• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Dół pachowy

* wejście do kończyny górnej


* polaczenie między szyją a ramieniem


* wszystkie główne struktury przechodzące z kończyny górnej i na nią przechodzą przez dół pachowy* utworzony przez


- obojczyk


- łopatke


- górna ścianę klatki piersiowej


- sąsiadujące mięśnie* kształt nieregularnej piramidy


* posiada


- 4 ściany


- wejście


- podstawę* ku górze łączy się z szyją


* boczna część podstawy przedłuża się na ramię* otwory pomiędzy miesniami w ścianie przedniej i tylnej umożliwiają przejście struktur między dołem pachowym a bezpośrednio przyległymi do niej okolicami (łopatkową tylna, piersiową, naramienna)* zawartość dołu pachowego


- główne naczynia krwionośne, naczynia chłonne i nerwy kończyny górnej


- wyrostek pachowy gruczolu piersiowego


- grupy węzłów chłonnych zbierających chłonkę z konczyny górnej i ścian klatki piersiowej


- bliższe końce mięśnia dwugłowego ramienia i mięśnia kruczo- ramiennego

Wejście do dołu pachowego

* ma kształt trójkąta, wierzchołek zwrócony bocznie* brzeg wejścia są ograniczone przez kości:


- brzeg przyśrodkowy utworzony przez brzeg boczny żebra I


- brzeg przedni przez powierzchnie tylna obojczyka


- brzeg tylny przez brzeg górny łopatki aż do wyrostka kruczego (coracoid process)


* wierzchołek utworzony przez powierzchnie przyśrodkowa wyrostka kruczego* główne naczynia krwionosne i nerwy przechodzą z szyi do dołu pachowego krzyżując boczny brzeg boczny żebra pierwszego I przechodzą przez wejście do dołu pachwego


- tętnica podobojczykowa przechodzi w tętnice pachowa na granicy brzegu zewnętrznego żebra I


- żyła pachowa przechodzi w żyłę podobojczykowa po wyjściu z dołu pachowego na granicy brzegu zewnetrznego I żebra


- pień dolny splotu ramiennego leży bezpośrednio na I żebrze jak żyła i tętnica podobojczykowa* w wejściu do dołu pachowego leżą kolejno od przodu- żyła pachowa- tętnica pachowa- nerw pachowy


- tętnica pachowa


- nerw pachowy* ponad zebrem I żyła i tętnica są oddzielone przez przyczep mięśnia pochyłego przedniego

Ściana przednia dołu pachowego

* część boczna mięśnia piersiowego większego


* leżący pod nim mięsień piersiowy mniejszy i podobojczykowy


* powięź obojczykowo-piersiową

Mięsień piersiowy wiekszy

PECTORALIS MAJOR MUSCLE* największy i najbardziej powierzchowny mięsień przedniej ściany dołu pachowego


* brzeg dolny tworzy fałd pachowy przedni który stanowi przednio-dolna granice dołu pachowego


* 2 głowy* przyczep pocztakowy


- głowa obojczykowa (clavicular head) - przednia powierzchnia przyśrodkowej połowy obojczyka


- głowa mostkowo-żebrowa (sternocostal head) - przednia powierzchnia mostka, 7 pierwszych chrzastek żeber, koniec mostkowy VI żebra, rozciegno mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha* przyczep końcowy


- warga boczna bruzdy międzyguzkowej (intetrabecular sulcus)* unerwienie


- nerwy piersiowe przysrodkowe i boczne - odchodzą od splotu ramiennego w dole pachowym


- głowa obojczykowa C5 C6


- głowa mostkowo-żebrowa C6 C7 C8 Th1* czynność


- zginanie


- przywodzenie


- rotacja przyśrodkowa ramienia w stawie ramiennym- głowa obojczykowa - zginanie wyprostowanego ramienia


- głowa mostkowo-żebrowa - prostowanie zgietego ramienia

Mięsień podobojczykowy

SUBCLAVICUS MUSCLE* mały mięsień leżący pod mięśniem piersiowym większym (pectoralis major muscle)


* przebiega między obojczykiem a żebrem I* przyczep początkowy:


- I żebro w miejscu połączenia żebra z chrząstką żebrową* przyczep końcowy


- przebiega bocznie i ku górze przyczepiajac się do bruzdy na dolnej środkowej 1/3 obojczyka* unerwienie


- nerw podobojczykowy C5 C6 gałąź odchodzaca od pnia górnego splotu ramiennego* czynności (nie do końca wyjaśnione)


- pociaganie wierzchołka barku ku dołowi obniżając obojczyk


- stabilizowanie stawu mostkowo-obojczykowego poprzez pociaganie bojczyka w stronę przyśrodkową

Mięsień piersiowy mniejszy

PECTORALIS MINOR MUSCLE* mały trójkątny mięsień leżący pod mięśniem piersiowym większym


