• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad är plaster uppbyggda av?
Plast= polymerer och tillsatsämnen

Vanliga tillsatsämnen är :
- Filler

- Pigment

- Mjukningsmedel
Vad är termo- och härdplaster uppbyggda av?
Termoplaster består av linjära och förgrenade polymerer. De har hög löslighet och låg styvhet&styrka.

Härdplaster: Är uppbyggda i ett 3D-nätverk. De har låg löslighet och hög styvhet & styrka.
Vad är polymerer?
De ät uppbyggda av monomerer.

Metylmetakrylat (MMA) är en vanlig monomervätska som vid polymerisering bygger upp en polymetylakrylat. Bindningarna mellan C och H-atomer är kovalenta.

Poly= många. Mono= en
Vilka olika additionspolymerisationer finns det?
- Radikalpolymerisation

- Jonpolymerisation

- Koordinationspolymerisation

additionspolymerisation ger inga biprodukter
Vad innebär radikalpolymerisation?
Polymeriseringen sker mha fria radikaler som frigörs från aktiverade initiatiorer. Aktivering kan antingen ske spontant eller från påverkan av tex ljus eller värme.

Dubbelbindningarna i tex metylmetakrylat bryts då en fri radikal sätter sig på molekylen. Så länge en fri radikal bryter bindningarna är påbyggnad av kedjan möjlig.

Först när två kedjor där båda har varsin fri radikal möts slutar kedjan att växa.

Vad initierar polymerisationen?
Det som startar polymeriseringen är:
- Ljus
- Värme
- Katalysatorer
Vad visar medelmolekylvikten?
Det är ett mått på hur lång och tung kedjan är - hög siffra visar på högre styrka, styvhet, hårdhet och krypningsresistens.
Hur verkar inhibitorer i polymerisationen?
De fördröjer polymerisationen genom att reagera med den fria radikalen.

Exempel på inhibitorer:
- Hydrokinon
- Eugenol
- Syre
Vad bildas vid polymerisering förutom långa kedjor?
- Inre spänningar

- Exoterm energi (värme)

- Polymerisationskrympning (eftersom polymerer tar mindre plats än vad monomerer gör)
Hur kan man minska krympningen?
- Välja monomerer som är stora och långa

- Ha i fillers

(Polymerernas absorption av vatten kompenserar lite för krympningen då de expanderar. Dock gör vattnet materialet svagare.)
Vad är amorfa/kristallina polymerer och vad ger respektive struktur för egenskaper till materialet?
Kristallina= atomer ordnade i ett bestämt mönster med en minsta "byggsten", som upprepas genom materialet.

Amorfa= Material som har en icke- kristallin atomär uppbyggnad.

Hög kristallinitetsprocent ger starka styva polymerer som absorberar mindre mängd vatten än amorfa polymerer.
Vad menas med glastransitionstemperatur (Tg)?
Det är den temperaturen då polymererna börjar att mjukna.
Vad påverkas Tg av?
- Kedjelängden

- Bindningar mellan och inom kedjorna

- Mjukningsmedel/ grenar i kedjorna
Vad har långa sidgrenar/ små molekyler för betydelse?
Långa sidgrenar som separerar polymerkedjorna kan inte lösas ut med tiden. Ger ett hårdare material?

Små molekyler såsom vatten och restmonomerer brukar däremot lösas ut med tiden. Ger mjukare material?

Grenar och mjukningsmedel påverkar linjära polymerers egenskaper.
Vad påverkas de mekaniska egenskaperna i polymerer av?
- Polymerkedjornas kemiska sammansättning

- Polära grupper i kedjorna

- Grenar och mjukningsmedel

-Tvärbindningar, som ger upphov till 3D-nätverk

- Kristallinitetsprocent

- Omsättningsgrad

- Molekylvikten
Varför är det bra med 3D-nätverk?
Är starkare än kristallinstrukturer då de parallella strukturerna gör att inte mkt vatten absorberas.

Beror på tvärbindningarna mellan difunktionella monomerer. Dessa monomerer har 2 väldigt reaktiva dubbelbindningar som ger oss 3D-strukturen.

Monofunktionella monomerer ger linjära polymerer.
Vad menas med konversiongrad/omsättningsgrad?
= Andelen i % av de reaktionsbenägna dubbelbindningarna som har deltagit i polymerisationen

Man får då veta hur många reaktionsbenägna som har oreagerade dubbelbindningar = Restmonomerer

Frisättning av restmonomerer och andra oreagerade substanser är inte önskvärt då vissa av dem tex framkallar överkänslighet.
Vad är elastomerer och vad har de för egenskaper?
Det är avtrycksmaterial tex A-silikon.

- Hög flexibilitet

- Långa, böjda, ihoprullade polymerkedjor utan tvärbindningar

- Amorf struktur

- Tg lägre än rumstemperatur