monopol
Struktura rynku, w której występuje tylko jeden sprzedawca (wytwórca) danego towaru
Społeczny koszt monopolu
Koszt ponoszony przez społeczeństwo, będący wynikiem istnienia monopolu, ustalającego cenę na poziomie wyższym niż koszt krańcowy
Przedsiębiorstwo krańcowe
Najmniej rentowne przedsiębiorstwo w gałęzi wielokonkurencyjnej, które w długim okresie osiąga tylko zysk normalny
Krótkookresowa równowaga rynku
W warunkach konkurencji doskonałej taka sytuacja, kiedy cena rynkowa równoważy wielkośc popytu z całkowitą wielkością podazy towaru dostarczonego przez wszystkie przedsiębiorstwa działające w danej gałęzi, z których każde produkuje zgodnie ze swoją krzywą podaży krótkookresowej
Zysk normalny
Taki poziom zysku, który oznacza zwrot kosztu alternatywnego czasu i pieniędzy właściciela
Zysk nadzwyczajny
nadwyżka utargu całkowitego nad kosztami całkowitymi (obejmującymi także zysk normalny jako wynagrodzenie za usługi kapitału i pracy właściciela)
Długookresowa równowaga rynku
W warunkach konkurencji doskonałej taka sytuacja, kiedy cena rynkowa równoważy wielkośc popytu z całkowitą wielkością podaży towaru dostarczanego przez wszystkie przdsiębiorstwa działające w danej gałęzi, z których każde produkuje zgodnie ze swoją długookresową krzywą podaży; ostatnie („najdroższe”) przedsiębiorstwo osiąga tylko zysk normalny.
Krzywa podaży przedsiębiorstwa
Krzywa pokazująca ilośc wyrobu, którą przedsiębiorstwo chce produkowć przy różnnych poziomach ceny
Monopson
Struktura rynku, w której występuje tylko jeden nabywca danego towaru.
Swoboda wejścia i wyjścia
Sytuacja, w której przedsiębiorcy mogą bez przeszkód wchodzić do danej gałęzi lub z niej wychodzić
Efekt substytucyjny
to dostosowanie popytu do zmiany relacji cen.
Efekt dochodowy
to dostosowanie popytu do zmiany dochodu.
Funkcja Cobba-Douglas.
K to współczynnik mówiący gdzie w ćwiartce wykresu znajduje się nasza krzywa obojętności. X1 to będzie współrzędna na osi poziomej, x2 to współrzędna na osi pionowej. Z funkcji Cobba-Douglasa można wyprowadzić wzór na kąt nachylenia krzywej obojętności.
Zysk (skrót ang.) i wzór (WAŻNE)
(TP – Total Profit) jest to nadwyżka utargu całkowitego (TR) nad kosztami (TC). Wzór: TP = TR – TC
Wzór na utarg całkowity (+skrót angielski) (WAŻNE)
łączny przychód przedsiębiorstwa uzyskany ze sprzedaży towarów w określonym czasie. Wzór: TR = p * q .
Podstawowe założenenie teorii przedsiębiorstwa
Celem wszystkich przedsiębiorstw jest maksymalizacja zysków.
Czym jest przedsiębiorstwo? (WAŻNE)
Jest to organizacja pod jednym zarządem wyodrębniona prawnie i ekonomicznie, której celem jest działalność gospodarcza przynosząca zyski poprzez sprzeaż dóbr i usług.
Przedsiębiorstwo wyodrębnione prawnie
to znaczy, że ma zdolność do zawierania umów. Czy to z kontrahentami, czy umowy o pracę z pracownikami, czy z bankami, jeśli potrzebuje zaciągnąć kredyt.
Przedsiębiorstwo wyodrębnione ekonomicznie
to znaczy, że dysponuje własnym majątkiem i może podejmować decyzje co do różnego rodzaju zastosowań tego majątku.
