• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Definer korrelationer

Co variation mellem to mål
- To varriationer opstår samtidigt, men man kan ikke med sikkerhed afgøre at den ene medfører den anden. Her er tale om en sammenhæng men ikke en årsagssammenhæng.Definer kausalitet

Årsagssammenhæng, årsag fører til effekt


- forholdet/ sammenhæng mellem årsag og virkning


- Her er tale om en variable som er årsag til en (eller flere) andre variabler som derved er effekten.

Nævn 2 undersøgelsesteknikker

PET: (positron emission tomography)


- Indsprøjtning af radioaktive sporingsmolekyler ind i blodstrømmen.


- Jo større blodgennemstrømning i et område, jo større signal bliver der opfanget.


- Når et område af hjernen aktiveres vil sporingsmolekylerne tilstrømme området, PET giver derfor et billede af hvor i hjernen der er aktivitet.
fMRI:


- mængden af deoxyhæmoglobin øges i blodet når neuroner konsumerer ilt. deoxyhæmoglobin skaber en ændring i det magnetiske felt, hvilket fMRI måler.


- fMRI måler BOLD (blood oxygen level-dependent contrast), hvor det måler BOLD's udvikling over tid i respons til øget neuralt aktivitet
- Hjernen bruger ca 20% af vores iltoptag, men lagrer det ikke. Derfor er blodforsyning nødvendig for at hjernen kan fungerer


- Derfor er der med øget neural aktivitet også en øget blodgennemstrømning i den specifikke aktive region.


- Det er bl.a. blodgennemstrømningen som PET måler, mens fMRI måler iltkoncentrationen i blodet.

Nævn fordel og ulemper ved PET

Fordele:


- Mindre støjelig og mere rummelig maskine


- Bliver ikke forstyrret af små bevægelser – kan derfor godt undersøge overt tale
Ulemper:


- Bruger radioaktivitetEr langsom, hvilket gør det svært at måle den præcise spatiale og temporale reaktion.Eventrelaterede designs er derfor ikke mulige.

Nævn fordele og ulemper ved fMRI

Fordele:

- Bedre temporal og spatial opløsning


- Eventrelaterede designs er mulige


- Det bruger ikke radioaktivitet
Ulemper


- Den er støjelig (nogle føler sig utryg)


- ubehagelig at ligge i (klaustrofobisk)


- Små bevægelser kan forstyrre signalet.


- Nogle regioner er mere påvirkelige over for signalforvrængning pga. omkringliggende masse har forskellige magnetiske egenskaber. Det gør nogle områder svære at undersøge.


- Behøver en god kontrolkondition – fMRI kræver en sammenligning, alle neuroner i hjernen ikke kan overleve uden blod i mere end højest et par minutter.

Definer kvantitativ forskning

Undersøgelser der finder generelle egenskaber ved fænomener og derved frasortere individuellle variationer. - Det kan inddeles i observationsforskning og eksperimentelforskning