Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
林哪,早,好久不见,你回英国了吗?
Lin2 na4, zao3, hao3 jiu3 bu2 jian4 haven't seen for a long time.
我没有回英国,我去上海了。
wo3 mei2you3 hui2 ying1guo2, wo3 qu3 shang4hai3.
你刚从西安回北京
ni3 gang1cong2 xi1 an1 hui2 bei3 jing1.
今天一英镑换多少人民币
jin1 tian 1 yi4 ying1 bang4 huan4 duo1 shao ren1 min2 bi4
你到我哪儿去看看吧
ni3 doa4 wo3 nar3 qu kan4kan4 ba