• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Det är vinterväglag. När måste du ha vinterdäck?

1 dec - 31 mars

Du närmar dig en korsning där du ska svänga. Vilket körsätt är bäst för miljön?

Att motorbromsa

Är det förbjudet att stanna på avfarter när du kör på en motorväg?

Ja, det är förbjudet att stanna på avfarter.

Vägtransportledare. Hur ska denne vara klädd?

Gul jacka och marinblå byxor

Du kör med helljus i mörker. När måste du blända av?

När jag möter en cyklist

Hur kan du kontrollera att ABS-bromsen fungerar?

Bromspedalen pulserar vid hård bromsning

Vilken ljuskombination är förbjuden att använda?

halvljus och dimljus

Får du parkera eller stanna på ett backkrön?

Det är inte tillåtet att stanna eller parkera på backkrönet

Att stå på en stol och falla rakt ner i golvet motsvarar rörelseenergin vid, hur många kilometer i timmen?

15-20 km/h

Vilket vägmärke informerar dig om att vägen du svänger in på kan sakna vägmärken?
Färger?

Gul, svart och röd

Hur ska du transportera ett barn som är under tre år, om du saknar bilbarnstol?

I taxi en kortare sträcka och om barnet åker i baksätet

Var ska du vara beredd på halt väglag?

På en väg där det ligger fullt av våta löv

Reaktionssträckan ökar i förhållande till hastigheten. Vad är rätt?

Två gånger högre hastighet ger två gånger längre reaktionssträcka

Olyckor sker i mörker vid övergångsställen. Vad är största orsaken?

För hög fart, så att föraren inte hinner stanna

När ska du använda blinkers?

När jag ska vända

Vilket generellt förbud gäller på motortrafikled?

Förbud mot att vända

När behöver färdbromsen kontrolleras eller repareras?

Om jag får bromsverkan först när bromspedalen är nästan nere i golvet

Är trafik med traktor förbjudet på motorväg?

JA!

Du ska stanna i närheten av ett övergångsställe. Hur många meter ska du minst vara före övergångstället?

Det ska vara minst 10 meter före övergångsstället

Vid vilket tillfälle är det olämpligt att använda helljus?

När jag har stannat i en parkeringsficka på landsväg

Vad är utfartsregeln?

Utfartsregeln innebär att du alltid har väjningsplikt när du ska köra ut på en väg eller gata
-från parkeringsplats, fastighet, bensinstation
eller liknande-från stig, ägoväg eller liknande
-från eller när du korsat cykelbana eller gågata-från terräng eller gångfartsområde

Det är den 30 januari och det är vinterväglag. Vilket är det minsta mönsterdjup däcken måste ha?

3,0 mm

Vilken högsta hastighet gäller för tung lastbil med tillkopplad släpvagn på denna väg?

80 km/h

Hur fungerar kontrollbesiktningen i och med din bil skylt?
MLB 807

Hur långt innan faran sätts normalt ett varningsmärke upp på en motorväg?

200-400 Meter

Hur långt innan faran sitter vanligtvis ett varningsmärke upp vid 50km eller lägre?

5-75 meter

Hur långt innan faran sitter vanligtvis ett varningsmärke upp vid 60-70km/h

50-200meter

Hur långt innan faran sitter vanligtvis ett varningsmärke upp vid 80-90 km/h

150 - 250 meter

Får du bogsera på motorväg? om ja, hur ska detta gå till?

Bogsering får ske på vägrenen till närmaste avfart

Din passagerare har skadats svårt i en trafikolycka. Får du flytta ditt fordon om det utgör en fara för annan trafik?

Ja

Vad innebär detta vägmärke?

Motorväg. Trafik med traktor förbjudet

Vilken högsta hastighet gäller för tung lastbil med tillkopplad släpvagn på denna väg?

Tunga lastbilar får köra i max 90 km/h på motorvägar och motortrafikleder. På andra vägar får tunga lastbilar köra i max 80 km/h.

På vilka typer av vägar är risken störst att dödas eller skadas svårt?

Allmänna vägar utanför tättbebyggt område

När ska du sänka vid avfart av motorväg?

Jag sänker hastigheten när jag har kommit in på avfarten

När är du tvungen att tillkalla polis i samband med en trafikolycka?

