• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Staw ramienny (staw głowy ramienia)

SHOLDER JOINT (GLENOHUMERAL JOINT)* staw maziowy, kulisty


* pomiędzy sferoidalna głową kości ramiennej (head of humerus) a małym wydrążeniem stawowym łopatki (glenoid cavity) - obie powierzchnie okryte tkanka chrzestna szklista


* staw wieloosiowy


* szeroki zakres ruchu kosztem stabilności szkieletu


* stabilność stawu gwarantowana przez:


- mięśnie mankietu rotatorów


- głowę długa mięśnia dwugłowego ramienia


- związane z nimi wyrostki kostne i więzadła zewnątrztorebkowe stawu


- łuk szkieletowy utworzony przez: wyrostek kruczy (coracoid process) barkowy (acrominal) więzadło kruczo-barkowe (coracoacrominal ligament)* ruchy stawu: zginanie, prostowanie, przywodzenie, dowodzenie, rotacja przyśrodkowa, rotacja boczna, obwodzenie

Więzadła obrąbkowo-ramienne górne, środkowe i dolne

GLENOHUMERAL LIGAMENTS* od brzegu górno-środkowego wydrążenia stawowego do guzka mniejszego i ku dołowi do odpowiadającej części szyjki chirurgicznej (surgical neck)

Obrąbek stawowy

GLENOID LABRUM*chrzęstno włóknisty kołnierz


* na brzegach wydrążenia stawowego


* przyczepia się do brzegów panewki, powoduje jej powiększenie i pogłębienie


* ku górze stanowi ciągłość ze ścięgnem głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, który przyczepia się do guzka nadpanewkowego (supraglenoid tubercle) i przebiega przez jame stawu ku górze do głowy kosci ramiennej

Więzadło kruczo-ramienne

CORACOHUMERAL LIGAMENT* w części górnej


* między podstawą wyrostka kruczego (coracoid process) i guzka większego kości ramiennej (greater tubercle)

Więzadło ramienne poprzeczne

TRANSVERSE HUMERAL LIGAMENT* utrzymuje ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia w bruździe miedzyguzkowej (intertubercular sulcus)

Więzadło kruczo-barkowe

CORACOACROMINAL LIGAMENT