Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
tgftrytxryxrt
tryhxtyhxtryhxty
xtrxtrxtrxtrxtrxtrxtr
trrrrx
txyxtryxtrytrxyxyxt
xtxtxtxtxtxtxtxt
drxggggggggtxhfxth
thxhtthxxxhhh
hbvkjh bvzhdbzdjhngolzhngkzbdkhgbvzdfhgbglkjngljijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijizkgjznd;inujh?jghzjkngh;jnhk;trjsnh;jkgzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhztfghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
thzmpjionmkl;kl;kl;kl;kl;hztrghsryk;jnh;ktynhk;tyxhjyjyjyuj
gggggggggggggggggggggggggdghthffffffffffffffffffffffffffffff
fhthhhhhhhhhhhhh
fhfhfhfhfhfhfhfhfh
fhfhfhfhfh