Vid svår personskada

Vilken vikt ökar när du lastar din släpvagn?

Bruttovikten

Du kör i 90 km/h. Vilket minsta avstånd ska du hålla till framförvarande fordon?

Cirka 90 m

När måste du enligt lagen använda parkerings- och baklyktor?

När jag fått punktering under mörker och stannat vid vägkanten

Du har orsakat en trafikolycka. Det finns inga personskador och ditt fordon är oskadat. Vad är sant?

Jag är skyldig att uppge mitt namn och min adress till de övriga inblandade

Är det förbjudet att stanna på avfarter på en motorväg?

Ja, det är förbjudet att stanna på avfarter.

Fotbromsen har slutat att fungera på grund av att bromsvätskebehållaren är tom. Hur ska du få bilen till verkstad?

Bilen måste bärgas

Temperaturen är noll. Hur länge bör motorvärmaren vara inkopplad innan start?

1 timme

Vad påverkar kultrycket?

Lastens placering på släpvagnen

Vilken är största fördelen med att använda biobränsle istället för fossilt bränsle?

Växthuseffekten påverkas inte

Hur många passagerare får samtidigt färdas i en personbil?

Lika många som anges i registreringsbeviset

Du har kört på och skadat en hund. Vad är du i första hand skyldig att göra?

Kontakta hundägaren eller polisen

Vilka får använda vägrenen, om den avgränsas av en heldragen kantlinje?

Mopeder, både klass I och II

Cyklisten korsar gatan på en cykelbana. Vilken regel gäller i korsningen?

Eftersom jag ska passera en cykelbana gäller utfartsregeln

Hur stor andel av de som omkommer i trafiken är män?

Cirka 75 procent

På vilken gata är det normalt tillåtet att parkera på vänster sida?

Enkelriktad gata

När måste du enligt lagen använda parkerings- och baklyktor?

När jag fått punktering under mörker och stannat vid vägkanten

Vid vilket tillfälle är det olämpligt att använda helljus?

När jag har stannat i en parkeringsficka på landsväg

Vid en kraftig inbromsning skadas din dator. Ersätts skadan av din trafikförsäkring?

Nej

Är det tillåtet att göra en U-sväng på en landsväg?

Ja, om utrymmet är tillräckligt och sikten god

Vad ingår i tjänstevikten?

"Tjänstevikt för en bil, traktor eller motorredskap är den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick, verktyg och reservhjul, bränsle, smörjolja, vatten samt föraren."

Hur ska du märka ut last vid körning i mörker?

Lykta med vitt sken och vit reflex framtill – lykta med rött sken och röd reflex baktill

Hur lång är oftast en buss?

12 Meter

Vem ska kontaktas först efter kollision med större vilt?

Polisen

Är det tillåtet att köra med traktor på en motorväg?

Nej, det är förbjudet.

Påverkar lastens vikt fordonets bränsleförbrukning?

Ja, alltid

Du har tänkt stanna när det är två heldragna linjer på vägen. Vad gäller i denna situation får du stanna?

Jag får stanna om det finns tre meter mellan bil och den heldragna linjen.

Vilket bränsle är förnyelsebart?

Etanol

Du har kört på och skadat en bil på en parkeringsplats. Vad är rätt?

Jag ska anmäla skadan till polisen om jag inte får tag på ägaren

Du kör på en huvudled och kommer fram till en korsning där trafiksignalen visar blinkande gult ljus. Vad gäller för korsande trafik?

Väjningsplikt

Du är inblandad i en trafikolycka med ett annat fordon. Vem eller vilka måste fylla i skadeanmälan (lämna upplysningar)?

Både jag och den andre föraren

När är det förbjudet att använda dubbdäck, om inte vinterväglag råder?

16 april–30 september

Du ökar hastigheten från 30 km/h till 90 km/h. Hur påverkas bromssträckan?

Den blir 9 gånger längre.

Är det sant att unga män har en tendens att överskatta sin körförmåga mer när de har haft körkort i något år än när de precis har fått körkort.

JA, Stämmer

Vad gör katalysatorn?

Omvandlar över 80 % av de skadliga ämnena i avgaserna till vatten och koldioxid.

Har skolpatruller rätt att stoppa trafiken vid övergångsställen?

