Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back

DPSIR?

Modell. -


Drivkraft


Påverkan


Status


Inverkan


Respons

Vad är ekosystemtjänster?

Stödjande


Reglerande


Producerande


Kulturella

Rekreation?

Återhämtning, få tillbaks kraft

Typer av turister?

Purialist


Urbanist


Neutralist

CMP open standard?

Modell för förvaltning

Konceptuell modell?

Diagram visar:


Påverkan


Bevarandevärden


Orsaker


Strategier

Ratificerade?

Instifta "lag"

ipbes?

Intergovernmental platform on biodiversity & ekosystem services

Flockulering?

Agregatbildning

Farlig båtbottenfärg?

TBT

ICES?

Opartisk forskargrupp, gör en rapport till klient

IPCC?

Regeringens rapport, utvalda forskare fixar

Flera statistiska undersökningar?

Meta-analys

Adaptiv förvaltning?

Integrera:


Utformning


Skötsel


Övervakning


2. Mål. Skötselplan, hitta hot, resultat. Utvärdera, göra bättre

Tre EU-direktiv?

Havsmiljö, vatten och livsmiljödirektivet

Marina habitat inom N2000?

Rev


Estuarier


Sublittorala sandbankar


Laguner


Stora grunda vikar och sund

Ekologiskt hållbart vattenbruk?

Ostron eller sjöpungsodlingar


Konstruera våtmarker alt. Sedimentationsdam


Ny odlingssystem "täta" kassar

OTEC?

Temperaturdriven energiutvinning, oceanisk

Två olika sätt att känna igen bestånd?

DNA chip


Fenotyper

Två olika sätt att känna igen bestånd?

DNA chip


Fenotyper

Fiskemetoder

Nät


Ryssja


Burar


LångrevTrål


Ringnot


Snurrevad


Dörj