* ze ściany klatki piersiowej na wyrostek kruczy* przyczep początkowy


- trzy pasma mięśniowe na powierzchni przedniej i brzegach górnych żeber III-V


- powięź głęboka przestrzeni międzyżebrowych* przyczep końcowy


- włókna mięśniowe przebiegają bocznie i ku górze


- do wyrostka kruczego (brzeg przyśrodkowy i powierzchnia górna)* unerwienie nerw piersiowy przyśrodkowy (od splotu ramiennego w dole pachowym) C5, C6, C7, C8, Th1* czynność


- pociaganie wierzchołka barku ku dołowi


- wysuwanie łopatki

Powięź obojczykowo-piersiowa

* grube pasmo tkanki łącznej łączące obojczyk z podstawą dołu pachowego


* obejmuje mięsień podobojczykowy (subclavicus muscle) i mięsień piersiowy mniejszy oraz wypełnia szpare między nimi


* struktury które przebiegają między dołem pachowym a jego ścianą przechodzą przez powięź obojczykowo-piersiową między


- mięśniem piersiowym mniejszym a miesniem podobojczykowym


- lub poniżej mięśnia piersiowego mniejszego* między mięśniem piersiowym mniejszym a podobojczykowym:


- żyła odpromieniowa


- tętnica piersiowo-barkowa


- nerw piersiowy boczny* ku dołowi od mięśnia piersiowego


- tętnica piersiowa boczna* nerw piersiowy przyśrodkowy opuszcza dół pachowy przebijajac mięsień piersiowy mniejszy, który zaopatruje i dociera do mięśnia piersiowego większego


* czasami gałęzie nerwu piersiowego przyśrodkowego przebiegają wokół dolnego brzegu mięśnia piersiowego mniejszego i dochodzą do leżącego nad nim mięśnia piersiowego większego

Ściana przyśrodkowa dołu pachowego

* górna część ściany klatki piersiowej (żebra i przylegające do nich tkanki międzyżebrowe)


* mięsień zebaty przedni

Mięsień zebaty przedni

SERRATUS ANTERIOR MUSCLE* przyczep początkowy


- rozpoczyna się licznymi pasmami mięśniowymi od bocznych powierzchni żeber I-IX


- oraz od powięzi głębokiej pokrywajacej przylegające powierzchnie międzyżebrowe* przebieg


- mięsień tworzy splaszczona płytę, która przebiega do tyłu wokół klatki piersiowej* przyczep końcowy


- żebrowa powierzchnia brzegu przyśrodkowego* unerwienie


- nerw piersiowy długi (C5, C6, C7) wychodzi z korzeni splotu ramiennegi, przechodzi przez dół pachowy wzdloz ściany przyśrodkowej, i przebiega pionowo w dół na powierzchni mięśnia zebatego przedniego zaraz pod skórą* czynność


- pociąga łopatke ku przodowi ponad ścianą klatki piersiowej (wysuwanie łopatki)


- ułatwia rotację łopatki


- utrzymuje powierzchnie żebrową (brzeg przyśrodkowy i kąt dolny) łopatki w ścisłym przyleganiu do ściany klatki piersiowej

Ściana boczna dołu pachowego

* utworzona w całości przez bruzde miedzyguzkowa


* do wargi bocznej przyczepia się mięsień piersiowy większy tworzący ścianę przednia dołu pachowego


* do dna i wargi przyśrodkowej odpowiednio mięsień najszerszy grzbietu i mięsień obły mniejszy tworzące tylna ścianę dołu pachowego

Ściana tylna dołu pachowego

*

Ściana tylna dołu pachowego

* kostne rusztowanie tworzy powierzchnia żebrowa łopatki


* mięśnie tworzące te ścianę:


- mięsien podłopatkowy (subscapularis muscle) (związany z powierzchnia żebrowa łopatki)


- dalsze części mięśnia obłego większego i najszerszego grzbietu (które przechodzą na ścianę z grzbietu z okolicy lopatkowej tylnej)


- blizsza część głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia (przebiega pionowo w dół wzdloz ściany i na ramię)* rozstępy między miesniami tylnej ściany tworzą otwory, przez które przechodzą struktury między dołem pachowym a okolica łopatkową tylna i tylnym przedziałem ramienia

Mięsień podłopatkowy

SUBSCAPULARIS MUSCLE* największy składnik tylnej ściany dołu pachowego* przyczep początkowy


- dół podłopatkowy (przysrodkowe 2/3 dołu)* przebieg


- wypełnia dół podlopatkowy* przyczep końcowy


- guzek mniejszy (lesser tubercle) kości ramiennej* unerwienie


- nerwy podłopatkowe gorny i dolny rozpoczynają się w dole pachowym (C5, C6, C7)* czynność


