Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvorfor er en kravspecifikationen vigtig (5)?

- Basis for en aftale (kontrakt)


- Definition af mål og forventninger


- Grundlag for projektplanlægning


- Grundlag for test/afprøvning


- Grundlag for kravstyring

(Afhængigt af omgivelserne og den konkrete opgave) Hvilket begreb kan kravspecifikation sidestilles med - ifølge SEN?

"dokumentet" eller vigtigt bilag i den tilhørendekontrakt definerer de samlede krav.

Hvad kan/skal man stille krav om/til?

løsningens funktionalitet


- Beskrivelse af funktionskrav beskrevet på den form, som i situationen skønnes optimal
hvordan systemet fungerer i praksis


- Svartider


- Stabilitet


- Brugervenlighed


- Etc.
Krav som matcher spørgsmålene hvornår og hvordan løsningen bliver til


- Tidsplan


- Udviklingsmiljø


- Samarbejdsformen
leverandørens medvirken og leverance i øvrigt


- Uddannelse


- Installation


- Projektledelse


- Etc.

Ifølge hvordan er Struktur & Indhold Krav til data/information og funktionskrav

Kvalitetskrav


› Performance


› Reliability (eksempel senere)


› Usability


› Maintainability


› etc
Implementeringskrav


› Krav om tidspunkt for levering


› Juridiske krav


› Krav til udviklingsproces eller –værktøj


› Etc.
Øvrige krav (ydelser)


› Projektledelse og implementeringsstøtte


› Installation


› Datakonvertering


› Uddannelse


› Etc.
Øvrig information


› Formål- og målbeskrivelser


› Læsevejledning


› Definitioner


› Casebeskrivelser