• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvað er vinnuréttur?

- Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, ráðaningasamninga og túlkun á þeim


- Samskipti aðila á vinnumarkaði

Hvað er stéttarfélag?

Félag sem gætir réttinda launþega og semur fyrir hönd þeirra gagnvart viðsemjendum á vinnumarkaðiGrundvallarmannréttindi að fá inngöngu í stéttarfélög

Hvað er ASÍ ?

Hafa forystu í stéttarbáráttu og félagsstarfi landmannaMótar heildarstefnur samtaka í launamálumVinna að því að aðildasamtökum sé stjórnað eftir sömu reglum og séu viðbuin í barráttu fyrir laun

Hvað eru samtök opinberra starfsmanna?

Opinberir Starfsmenn fá ekki inngöngu í ASÍEru með 2 starfsmannafélög


- BSRB


- BHM

BSRB

Stærstu samtök opinberra samtaka33 aðildafélgö og 18000 meðlimirBeitir sér fyrir réttindamálum, EKKI launatengum málum

BHM

Stéttarfélög HáskólamannaMarkmið:


- Efla fagstéttarfélag Háskólamanna


- Standa vörð um samningsrétt þeirra


- Auka veg æðri menntunar á ÍslandiKemur ekki fram sem samningsaðili gagnvart vinnuveitendum

Nefndu nokkur önnur samtök og félög launamanna

Lív - Landssamband íslenskra verslunarmannaVR -Verslunarmannfélag RVKSamtök Atvinnulífs -


Markmið að skapa umhverfi sem hentar FT að vaxaViðskiptaráð ÍslandsSVÞ - Samtök verslunar og þjónustuFís - Félag íslenskra stórkaupmanna

Hver er í samninganefnd ríkis og sveitastjórnar?

Samninganefnd ríkis leitt af fjármálaráðherraSveitastjórnir semja annahvort beint til starfsmanna eða nýta sér launanefndir

Hvað eru Kjarasamningar?

Samningar á milli atvinnurekanda og stéttarfélaga um kaup og kjör- Skriflegur- Kveður líka á um:


Vinnutíma


Yfirvinnu


Kaffitíma


Orlof og fl.

Hver er megintilgangur starfsmanns og yfirmanns?

Starfsmaður


- Ber að sinna þeirri lögmætu vinnu sem yfirmaður biður og krefst af honumYfirmðuar


- Að borga fyrir vinnu og gefa launaseðil

Hvað er Ráðningasamningur?

Samningur á milli atvinnurekanda og launþega.Launþegi skuldbindir sig til vinnu undir stjórn hans og ábyrgð, gegn greiðslu launa

Hvaða lög gilda um uppsögn?

Ber að vera skriflega og gilda við mánðarmót


( gildir á uppsagnardegi opinbera starfsmanna)Uppsagnarfrestur =
1 ár = 1 mánuður


3 ár = 2 mánuðir


5 ár = 3 mánuðir

Hvað þarf að gerast svo starfsmaður megi vera rekinn?

Verulegar vanefndir starfsmanns


- Gáleysi


- Mætir ekki


- Rækir ekki starf


- Gerist brotlegurAtvinnurekandi þarf að gefa áminningu áður en hann má reka

Hver eru skilyrði atvinnuleysisbóta hjá ríkinu?

- á aldrinum 16 - 70


- Búsettur á Íslandi / leyfi til atvinnuleitar í EES ríki


- Hefur sl. 12 mán unnið samtals í amk 10 vikur í fullu starfi eða lengur í hlutastarfi


- Hefur verið skráður atvinnulaus í 3 daga í upphafi bótatímabils


- Er reiðubúinn að vinna allsstaðar


- Staðfest atvinnuleysi sitt á vikufresti og skrá sig hjá vinnumiðlun 1x í viku

Hve lengi getur maður verið á atvinnuleysisbótum?

Í 5 ár

Hvað gerist við starfsmenn ef verða eigendaskipti hjá félagi?

Nýr eigandi tekur ivð öllum skyldum fyrri eiganda skv samningum við starfsmenn

Hvað er Ábyrgðarsjóður launa?

Ábyrgist greiðslu á vinnulaunakröfu launþega ásamt kröfu lífeyrissjóðs til iðgjalda á hendur vinnuveitanda ef hann verður gjaldþrota eða deyrAðeins launamenn eiga rétt á greiðslu úr sjóðnumFær þau laun sem hann á rétt á í uppsagnarfresti, að frádregnum atvinnuleysisbætum sem hann fékk

Hve langur má vinnutími vera?

40 vinnutímar

Hvað er Yfirvinna?

Vinna á Mán - Fös utan tilskilins 8 klstÍ vaktarvinnu er yfirvinna = vinna umfram umsamdar vaktir

Hvaða lög gilda um lífeyrissjóð?

Lágmarks iðgjald skal vera 12% af launum eða vinnu sem er skattskyldVinsæl skipting er 8% greitt af fyrirtæki og 4% af starfsmanni

Séreignarsparnaður

Aðilar geta greitt viðbótariðgjald eða í lífeyrissparnað hjá bankaVirkar bara ef fé er greitt óskattlagt því lífeyrir er skattlagður eins og allar aðrar tekjur og um tvísköttun að ræða

Hvað gerist við laun fólks sem slasar sig?

Fólk á rétt á launum í ákveðinn tíma

Hver greiðir fyrir vinnuslys?

Sjúkratryggingar Íslands


Ef slys veldur illindum sem valda því að aðili liggur inni í 10 daga er borgað allt fyrir hann s.s. gervitennur, sjúkarbíl ogfl

Hvenær gildir greiðsla á tímabundnum lífeyri?

Frá 8 degi slyss eftir að aðili er búinn að liggja inni í 10 daga

Hvenær eru greiddar örorkubætur ?

Ekki greiddar ef um minna en 10% örorku er að ræða


Fullar örorkubætur ef um 75 - 100% er að ræða

Dánarbætur

Ef slys veldur dauða innan tveggja ára eru maka eða sambúðaraðila greiddar bætur í 8 ár

Hvernig virkar fæðingarorlof?

Tekjutengt ef aðili er búinn að vera á vinnumarkaði í samfellt 6 mán fyrir upphaf fæðingarorlofs3 mánuðir fyrir báða aðila


3 auka mánuðir fyrir aðila til skiptannaFólk á rétt á fæðingastyrk ef:


- Það er utan vinnumarkaðs


- Minna en 25% námi


- Í námiForeldraorlof til 13 vikna fyrir báða foreldra er tryggt (ólaunað)
Hver eru markmið fæðingarorlofs?

Tryggja rétt barna til samvista við báða foreldraGera körlum og konum mögulegt að samríma fjölskyldulíf og atvinnulíf

Hvað er Félagsdómur?

Sérdómstóll í vinnumarkaðsmálumMál rísa upp vegna:


- Túlkun og brot á kjarasamning


- Brot á lög um stéttarfélög og vinnudeilur