Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back

I Anatomi

Går i lamina cribriosa ossis ethmoidalis till näsan. Foramina i Os ethmoidale gör att fibrer kan gå in i bulbus olfactorius.

I Funktion

S. Lukt.

I Test

Anosmi Hyposmi. Kan bero på nervskada, slemhinneskada, nässpray, penicillamin, frontalt gliom och olfactoriusmeningom.

II Anatomi

En utskjutning av diencephalon. Går från synnervspapillen till chiama och fortsätter som tractus opticus. Innehåller ganglionära cellers axon till carpus geniculatum laterale.

II Funktion

S. Syn.

II Test

Syn ... Orkar int skriva, chiasma osv.

III Anatomi

Första som utgår från hjärnstammen. Utgår från fossainterpeduncularis mellan pudunculi cerebri.

III Funktion

Extraokulära: alla utom obliquus sup och rectus lateralis. Innerverar M sphincter pupillae och M levator palpbrae superioris

III Test

Mydriasis. Ptos. Diplopi om locket lyfts. Abducerat lätt nedåtriktat öga med stor pupill och ptos. Pat kan inte titta medialt, upp, eller ned.

Orsak III skada

Inklämmning i tentorium cerebelli, Anerysm på a communicans posterior, genom sinus cavernosus,

IV Anatomi

Går ut mellan pons och medulla.

IV Funktion

Angulus pontocerebellaris

IV Test

Normalt i vila när man tittar framåt. Kan inte titta inåt och nedåt (andra ögat tittar ut och ned, medan det drabbade ögat bara tittar inåt, inte nedåt). Pat ser dubbelt, särskilt när hen tittar in och ned. Kompensatorisk huvudlutning från skadan hjälper.

V Anatomi

Går från pedunculus cerebri medius. Bildar ganglia som blir Nn ophthalmicus, maxillaris, och mandibularis.

V Funktion

Motorik Tuggmuskler (Mm masseter och temporalis). Sensorik: Ophthalmicus: övre ansikte, öga, anteriora näsa med slemhinna. Maxillaris: kind och övre tandrad. Mandibularis: haka, underkäke, och tunga.
Bortfall bl.a. pga H Zoster, infarkt i hjärnstammen, och tumör i pons.

VI Anatomi

Gräns mellan pons och medulla. Går genom sinus cavernosus och fissura supraorbitalis.

VI Funktion

M rectus lateralis. Ögat är normalt i vila men kan ej utåtställas. Diplopi.

VII Anatomi

Angulus pontocerebellaris. Går med VIII genom hål, genu (tårgren), canalis facialis, ger chorda tympani, och går ut genom foramen stylomastoideus.

VII Funktion

Motorik: Mimik. Sensorik: smak på främre tungan. Ytteröra, hörselgång, trumhinna.P-ANS fibrer till spott- och tårkörtlar.

VIII Anatomi

Angulus pontocerebellaris. Två grenar, vestibularis och cochlearis.

VIII Funktion

Balans och hörsel. Nystagmus, vertigo. Mm

IX Anatomi och funktion.

Från medullas oliv. Motorik: svalgmuskler. Sensorik: smak och känsel post tunga, parotikkörtlar och svalgreflex (paras)

X

Sulcus posteriolateralis medullae. Motorik: Svalg, gom larynx bl.a. Röst mm påverkas. Sensorik: hörselgång. P-ANS-fibrer till många organ.

XI

Kraniala och spinala rötter. Mm sternocleidomastoideus och trapezius. Vingscapula, vrida huvud mm

XII

Mellan medullas pyramider och oliver. Tungans muskler. Tungdeviation mot skadan.

Kärna i pons

5, 6, 7, 8 (delvis)
V: motorisk.

Kärna i medulla

9 10 11 12 (till ryggmärg)

Går genom fissura orbitalis sup

3, 4, 6. N. opthalimicus (V/1).

Går i meatus acusticus interna

7 8

Foramen rotundum

maxillaris V/2

V/3 forament

ovale

Foramen jugulare

9 10 11

Hål för tolvan

foramen hypoglossus

Vart har trean sin kärna?

Motorisk: mesencephalon (colliculi sup)


Parasympatisk: Edinger-Westphal-kärnan = nucleus accesorius nervus oculomotorii: Colliculi sup.

Fyrans kärna?

mesencephalon

Vart tittar man om III är paj?

utåt-nedåt. ptos, mydriasis, diplopi i viloläge. Abducens dominerar - man kan inte titta in.

IV paj

Viloläge normalt, men man kan inte titta inåt-nedåt. Skadesidans öga roterar uppåt om hen försöker titta åt andra sidan (vrida skadat öga mot näsan)

VI paj

Normalt i viloläge. Kan inte titta utåt.

V kärnor

Vidsträckt förlopp, men mest i pons.
Mesencephaliska: ytlig sensorik och proprioception i tänder och käke.


I pons: principle sensory - tryck beröring, samt motorik tuggmuskler. Går i trigeminolemniscus


Spinala kärnan: Smärta temp. Går i tractus trigeminothalamicus.
Dissocierat bortfall: om medulla skadas kan smärta temp försvinna i ansiktet med bevarad annan sensorik och tuggmotorik.

Bells pares

Skada på VII i temporalbenet. Kan nivåbestämmas. Ofta äldre kvinnor. Vågar inte äta. Kort huggande smärta i mandibularisområdet.

Pat med tumör i pontocerebellära vinkeln - vilka nerver kan påverkas?

Nn trigeminus (V), facialis (VII) och vestibularis (VIII). Ofta schwannom på VIII.

Vilka tre nerver tycker mest om varandra?


Vad är de rädda för?

9 10 11.


Skallbastumör. Foramen jugularesyndrom: sväljpares, sensoriskt bortfall (smak och känsel långt bak), trapezius SCM bortfall, ipsilateralt. Huvudvärk yrsel om carotiderna eller v jugularis påverkas.

Hur påverkas motoriken av XI-bortfall?

Svårt att höja axel.


Svårt att vrida huvudet åt andra sidan - högervridning inv vä SCM

Hur ser man en unilateral XII-lesion?

Sträcka ut tungan - den devierar mot skadesidan. Med tiden atrofierar den. Obs kärnan är bilateralt innerverad - hemipares pga övre motorneuronskada påverkar inte :)

Vilka nerver testar jag när jag kollar svalgrelfexen?

9 och 10.