• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ventre
Bàm
Plante du pied
Bǎmkù
Douceur
Bednì
Fatigue
Bod
La main
Bu
Mamelle
Bʉn
Bonté
Bwɔ̌ntʉ
Peur
Bwog
Estomac
Cage
Vol
Méchanceté
Cʉɑg
Sévérité
Cʉɑgntʉ
Courage
Fɛ̌nntʉ
Tibia
Fʉnkù
Voyou
Ghâgha
La joue
Ghə'
Colonne vertébrale
Kǎ'mvèn
Crâne
Kâtu
Lèvre
Kə̀kǔbcù
Cote
Kǐdnsa
Pied
Œil
Lɑg
Paresse
Langue
Lem
Sang
Ləm
Qualité
Màd
Pouce
Mɑ̂dù'
Puissance
Mbà'
Cheville
Mbâkù
Saoulard
Mbûmndù'
Anus
Mbwòŋtùn
Intervalle entre 2 doigts
Mfê'bu
Intervalle entre 2 orteils
Mfê'kù
Yeux
Miɑg
Dos
Mvɛ̀n
Gourmandise
Ncɑ̂mntʉ
Bouche
Ncù
Maison
Ndɑ
Salle d'attente
Ndɑ̂beb
Salle d'accouchement
Ndɑ̂bwe
Prison
Ndɑ̂ca
Index
Ndâdnya'
Maison de la radio
Ndɑ̂foŋe
Calomnie
Ndɑm
Pharmacie
Ndɑ̂mfu
Banque
Ndɑ̂nkab
Eglise
Ndɑ̂nsi
Poitrine
Ndântʉ
Avant-bras
Ndâŋbu
Salle de classe
Ndɑ̂ŋwà'nì
Bas-ventre
Nə̀diàŋ
Vérité
Nənʉnə
Veine
Ngǎləm
Mollet
Njàmkù
Nuque
Njàmtu
Articulation
Njǒnvogə
Sourcil
Nkaŋmiɑg
Auriculaire
Nkêdntubu
Epaule
Nkə̀mbə̀'
Majeur
Nsɑntubu
Annulaire
Nsòkwa
Gencive
Ntɑge
Intestins
Nto
Salive
Ntsi
Cœur
Ntʉ
Doigt
Ntûbu
Orteil
Ntûnkù
Buveur
Nûndù'
Cils
Nyǎnmiɑg
Barbe
Nyǎŋncù
Cheveux
Nyǎŋtu
Face
Force
Nə̀tà
Entêtement
Tǎtu
Cou
Oreille
Tòŋ
Oreille
Tòŋ
Tête
Tu
Coude
Tǔnbu
Talon
Tûnkù
Menton
Tǔnncù
Honte
Tûswə
Os
Vogə
Remords
Zwə̂ntʉ
Nez
Nkɔ̀ntsəlɑg
Aisselle
Kə̀kag
Nombril
Tɔ̀
Foie
Chair
Mbɑ̀bwud
Peau
Ngùbwud
Bossu
Tu'mvɛ̀n
Edenté
Kə̀sɔ
Aveugle
Mfʉ̌miag
Borgne
Tǒdlag
Muet
Kə̀cob
Paresseux
Ndɔ
Bavard
Nsôŋcɔ̀
Pardon
Làgtə̀
Défaut
Lò'
Calomnie
Ndɑm