• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Olkanivel

Olkanivel

Articulatio humeriOsallistuvat luut:


Scapula: Cavitas glenoidalis + Labrum glenoidale
Humerus: Caput humeri
Olkanivelen tärkeimmät siteet


Ligg. glenohumeralia, med. & lat.
(car), kra (eq)
Lig. coracohumerale (un)
Lig. transversum humeri (car)

Nivelkapseli on tilava ja ligamentit ovat
siinä paksuuntumina. Meiän kisussa näkyi yks poikittainen hyvin, toisessa ryhmässä nähtiin epämääräset juovat ja hepasta ehkä löydettiin.

Pitkinä siteinä toimivat lihasjänteet ja

kovat sideskudoskalvot (fascia) olkanivelessä

Pitkinä siteinä toimivat lihasjänteet ja
kovat sideskudoskalvot (fascia) olkanivelessä

M. subscapularis (Med.)
M. infraspinatus (Lat.)
M. supraspinatus (Kra.)
M. biceps brachii (Kra.)Eq & Bo: Lihasjänteen alla bursa
erillään nivelkapselista, ca: bursa
yhteydessä olkaniveleenLihaksista muodostuvat jänteet? Scapulast lähtee 3 ja yks humeruksest.

Kyynärnivel

Kyynärnivel

Articulatio cubiti1. Art. humeroulnaris
2. Art. humeroradialis
3. Art. radioulnaris
proximalis

Kyynärnivelen tärkeimmät siteet

Ligg. collaterale cubiti lat. & med.Lig. olecrani (car), elastinen

Löytyy molemmilta puolilta niveltä. Carnivoireilla myös yksi oma (näkymätön....) rakenne, ei ainakaa me löyetty mut selkee paikka mist pitäis löytää.

Carnivoreilta löytyvät kyynernivelen alueella kulkevat jänteet, ei löytynyt meidän näytteestä (3)

Lig. anulare radii (car)
Lig. interosseum antebrachii (car)
Membrana interossea antebrachii (car)

Ei näit tartte osaa (Y)

Etupolvinivel

Etupolvinivel

Articulatio carpi1. Art. antebraciocarpea
2. Art. mediocarpeae &
Art. intercarpeae
3. Art. carpometacarpeae


Etupolvinivelen tärkeimmät siteet

Lig. collaterale carpi lat. & med.Dorsaali-ja palmaaripuolella
lyhyet ligamentit yhdistävät
vierekkäiset luut toisiinsa.Karnivoreilta puuttuvat pitkät,
yhtenäiset
kollateraaliligamentit.

Samat ku oli Articulatio cubitis + carnivoreilla erikoinen poikkeus

Articulatio carpin jälkeen, Rannenivel


Vuohisnivel (Eq)

Articulatio carpin jälkeen, Rannenivel


Vuohisnivel (Eq)

Articulatio
metacarpophalangea

Vuohisnivelen tärkeimmät siteet

Ligg. collateralia
Ligg. palmaria
Ligg. sesamoidea

Samat ku eellä + nuljuluissa

Sorminivelet


Kehänivel (Eq)

Sorminivelet


Kehänivel (Eq)

Articulatio interphalangea
proximalis manus+ siteet


Ligg. collateralia
Ligg. palmaria

Juuri ennen kynsiä oleva nivel,


Kavionivel (Eq)

Juuri ennen kynsiä oleva nivel,


Kavionivel (Eq)

Articulatio interphalangea
distales manus+ siteet Ligg. collateralia
Ligg. sesamoidea
car, su, ru: Ligg. dorsalia+ joku bursa