Nej

Du står med din bil i kön. Är det tillåtet för dig att köra om?

Nej, eftersom jag i så fall måste överskrida den heldragna linjen.

Är det tillåtet att köra rakt fram trots återvändsgränd skylt?

Ja det är alltid tillåtet.

Får cyklister och mopedister köra om bilar på höger sida?

Ja, de får alltid köra om på höger sida.

Hur mycket starksprit (40 %) motsvarar 100 cl folköl med 3,5 volymprocent alkohol?

Cirka 9 cl

Hur mycket starksprit innehåller en 50cl burk med folköl?

4cl

När dör flest fotgängare i trafiken?

I december

Har du anledning att misstänka att något är fel om bromspedalen sjunker långsamt under hårt tryck?

Ja, att det finns en läcka i bromssystemet.

Vad är Katalysatorns arbetstemperatur?

400-600 Grader

Du kör på en väg som har två markerade körfält i din riktning. Vilket körfält ska du välja, om den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h?

Körfältet som passar bäst för mitt färdmål.

Vad är ett reversibelt körfält?

Ett vändbart körfält vars färdriktning bestäms av trafiksignaler.

Hur bör du bete dig när du korsar en järnväg där sikten är delvis skymd?

Sakta in, kolla åt båda hållen, växla ner och sedan köra över snabbt.

Vad är stoppsträckan?

Stoppsträckan = reaktionssträckan + bromssträckan

Vad är reaktionsträckan? + Formel

Reaktionssträcka är sträckan du hinner åka från det att du upptäckt faran tills dess att du börjar bromsa eller väja.
Formel:
50km/h
5 * 1 * 3 = 15 meter reaktionsträcka

Vad är bromssträckan? + formel

Bromssträcka är sträckan bilen hinner förflyttas från det att du börjat bromsa tills dessa att bilen står still.


50km / h = 5
5 * 5 = 25 * 0.4 = 10 meter bromssträckaBruttovikt

Bruttovikten är den vikt en bil eller släpvagn har vid ett visst tillfälle. Beroende på hur mycket du lastar bilen så förändras bruttovikten.

Svängningsregeln

När du svänger i en korsning får du inte hindra trafiken som befinner sig på vägen du svänger in på.
När du svänger vänster i en korsning får du heller inte störa eller utgöra ett hinder för mötande fordon.

Du kommer till en trafikolycksplats. Hur ska du i första hand hjälpa en medvetslös person?

Jag placerar personen i stabilt sidoläge

Du hyr en släpvagn med dubbade däck när det är vinterväglag. Din bil har odubbade vinterdäck. Får du dra släpet?

Ja!

Varför ska du inte tvätta bilen på en asfalterad garageuppfart som lutar ut mot gatan?

Smutsvatten och oljerester rinner från gatubrunnarna och vidare ut i vattendragen

Vad är mikrosömn?

Korta omedvetna sovstunder

Vilken olyckstyp orsakas oftast av att föraren varit trött?

Singelolycka

Det är fint väder och du har tvingats stanna på en olämplig plats. På vilken väg måste du använda varningstriangeln?

På 60-väg och högre.

Förtydligande: ”60 km/h eller högre” kan även skrivas som ”på vägar med hastighetsbegränsning högre än 50 km/h”.

Du kör en personbil med tillkopplad bromsad lätt släpvagn. Vilken är högsta tillåtna hastighet för kombinationen?

80km/h

Vad ska du i första hand göra om en halvljuslampa gått sönder under dagsljus?

Tända parkeringsljus och dimljus

Hur stor del av Sveriges totala koldioxidutsläpp orsakas av vägtrafiken?

Ca 30%

Går antalet trafikolyckor att minska om fler personer samåker?

Ja, färre fordon i trafiken minskar antalet olyckor

Vilken påföljd är vanligast vid grovt rattfylleri?

Både fängelse och körkortsåterkallelse

Du är normalt skyldig att anmäla till polisen om du kört på och skadat eller dödat ett vilt djur. När gäller inte denna skyldighet?

När jag kört på en räv.

När är du skyldig att anmäla till polisen att du kört på och skadat eller dödat ett vilt djur?

När jag kört på en hjort

Vad mäts vid miljöklassning av en bensindriven bil?

Kväveoxid, kolmonoxid och kolväten