Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Priming

Kommunikator gør modtager opmærksom på bestemtemne.

Kakkelakteorien.

Vi bliver født somen blank tavle, og vi udvikler meninger igennem livet alt efter hvilkenpåvirkninger, som vi møder som individer.

Framing

Denvinkel, som man anlægger et bestemt emne.

Kanyleteorien

Forbindelse mellem hvad folk ser i fjernsynet og deres holdninger.Kommunikation kan sprøjtes direkte ind i et individs bevidsthed.