Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/58

Click to flip

58 Cards in this Set

 • Front
 • Back
one
yī 一
two
èr 二
three
sān 三
four
sì 四
five
wŭ 五
six
liù 六
seven
qī 七
eight
bā 八
nine
jiŭ 九
ten
shí 十
eleven
shí yī 十一
fifteen
shí wŭ 十五
twenty
èr shí 二十
fifty
wŭ shí 五十
seventy eight
qī shí bā 七十八
one hundred
yī băi 一百
one thousand
yī qiān 一千
ten thousand
yī wàn 一万
red
hóng (sè) 红(色)
blue
lán (sè) 蓝(色)
yellow
huáng (sè) 黄(色)
green
lǜ (sè) 绿(色)
brown
kā fēi (sè) 咖啡(色)
grey
huī (sè) 灰(色)
black
hēi (sè) 黑(色)
white
bái (sè) 白(色)
I/me
wŏ 我
you (singular)
nĭ 你
he/she/him/her/it
tā 他(him)她(her)它(it)
we/us
wŏ men 我们
you (plural)
nĭ men 你们
they/them
tā men 他们
my/mine
wŏ de 我的
our/ours
wŏ men de 我们的
yours (singular)
nĭ de 你的
yours (plural)
nĭ men de 你们的
his/hers/its
tā de 他的
theirs
tā men de 他们的
and
hé 和
if
rú guŏ 如果
or
hái shì 还是
because
yīn wèi 因为
but
dàn shì 但是 kĕ shì 可是
before
yĭ qián 以前
after
yĭ hòu 以后
already
yĭ jīng 已经
not yet
hái méi yŏu 还没有
while
de shí hou 的时候
sometimes
yŏu shí hou 有时候
why
wèi shén me 为什么
everytime
meĭ cì 每次
on top of
shàng mian 上面
in front of
miàn qián 面前
behind
hòu mian 后面
beneath
xìa mian 下面
beside/next to
páng biān 旁边
inside
lĭ miàn 里面
between
zhōng jiān 中间