• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
chatty
nói nhiều
cheerful
nguời vui vẻ
clever
thông minh
confident
tin tưởng
creative
sáng tạo
dedicated
tận tâm
determined
kiên quyết
honest
thành thật
inspirational
truyền cảm hứng
miserable
khốn khổ
patient
kiên nhẫn
proud
kiêu ngạo
rude
thô lỗ
sociable
dễ gần
talented
nguời có tài năng
friendly
thân thiện
hard-working
chăm chỉ
helpful
hay giúp đỡ
horrible
kinh khủng
kind
tốt bụng
lazy
lười biếng
lovely
đáng yêu
nice
xinh,đẹp
polite
lịch sự
quiet
ít nói, yên lặng
shy
xấu hổ
stupid
ngu ngốc
unfriendly
không thân thiện