- mięsień mankietu obracaczy stabilizujacy staw ramienny


- przyśrodkowa rotacja ramienia w stawie ramiennym

Mięsień obły większy i najszerszy grzbietu

* powierzchnia dolno-boczna ściany tylnej dołu pachowego


* te dwa mięśnie leżą pod fałdem pachowym tylnym, wyznaczajacym tylno-dolna granice dołu pachowego* płaskie ścięgno mięśnia najszerszego grzbietu zagina się wokół dolnego brzegu mięśnia obłego większego


* przyczepia się do dna bruzdy miedzyguzkowej kości ramiennej ku przodowi i nieco ku górze od najniższego przyczepu mięśnia oblego większego


* brzeg dolny mięśnia obłego większego wyznacza od strony bocznej dolna granice dołu pachowego* tętnica pachowa przedłuża się w tętnice ramienna na poziomie brzegu dolnego mięśnia obłego większego

Głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia

LONG HEAD OF TRICEPS BRACHII MUSCLE* pionowo na tylnej ścianie dołu pachowego


* wspólnie z otaczajacymi miesniami i kośćmi ogranicza trzy otwory przez które główne struktury przechodzą przez ścianę tylna dołu pachowego* otwór czworoboczny


* otwór trojboczny


* rozstęp trójkątny

Otwór czworoboczny

QUADRANGULAR SPACE* przejście dla struktur między dołem pachowym a okolica łopatkową i naramienna


* ograniczony od przodu


- brzeg dolny mięśnia podłopatkowego


- szyjke chirurgiczna kości ramiennej


- brzeg górna mięśnia obłego większego


- brzeg boczny głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia* przechodzą przez nie


- nerw pachowy


- tętnica i żyła okalajace ramię tylne

Otwór trójboczny

* połączenie między dołem pachwym a okolica łopatkową tylna


* od przodu ograniczony przez:


- brzeg przyśrodkowy głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia


- brzeg górny mięśnia obłego większego


- brzeg dolny mięśnia podlopatkowego


* przechodzi przez niego


- tętnica okalajaca łopatke

Rozstęp trójkątny

* utworzony przez:


- trzon kości ramiennej


- brzeg przyśrodkowy głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia


- brzeg dolny mięśnia obłego większego* przechodzi przez niego


- nerw promieniowy z dołu pachowego do przedziału tylnego ramienia

Podstawa dołu pachowego

* utworzony przez powięź i łuk skórny, który wysciela przestrzeń między dolnymi brzegami scian


* pod nim znajduje się powięź obojczykowo-piersiową


* u pacjenta fałd pachowy przedni znajduje się wyżej niż fałd pachowy tylny* struktury przechodzą ku dołowi dołu pachowego i z niego bezpośrednio bocznie od podstawy, gdzie przednia i tylna ściana dołu pachowego zbiegają się i gdzie przedłuża się on w przedni przedział ramienia

Mięsień dwugłowy ramienia

* rozpoczyna się dwiema głowami


- głowa krótka (short head) rozpoczyna się na wierzchołku wyrostka kruczego łopatki (coracoid process)


- następnie przebiega pionowo w dół przez dół pachowy


- wychodzi na ramię gdzie w części dalszej łączy się z głową długą- głowa długa (long head) rozpoczyna się na guzku nadpanewkowym łopatki i przechodzi nad stawem ramiennym, głęboko do torebki stawowej


- przez dół pachowy przechodzi w bruzdzie miedzyguzkowej, w której jest utrzymywana przez więzadło poprzeczne ramienia


- rozszerza się w brzusiec mięśnia na bliższej części ramienia* oba brzuśće (głowy krótkiej i długiej) przebiegają nas mięśniem ramiennym* przyczep końcowy


- głowa długa i głową krótka ramienia łącza się w dalszej części ramienia i przyczepiaja wspólnym sciegnem do guzowatosci promieniowej (radial tuberosity)


- w miejscu przejścia na przedramie od przyśrodkowego brzegu wyrasta pasmo tkanki łącznej - rozciegno mięśnia dwugłowego ramienia (bicipital aponeurosis)* unerwienie


- nerw miesniowo skórny* czynności


- główny zginacz przedramienia


- silny odwracacz przedramienia


- pomocniczo podczas zginania ramienia w stawie ramiennym


- głowa długa zapobiega przesuwaniu się kości ramiennej ku górze wydrążenia stawowego łopatki

Mięsień kruczo-ramienny

CORACOBRACHIALIS MUSCLE* przyczep poczatkowy


- wierzchołek wyrostka kruczego łopatki razem z głową krótka mięśnia dwugłowego* przyczep końcowy


- przebiega pionowo przez dół pachowy


- kończy się na małej podłużnej chropowatość na przśrodkowej powierzchni kości ramiennej, mniej więcej w połowie długości trzonu* unerwienie:


- w dole pachowym na powierzchni przyśrodkowej mięśnia kruczo-ramiennego widać przebijajacy go nerw mięśniowo-skórny


- nerw ten przebija go, unerwia i wchodzi na ramię