Wymień 3 rodzaje przedsiębiorstw prywatnych
firmy 1-osobowe, spółki i spółdzielnie
Wymień 4 rodzajów spółek (2 osobowe i 2 kapitałowe)
osobowe: spółka jawna i komandytowa, kapitałowe: spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przesiębiorstwa będące własnością jednej osoby (1 właściciel)
Są to najczęściej małe przedsiębiorstwa. Mają cechę elastyczności; mogą zmieniaćrodzaj produkcji. Problemem, z jakim spotykają się tego rodzaju małe przedsiębiorstwa, jest brak kapitału.
Spółka jawna
Żeby powstała, musi być co najmniej dwóch partnerów, którzy taką spółkę otworzą. Musza dysponować kapitałem (rzeczowym, finansowym). Jej cechą charakterystyczną jest to, że wszyscy wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za różnego rodzaju zobowiązania.
Spółka Komandytowa
komplementariusze i komandytariusze. Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania takiej spółki do wysokości pełnego poziomu zobowiązań, a komplementariusze tylko do wysokości składów, jakie poczynili (zainwestowałem 30tys., odpowiadam za max 30 tys.)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
każdy wspólnik odpowiada za tyle, ile wniósł wkładu.
Spółka Akcyjna
wspólnicy odpowiadają na tyle, ile kupili akcji. Zysk wypłacany akcjonariuszom nosi nazwę dywidendy.
Spółdzielnie
Praca w spółdzielni opiera się na zasadach samorządowych, każdy jej członek ma prawo do głosu na walnych zebraniach, na których decydują w jaki sposób spożytkować uzyskane nadwyżki finansowe.
Wymień 2 rodzaje przedsiębiorstw publicznych (+ przykłady)
Państwowe (np. w branży energetycznej) i Komunalne (np. dostawca usług wodno-kanalizacyjnych na terenie danej gminy, gazownia)
punkt rentowności (BEP) (WAŻNE)
Punkt przecięcia funkcji TC i TR. Sytuacja, w której utarg całkowity równa się koszt całkowity (TR = TC). Do punktu BEP produkcja jest nieopłacalna: nie należy produkować. Wysoko dalej w wykresie te funkcje przetną się drugi raz: to będzie drugi punkt rentowności.
BEP – wzór
BEP = koszty stałe : cena - jednostkowy koszt zmienny
Narysuj punkt optimum konsumenta (jak? Jaki to punkt? Jakie krzywe należy narysować, by go znaleźć?) (WAŻNE)
jest to punkt styczności krzywej obojętności z linią budżetową. Charakteryzuje się tym, że krańcowa stopa substytucji jest równa stosunkowi cen x i dobra y.
Narysuj zmianę która nastąpi, gdy dochód wzrośnie. (jak? Co się stanie na wykresie?)
(WAŻNE)
przesuwamy linię budżetową i rysujemy nowy punkt optimum konsumenta
Narysuj zmianę ceny – wzrost albo spadek (jak? Co się stanie na wykresie?) (WAŻNE)
zmieni się kąt nachylenia linii budżetowej
Krzywa obojętności (WAŻNE)
zbiór takich kombinacji dóbr i usług, które sprawiają konsumentowi jednakowe zadowolenie, czyli dostarczają mu takiej samej użyteczności całkowitej.
Jakie elementy tworzą model zachowań konsumenta (4 elementy) (WAŻNE)
1. Ceny dóbr 2. Dochody konsumenta 3. Zadowolenie konsumenta 4. Gusta
Użyteczność krańcowa (nazwa ang.) (+wzór)
(MU – marginal utility) to przyrost użyteczności uzyskiwany w wyniku zwiększenia konsumpcji dobra o jedną jednostikę. MU = ∆TU:∆Q (delta, zmiana obu wartości)
Użyteczność (ang. Nazwa)
(utility) jest to zadowolenie z konsumowania lub posiadania dobra, odczuwane przez konsumenta. Czy towar, który używam, zużyłem, jest/był użyteczny?
