Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/84

Click to flip

84 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Kość ciemieniowa (ciemie)bity w...

Kość ciemieniowa (ciemie)

bity w...

Kość ciemieniowa (ciemie)

bity w...

Kość ciemieniowa (ciemie)

bity w...

Kość ciemieniowa (ciemie)

bity w...

Kość czołowa (czoło)

Jebnij się w...

Kość czołowa (czoło)

Jebnij się w...

Kość czołowa (czoło)

Jebnij się w...

Kość czołowa (czoło)

Jebnij się w...

Kość czołowa (czoło)

Jebnij się w...

Kość czołowa (czoło)

Jebnij się w...

Kość potyliczna (potylica)

z zaskoczenia od tyłu hlast w..

Kość potyliczna (potylica)

z zaskoczenia od tyłu hlast w..

Kość potyliczna (potylica)

z zaskoczenia od tyłu hlast w..

Kość potyliczna (potylica)

z zaskoczenia od tyłu hlast w..

Kość potyliczna (potylica)

z zaskoczenia od tyłu hlast w..

Dół skroniowy (Skronie)

masujesz się kiedy cie boli głowa

Dół skroniowy (Skronie)

masujesz się kiedy cie boli głowa

Dół skroniowy (Skronie)

masujesz się kiedy cie boli głowa

Dół skroniowy (Skronie)

masujesz się kiedy cie boli głowa

Dół skroniowy (Skronie)

masujesz się kiedy cie boli głowa

Łuk jarzmowy

za uchem

Łuk jarzmowy

za uchem

Łuk jarzmowy

za uchem

Łuk jarzmowy

za uchem

Otwór zewnętrzny słuchowy

słuchasz tym

Otwór zewnętrzny słuchowy

słuchasz tym

Otwór zewnętrzny słuchowy

słuchasz tym

Otwór zewnętrzny słuchowy

słuchasz tym

Wyrostek sutkowaty

robi się twardy jak zima

Wyrostek sutkowaty

robi się twardy jak zima

Wyrostek sutkowaty

robi się twardy jak zima

Wyrostek sutkowaty

robi się twardy jak zima

Wyrostek rylcowaty

ryjesz w mięsie

Wyrostek rylcowaty

ryjesz w mięsie

Wyrostek rylcowaty

ryjesz w mięsie

Kość klinowa

w klinczu

Kość klinowa

w klinczu

Kość klinowa

w klinczu

Kość klinowa

w klinczu

Kość klinowa

w klinczu

Kość nosowa

lubi krwawić jak dostaniesz w dziub

Kość nosowa

lubi krwawić jak dostaniesz w dziub

Kość nosowa

lubi krwawić jak dostaniesz w dziub

Kość łzowa

płaczu, płaczu

Kość łzowa

płaczu, płaczu

Kość łzowa

płaczu, płaczu

Kość łzowa

płaczu, płaczu

Kość jarzmowa

brzemię, jarzmo

Kość jarzmowa

brzemię, jarzmo

Kość jarzmowa

brzemię, jarzmo

Kość jarzmowa

brzemię, jarzmo

Szczęka

U góry szczęka i szeleści

Szczęka

U góry szczęka i szeleści

Szczęka

U góry szczęka i szeleści

Szczęka

U góry szczęka i szeleści

Wyrostek dziobasty żuchwy

dziuba

Żuchwa

na dole tylko

Żuchwa

na dole tylko

Żuchwa

na dole tylko

Żuchwa

na dole tylko

Kość gnykowa

nie przyczepiona

Kość gnykowa

nie przyczepiona

Kość gnykowa

nie przyczepiona

Kość gnykowa

nie przyczepiona

Kość gnykowa

nie przyczepiona

Kręgi szyi
(7 sztuk)

trzyma głowę

Kręgi szyi
(7 sztuk)

trzyma głowę

Kręgi szyi
(7 sztuk)

trzyma głowę

Chrząstka tarczowa

chroni rurkę

Chrząstka tarczowa

chroni rurkę

Błona tarczowo-gnykowa

membranka pod żuchwą

Chrząsta pierścieniowata

nad gruczołem tarczowym

Gruczoł tarczowy

może spuchnąć

Gruczoł tarczowy

może spuchnąć

Gruczoł tarczowy

może spuchnąć

Tchawica

do oddychania z przodu

Tchawica

do oddychania z przodu

Tchawica

do oddychania z przodu

Kość skroniowa

Kość skroniowa

Kość skroniowa

Kość skroniowa