Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back
套餐
set meal (no menu)
tao4 can1
買單/結帳
bill (check)
mai3 dan1/ jie2zhang4
稀飯/粥
watery rice porridge/congee
xi1 fan4/zhou1
雞肉炒飯
fried rice w/ chicken
ji1 rou4 chao3 fan4
蛋炒飯
fried rice w/ egg
dan4 chao3 fan4
白飯
steamed white rice
bai2 fan4
魯肉飯
pork minced in soy sauce w/ rice
lu3 rou4 fan4
三寶飯
BBQ pork, chicken, and roast duck w/ rice
san1 bao3 fan4
蔬菜炒飯
fried rice w/ veggies
shu1 cai4
炸排骨飯
deep fried pork chop w/ rice
zha4 pai2 gu3 fan4
乾麵
noodles (dry)
gan1 mian4
餛飩麵
wontons and noodles
hun2 dun2 mian4
雞絲炒麵
fried noodles with chicken
ji1 si1 chao3 mian4
雞絲湯麵
soupy noodles w/ chicken
ji1 si1 tang1 mian4
麻醬麵
sesame paste noodles
ma2 jiang4 mian4
牛肉炒麵
fried noodles w/ beef
牛肉麵
soupy noodles w/ beef
肉絲炒麵
fired noodles w/ pork
rou4 si2 chao3 mian4
蔬菜炒麵
fried noodles w/ veggies
shu1 cai4
湯麵
noodle soup
tang1 mian4
蝦仁炒麵
fried noodles w/ shrimp
xia1 ren2 chao3 fan4
炸醬麵
bean & meat noodles
zha2 jiang4 mian4
蔥油餅
spring onion pancakes
cong1 you2 bing3
鍋貼
pot stickers
guo1 tie1
饅頭
man2 tou2
肉包子
steamed meat buns
燒餅
clay oven rolls
shao1 bing3
水煎包
pan-grilled buns
shui3 jian1 bao1
素菜包子
steamed vegetable buns
su4 cai4 bao1 zi
小龍湯包
steamed meat buns and meat sauce
xiao3 long2 tang1 bao1
蛤蠣湯
clam & turnip soup
ge3 li4 tang1
貢丸湯
Taiwanese meatball soup
gong4 wan2 tang1
餛飩湯
wonton soup
hun2 dun4 tang1
三鮮湯
three seafood soup
san1 xian1 tian1
魷魚羹
cuttle fish potage
you2 yu2 geng1
白菜鮮雙菇
bok choy & mushrooms
bai2 cai4 xian1 shuang1 gu1
菜脯蛋
omelette w/ pickled radishes
cai4 fu3 dan4
臭豆腐
stinky tofu
chou4 dou4 fu
脆皮豆腐
crispy skin tofu
cui4 pi2
黑木耳燜豆腐
tofu w/ wood ear mushroons
hei1 mu4 er3 men4
薑汁青豆
string beans w/ ginger
jiang1 zhi2 qing1 dou4

jiang1=ginger
(瀘)水豆腐
smoked tofu
lu2shui3dou4fu
砂鍋豆腐
clay pot tofu
sha1 guo1
糖蓮藕
sweet & sour lotus root cakes
tang2 lian2 ou3
蠔油牛肉
beef w/ oyster sauce

hao2 you2 niu2 rou4
紅燒雞塊
chicken braised in soy sauce
hong1 shao1 ji1 kuai4
鐵板牛肉
beef steak platter
tie2 ban3 niu2 rou4
東坡肉
stewed pork in brown sauce
dong1 po1 rou4
咕(魯)肉
sweet & sour pork
gu1 lu3 rou4
蠔油肉絲
pork w/ oyster sauce
hao2 you2 rou4 si1
醬爆肉丁
diced pork w/ soy sauce
jiang1 bao4 rou4 ding1
排骨飯
pork chop w/ rice
pai2 gu3 fan4
肉圓
deep fried pork minced buns
rou4 yuan2
鴨肉飯
duck with rice
ya1 rou4
鴨血糕
frozen duck blood & rice
ya1 xie3 gao1
蛤蠣
clams
ge2 li4
宮爆蝦仁
diced shrimp w/ peanuts

gong1 bao4 xia1 ren2
蚵仔煎
oyster omlette

ke1 zai3 jian1
龍蝦
lobster
long2 xia
螃蟹
crab

pang2 xie4
小魚花生
fish stir-fried w/ peanuts and picked veggies

xiao3 yu2 hua1 sheng1
魷魚
squid

you2 yu2
章魚
octopus

zhang2 yu2
柳丁汁
orange juice

liu3 ding1 zhi1
礦泉水
mineral water

kuang4 quan2 shui3
汽水
soda

qi4 shui3
椰子汁
coconut juice

ye2 zi zhi1
菊花茶
chrysanthemum tea

ju2 hua1
洛神茶
hibiscus tea

luo4 shen2
麥茶
wheat tea

mai4 cha2
茉莉花茶
jasmine tea

mo4 li4 hua1 cha2