Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/78

Click to flip

78 Cards in this Set

 • Front
 • Back
r Streit
boj, hádka
e Hoffnung (en)
naděje
klingen
znít
überbringen
doručit
ernst
vážně
r Vorschlag
návrh
zusammen/legen
spojit
s Werk (-e)
dílo, činnost
e Sparte (-n)
oddělení, obor
r Wert (-e)
cena, hodnota
zahlreich
četný
geraten
dostat se, podařit se
e Mitteilung
oznámení
stufenweise
postupně
wegfallen
odpadnout
ab/stimmen
sladit, odsouhlasit
vertreten
zastupovat
zwangsläufig
nucený
r Hauptsitz
sídlo
ausrüsten
vyzbrojit
bezeigen
projevit, prokázat
zustimmen
schválit
rechtzeitig
včas
r Einfluss
vliv
erheblich
výrazně
auf/stocken
zvýšit
verschaffen
obstarat
e Zulassung
povolení
e Freigabe
propuštění
tatsächlich
skutečně
r Erwerb
zisk
entspannen
uvolnit
ursprünglich
původní
e Einziehung
zabavení
vollziehen
provést, dokonat
oberhalb
nad
aus/reichen
stačit
übrig
zbylý
geehrt
vážený
r Betrag
částka
beschließen
skončit, usnést se
e Stimme
hlas
e Belastung
zatížení
vor/werfen
předhazovat, vytýkat
vergeblich
marný, marně
e Verschiebung
odložení, přesunutí
verschwinden (S)
zmizet
verschwenden
promarnit
verteidigen
hájit
schneiden (S)
řezat
s Vorhaben
plán, úmysl
künftig
budoucí
r Zuschlag
přídavek, příplatek
häuslich
domácí
bedürfen (S)
potřebovat
etliche
několik
e Vergünstigung
výhoda
r Bund
svaz, společenství
kündigen
dát výpověď
s Bedenken
pochyby, rozpaky
brennen (S-a)
svítit, hořet
s Gebiet
oblast
ab/stürzen
zřítit se
r Vormittag
dopoledne
berichten
podat zprávu
riesig
obrovský
e Überraschung
překvapení
s Opfer
oběť
e Wehr
obrana
e Gewalt
moc, násilí
dämmen
zahradit, utlumit
ermuntern
povzbudit
wirken
konat, působit
derweil
mezitím
Auffassen
chápat
beherbergen
přechovávat
entführen
unést
bewerten
hodnotit