Linia budżetowa (wzór)
pokazuje wszystkie możliwe kombinacje dóbr, które mogą być nabyte przez dane gospodarstwo domowe przy danym dochodzie i danych cenach. M = p1x1 + p2x2, gdzie: p1 = cena dobra 1, p2 = cena dobra 2, x1 = ilość dobra 1, x2 = ilość dobra 2
Wzór na krańcową skłonność do konsumpcji
KSK = ΔC/ΔY, gdzie C to konsumpcja, Y – dochód
Wzór na funkcję Cobba-Douglasa
F(K, L) = aKL, K, L większe bądź równe 0, gdzie K to nakład kapitału, a L to nakład pracy potrzebny do wytworzenia Y = F(K, L) jednostek produktu. jest parametrem skalującym
(SAFC)
short-run average fixed cost, krótkookresowe przeciętne koszty stałe. Krótkookresowy koszt stały przypadający na jednostkę produkcji. Krótkookresowe przeciętne koszty stałe (SAFC) są równe krótkookresowym kosztom stałym (SFC) podzielonym przez wielkość produkcji.
(SMC)
short-run marginal cost, krótkookresowe koszty krańcowe. Przyrost krótkookresowych kosztów całkowitych (równy przyrostowi kosztów zmiennych), związany ze zwiększeniem produkcji o jednostkę. Krzywa krótkookresowych kosztów krańcowych (SMC) przecina krzywe SATC i SAVC w ich najniższych punktach.
(SATC)
short-run average total cost, Krótkookresowy przeciętny koszt całkowity. Krótkookresowy koszt całkowity przypadający na jednostkę produkcji. Krótkookresowe przeciętne koszty całkowite (SATC) są równe krótkookresowym kosztom całkowitym (STC) podzielonych przez wielkość produkcji.
(LMC)
long-run marginal cost, Długookresowy koszt krańcowy.Przyrost długookresowych kosztów produkcji związany ze zwiększeniem produkcji o jednostkę
(LTC)
long-run total cost, Długookresowy koszt całkowity. Łączny koszt wytworzenia danej wielkości produkcji przy założeniu, że produstent ustala nakłady wszystkich czynników w sposób optymalny Długookresowe koszty całkowite muszą rosnąć wraz z powiększeniem produkcji.
MC - Koszty krańcowe
to przyrost długookresowego kosztu całkowitego, gdy wielkość produkcji na trwałe zwiększa się o jednostkę.
(SAVC)
short-run average variable cost, krótkookresowe przeciętne koszty zmienne. Krótkookresowy koszt zmienny przypadający na jednostkę produkcji. Krótkookresowe przeciętne koszty zmienne (SAVC) są równe krótkookresowym kosztom zmiennym (SVC) podzielonym przez wielkość produkcji.
(SFC)
short-run fixed cost, krótkookresowe koszty stałe.
(STC)
short-run total cost, krótkookresowe koszty całkowite. Krótkookresowe koszty całkowite (STC) są równe sumie krótkookresowych kosztów zmiennych(SVC) i krótkookresowych kosztów stałych (SFC). Rosną w sposób ciągły wraz ze wzrostem produkcji.
(SVC)
short-run variable cost, krótkookresowe koszty zmienne.
(LAC)
long-run average cost, Długookresowy koszt przeciętny. Koszt jednostkowy wytworzenia określonej wielkości produkcji przy założeniu, ze producent może zastosować optymalną ilośc wszystkich czynników produkcji
(MR)
marginal revenue, utarg krańcowy
(MU)
marginal utility, użyteczność krańcowa
(P)
price, cena
(Q)
quality, ilość
Aktywa
aktywami nazywamy posiadany przez przedsiębiorstwo majątek- gotówka w banku, zapasy magazynowe, wartość fabryki.
Pasywa

pasywami nazywamy źródła finansowania aktywów