• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Mięsień czworoboczny

Musculus trapezius

Mięsień najszerszy grzbietu

Musculus latissimus dorsi

Mięsień równoległoboczny

Musculus rhomboideus

Mięśnie grzbietu

Musculi dorsi

Mięsień dźwigacz łopatki

Musculus levator scapulae

Mięśnie zębaty tylny górny

Musculus serratus posterior superior

Mięsień zębaty tylny dolny

Musculus serratus posterior inferior

Mięśnie głębokie grzbietu

Musculi dorsi profundi

Mięsień płatowaty głowy

Musculus splenius capitis

Mięsień płatowaty szyi

Musculus splenius cervicis

Mięsień krzyżowo-grzbietowy

Musculus sacrospinalis

Mięsień biodrowo- żebrowy

Musculus iliocostalis

Mięsień najdłuższy

Musculus longissimus

Mięsień najdłuższy klatki piersiowej

Musculus longissimus thoracis

Mięsień najdłuższy szyi

Musculus longissimus cervicis

Mięsień najdłuższy głowy

Musculus longissimus capitis

Mięsień kolcowy

Musculus spinalis

Mięsień kolcowy klatki piersiowej

Musculus spinalis thoracis

Mięsień kolcowy szyi

Musculus spinalis cervicis

Mięsień kolcowy głowy

Musculus spinalis capitis

Mięsień półkolcowy

Musculus semispinalis

Mięsień wielodzielny

Musculus multifidus

Mięśnie skracające

Musculi rotatores

Mięśnie międzykolcowe

Musculi interspinales

Mięśnie międzypoprzeczne

Musculi intertransversarii

Mięśnie podpotyliczne

Musculi suboccipitales

Mięsień skośny górny głowy

Musculus obliquus capitis superior

Mięsień skośny dolny głowy

Musculus obliquus capitis inferior

Mięsień prosty tylny większy głowy

Musculus rectus capitis posterior major

Mięsień prosty tylny mniejszy głowy

Musculus rectus capitis posterior minor

Mięsień prosty boczny głowy

Musculus rectus capitis lateralis