Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back
black sea
yo
Propontis (Sea of Marmara)
yo
Red Sea
yo
Syria
yo
Egypt
yo
Taurus Mts.
yo
Cyprus
yo
Alexandria
yo
Rhodes
yo
Crete
yo
Pergamum
yo
Macedonia
yo
Pella
yo
Athens
yo
Corinth
yo
Illyria
yo
Danube
yo
Adriatic Sea
yo
Italy
yo
Alps
yo
Tarentum
yo
Messana
yo
Syracuse
yo
Rome
yo
Capua
yo
Sicily
yo
Trebia R.
yo
Corsica
yo
Sardinia
yo
Pyrenees
yo
Spain
yo
Saguntum
yo
New Carthage
yo
Balearic Islands
yo
Carthage
yo