Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ljud är...

Vibrationer som breder ut sig i luften som ljudvågor och bildar förtätningar och förtunningar i luften.

Man hör ljudet genom att...

Vibrationerna knuffar på luften omkring sig som sprids genom luften till ditt öra

De två sätten för ljud att skapas...

Luften börjar vibrera eller ett föremåls vibrationer knuffar på luften omkring

När man pratar och sjunger...

Vibrerar stämbanden i struphuvudet och man formar sedan ord med sin mun

Hur skapas ljud i en flöjt?

Ljudpelaren i flöjten börjar vibrera när man blåser i den

Ljudvågor är...

Förtätningar och förtunningar i luften

Förtätningar är...

När luften pressas ihop och luftmolekylerna ligger tätare

Förtunningar är...

När det är glesare mellan molekylerna

Om ingenting är i vägen för något ljud...

Sprids det åt alla håll, men det blir också svagare eftersom större område

Om man leder ljudet genom ett rör eller en slang..

Hålls molekylerna ihop bättre vilket gör att ljudet försvagas mycket mindre

Ett steteskop är...

Ett instrument som läkare använder för att kunna lyssna på organen i kroppen genom att ledan ljudet av ex. hjärtas klappningar genom ett rör vilket gör att molekylerna håller ihop bättre

Ljudets hastighet i luft är...

340 m/sLjus eller Ljud rör sig snabbare?

Ljus

Hur snabbt färdas ljud?

Olika snabbt i olika material

Vad avgör hur snabbt ett material leder ljud?

Ljud är förtätningar och förtunningar, så desto tätare atomerna och molekylerna i ett ämne ligger, desto snabbare knuffar dom på varandra vilket gör att dom leder ljud snabbare.

Vad är eko?

Eko är ett ljud som studsar och som man ibland hör senare än det första ljudetBeskriv processen vid ett eko

Möter vägg > Studsar iväg > Hörs svagare på andra sidan > En del studsar mot väggen och kommer tillbaka

Varför hör man ingenting i Rymden?

Det behövs molekyler som stöter på varandra för att ljud ska kunna spridas, i rymden finns inga molekyler

Vad påverkar eko?

Ett rums akustik

Vad är efterklang?

I ett rum med kala väggar så studsar ljudet mer än i ett möblerat rum, där låter det skrälligare, det kallas efterklang

Vad är skillnaden mellan eko och efterklang?

Eko hörs em stund efter det första ljudet medan man inte riktigt upfattar skillnaden mellan ekot och det första ljudet lika mycket vid efterklang

Vad används ekolod till?

Bestämma avstånd ex kolla djup och fiskstim från båtar

Hur fungerar ett ekolod?

Skickar ut ljudstöt ned i vattnet > Mäter tiden tills ljudet kommer tillbaka

Vad är ett oscilloskop?

En apparat som används för att se ljudvågor

Hur fungerar ett oscilloskop?

En mikrofon fångar upp ljudet > Omvandlas till elektriska signaler > Ljudet visas som en våg på skärmen

Hur ser en mörk ton ut?

Färre svävningar

Färre svävningar

Hur ser en ljus ton ut?

Fler svängningar

Fler svängningar

Vad är frekvens?

Frekvens är antalet svävningar/vibrationer på en sekund, och avgör om en ton låter mörk eller ljus

Vilken enhet har frekvens?

Hertz (Ljus eller Mörk)

Vad på ett stränginstrument avgör frekvensen?

Längden, Tjockleken och Spänningen på strängarna

Vad är resonans?

När någonting vibrerar i samma takt som ett annat föremål

Varför låter en okopplad akustisk gitarr mycket mer än en okopplad elgitarr?

En ensam sträng kan inte få igång något mycket ljud, men i en akustisk gitarr sätts all luft i gitarrlådan i svängning, dvs den får hela gitarrlådan att vibrera i samma takt som en enstaka sträng. En elgitarr har bara en styv planka som vibrerar ytterst lite

Hur leds ljud? Förklara med hjälp av bilden

Hur leds ljud? Förklara med hjälp av bilden

Ljudvågor leds genom ytterörat —> trumhinnan börjar vibrera —> vibrationen överförs till hörselbenen (mellanörat)—> hörselcellerna (innerörat) —> signaler genom hörselnerven som tolkar ljud

Vad är ett ultraljud?

Ett ljud med högre frekvens än 20 000 Hz

Vad har man för användning av ultraljud?

Ekolod (mäta avstånd), Se genom levande vävnad dvs. Undersöka foster och organ, Behandla sjukdomar (ex. stela leder muskler)

Vilka kan höra ultraljud och vad är det för användning?

Hundar och Fladdermöss - Använder som ekolod för att upptäcka byten

Vad är ett infraljud?

Ett ljud lägre än 20 Hz

Hur påverkas man av infraljud?

Må illa och Ha svårt att koncentrera sig

Var finns infraljud?

Ventilationssystem och jordbävningar.

Vilka ljud kan höras?

20 Hz - 20 000 Hz

Vad händer med hörseln när man blir gammal?

Trumhinnan blir tjockare, Hörselcellerna minskar, Svårt att uppfatta höga frekvenser (6000 Hz)

Hur ser en stark ton ut?

Höga toppar

Höga toppar

Hur ser en svag ton ut?

Korta toppar

Korta toppar

Vad mäts ljudstyrka i?

Decibel

Vad är enheten för decibel?

dB (Ljudstyrkan)

10 dB?

Andning

50 dB

Ljud i en lägenhet

80 dB

Stark trafik, Skolmatsal

120 dB

Risk för hörselskada

130 dB

Smärtgränsen, upplevs som smärta inte ljud


Samtalston?

60 dB

Varför låter ens röst annorlunda inspelad än då du pratar?

När du pratar går en stor del av ljudet direkt från stupen genom skallbenet i ditt huvud fram till örat. Inspelat ljud är bara det ljud som gått genom luften fram till mikrofonen, så det låter annorlunda.

Varför ser det ut som buller på oscilloskopet då vi pratar?

Eftersom vi pratar i olika frekvenser ser ljudet "taggigt ut".

Vad är en överton?

En överton är det som gör att kurvorna på ett instrument ät lite oregelbundna. Man får alltid ljudet av några andra toner som inte är den ton man vill ha när man spelar ett instrument, dessa toner kallas övertoner och gör så att alla instrument låter på sitt sätt, har sin egen klangfärg

Vad innebär överljudsflyg?

Det är flygplan som är byggda för att överstiga ljudets hastighet. När det flyger så snabbt hörs det som ett knall vid jordytan eftersom en tryckvåg bildas som släpar efter planet, när den når makten smäller det till.

Låga frekvenser uppfattas som...

Bastoner

Höga frekvenser uppfattas som...

Diskant

Våglängd är ...

avståndet mellan två vågtoppar

Amplitud är...

halv avståndet mellan våglängd och vågdal