• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(+) accurate - accuracy (n) e.g. grammatical accuracy
poprawny - poprawność
(+) aware – awareness (n) ( e.g of your body language)
świadomy - świadomość
(+) fluent (adj) – fluency (n) e.g. in English
płynny - płynność
(+) articulate = eloquent
wymowny
(+) extrovert = outgoing
wylewny
(+) sensitive
delikatny, wrazliwy
(+) responsive to ( an audience) = eager to react
reagujący, odpowiadający
(+) persuasive – persuade (v) sb to do sth
przekonywający - namawiać
(+) succinct /saksynkt/ = concise
zwięzły
(+) coherent
zgodny
(-) hesitant - hesitate (v)
niezdecydowany/wahający - wahać się
(-) inhibited = reserved = reluctant to speak
powściągliwy/ małomówny
(-) rambling (adj) - ramble (v)
chaotyczny - mówić chaotycznie
(-) vague /vejg/
niejasny, niewyraźny
clarify = explain
wyjaśniać
digress (neutral) vs. ramble (negative)
błądzić, zbaczać
confuse sb
zmieszać kogoś
engage with sb (people, audience)
współpracować
interrupt sb / sth
przeszkadzać
maintain eye contact
utrzymywać kontakt wzrokowy
elaborate (a point) - Could you elaborate on that?
rozwijać temat/ Czy możesz podać więcej szczegółów
use abbrevations (e.g. PDA) and Jargon (e.g. financial, legal)
używać skrótów i żargon
(talk/communicate/do business) face to face
rozmawiać/komunikować się/robić biznes twarzą w twarz
keep in touch with sb
utrzymywać kontakt z kimś
cause offence = offend(v) - offensive (adj) = abusive (adj)
urazić - urażony
get away with sth
uniknąć kary za coś, ujść na sucho
make sth up (e.g. make up excuses)
zmyślać
recipient (n) - receive (v) vs. sender (v)
odbiorca/adresat - otrzymywać
via (eg. speak/communicate via the phone, fly via the city)
przez (mówić przez telefon)
fade (v) (e.g. music, colours, memories)
blaknąć
(-) bizarre (adj) = strange, weird
dziwaczny
severe (adj) /sy'wie/ (e.g. legal consequences, weather)
trudny, dotkliwy
be swamped with sth /słompot/ (e.g. swamped with emails)
być zawalonym
distraction (n) - distract sb (v) - distracting
roztargnienie - rozpraszać kogoś - rozproszony
peek (v) - at sth (e.g. your phone)
zerkać na coś
threaten (v) to do sth = make a treat (n)
grozić
vow (v) /wau/ to do sth
przyrzekać
(-) uncivil = impolite, rude
nieuprzejmy
(+) swift (adj) - swiftly (adj) e.g reply swiftly
szybki - szybko
(+) marvelous = (+) terrific = wonderful
wspaniały
(+) economical vs. economic
oszczędny vs. gospodarczy
pitch (a product) to sb - make a sales pitch (n)
wystawiać towary na sprzedaż